Advantage Austria Показване навигация

Имиграция от държави, които не са членки на ЕС

От 1-ви юли 2011 г. чрез системата на „Rot-Weiß-Rot – Karte” (червено-бяло-червената карта, по цветовете на националното знаме на Австрия) се дава възможност за имиграция в Австрия на квалифицирана заинтересована работна сила от цял свят. Тази ръководена от определени критерии имиграционна система (точкова система) дава възможност на квалифицирани работници от трети страни (за лицата от държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария е валидна друга система) и на членовете на техните семейства за ориентирана за постоянно имиграция в Австрия. „Rot-Weiß-Rot – Karte” е ориентирана към следните групи лица:

Съдържание:

„Rot-Weiß-Rot – Karte” общо

Със системата Rot-Weiß-Rot – Karte заинтересованите от страни, които не са членки на ЕС, могат въз основа на обективни критерии да установят дали и при какви условия могат да имигрират. Точковата система се базира на следните критерии: 

 • квалификация
 • професионален опит
 • езикови познания
 • възраст
 • следване в Австрия (при лица с особено висока квалификация)

„Rot-Weiß-Rot – Karte” е ограничена със срок 12 месеца и дава възможност за работа при работодателя, за когото е заявена. След една година може да се подаде заявление за ”Rot-Weiß-Rot – Karte plus” ,която гарантира на собственика й свободен достъп до пазара на труда.

Лицата, които имигрират в Австрия чрез „Rot-Weiß-Rot – Karte”, не трябва да доказват преди влизането в страната познания на немски език (те не са задължени да покрият системата за познания по немски преди пристигането „Deutsch vor Zuzug"). Но езиковите познания по немски и английски могат да помогнат в събирането на точки.

Зачленовете на семействата на работещи, които имигрират с „Rot-Weiß-Rot – Karte”, няма задължителна квота и те получават „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” с незабавен свободен достъп до пазара на труда. За членовете на семействата трябва да се съблюдават разпоредбите за немски език преди пристигане ( „Deutsch vor Zuzug").

И на ниво Европейски съюз са създадени имиграционни правила за квалифицирани работни кадри, които се прилагат във всяка отделна държава-членка на ЕС. Това в Австрия става чрез "„Blaue Karte EU" (синя ЕС-карта) ".

Лица с особено висока квалификация

За имигриращите лица с особено висока квалификация са валидни следните атрактивни рамкови условия: 

 • Те не трябва да представят предварително предложение за конкретно работно място
 • Ако достигнат минималния брой точки (минимум 70 от 100 точки) те получават 6-месечна виза, за да си потърсят работа на място в Австрия („job-seeker-Visum").
 • Ако през тези 6 месеца те намерят съответстващо на квалификацията им работно място, им се издава без допълнителна проверка на пазара на труда „Rot-Weiß-Rot – Karte”.

Точковата система за лица с особено висока квалификация [pdf, 91.3kb] се ориентира освен по общите критерии професионален опит, езикови познания и възраст и по особена квалификация и умения, за които на австрийския пазар на труда има усилено търсене.

Визата за търсене на работа „job-seeker-Visum" може да се заяви при съответно компетентното австрийско посолство или в консулската служба.

Ако е възможно безвизово влизане в страната, заявлението за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде в периода на безвизово пребиваване и директно в Австрия.

Информирайте се за процедурата за подаване на заявление и с помощта на приложението за онлайн-изчисление на точките направете първоначална проверка дали изпълнявате критериите.

Специалисти в дефицитни професии

За определени професии в Австрия има засилено търсене и в тази сфера има недостиг на квалифицирана работна сила. Затова специалистите от цял свят имат в тези сфери добри шансове за работа. Чрез „Rot-Weiß-Rot –Karte” съществува възможност да се имигрира в Австрия по опростена процедура и тук да се упражнява съответстваща на квалификацията професия.

Ежегодно въз основа на потребностите на пазара на труда се изготвя и публикува списък с професии с недостиг на специалисти , Специалисти от страни, които не са членки на ЕС, могат да подадат заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” при следните условия: 

Заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде или при съответно компетентното австрийски посолство респ. консулската служба в чужбина ] или директно в Австрия, особено когато е възможно безвизово влизане в страната.

Информирайте се за процедурата за подаване на заявление и с помощта наприложението за онлайн-изчисление на точките направете първоначална проверка дали изпълнявате критериите.

Други ключови работни позиции

Лицата от страни, които не са членки на ЕС, могат да намерят своето място на многостранния австрийски пазар на труда и в рамките на варианта за имиграция „други ключови работни позиции”. За международни ключови служители е възможно чрез „Rot-Weiß-Rot – Karte” при следните условия:

 • Да можете да представите предложение за работно място с необходимото минимално заплащане. Полагащите се редовни добавки, фиксирано договорени заплащания (напр. фиксирано заплащане на свръхчасове работа) и възнаграждения в натура могат да се включат при това при изчисляването на брутното възнаграждение.
  Минимална заплата 2017:
  • за под 30-годишни 2.490 евро на месец бруто
  • за над 30-годишни 2.988 евро на месец бруто
 • Да достигнете необходимия минимален брой точки (минимум 50 от 75 точки) по точковата система за други ключови служители [pdf, 78.6kb].
 • Публичната служба за пазара на труда labour market service да установи в рамките на изследване на пазара на труда (метод на резервната работна сила), че на австрийския пазар на труда не се разполага с подходящ работник или служител за работата, към която се стремите.

„Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се заяви или или при съответно компетентното австрийско посолство респ. консулската служба в чужбина или директно в Австрия, особено когато има възможност за безвизово влизане в страната.

Информирайте се за процедурата за подаване на заявление ] и с помощта на онлайн-приложението за изчисляване на точките направете първоначална проверка дали изпълнявате критериите.

Самостоятелно заети ключови професии

Икономиката на Австрия се характеризира със силно предприемачество с високи квоти на експорт и новаторство. Разположението в сърцето на Европа превръща Австрия в ядро и притегателна точка между индустриално развитите страни на Западна Европа и растящите пазари в Средна и Източна Европа. Потенциалните предприемачи от цял свят могат да реализират големи предимства и печалби от тези добри конкурентни условия и международния характер на местоположението в Австрия.

Чрез „Rot-Weiß-Rot – Karte” за самостоятелно заети ключови професии от страни, които не са членки на ЕС, е възможно да имигрирате и основете фирма в Австрия. За целта имигриращите трябва да представят и докажат, че предвижданата самостоятелна професионална дейност в Австрия представлява обща икономическа полза.

Тази обща икономическа полза, която се установява с експертиза на Публичните служби за пазара на труда (Аrbeitsmarktservice) е налице особено тогава, когато 

 • с упражняваната дейност е свързан постоянен трансфер на инвестиционен капитал в Австрия или
 • предвижданата предприемаческа дейност ще създаде нови работни места или ще гарантира съществуващите работни места или
 • с установяването на ключови професии и специалисти са свързани трансфер на ноу-хау или въвеждането на нови технологии или
 • фирмата на ключовия специалист има съществено значение за цял един регион.

„Rot-Weiß-Rot – Karte” можете да заявите при компетентното австрийско посолство респ. консулската служба в чужбина или директно в Австрия, особено когато е възможно безвизово влизане в страната.

Тук ще намерите детайли за „Rot-Weiß-Rot – Karte” за самостоятелно заети ключови специалисти .

Чуждестранни граждани, завършващи висше образование

Млади хора от цял свят идват в Австрия, за да се възползват от предлаганото следване в университетите и специализираните висши учебни заведения. По време на следването си те придобиват специализирани познания в съответната специалност и се запознават добре с езика, културата и начина на работа. С тези придобити умения и познания те представляват огромен потенциал за австрийската икономика.

За завършващи висше образование от страни, които не са членки на ЕС, са валидни улеснени условия, за да получат „Rot-Weiß-Rot – Karte” и да работят тук.

 • Те могат да останат още 6 месеца след завършване на следването си в Австрия, за да си потърсят работно място, когато са завършили минимум 2-рия раздел от следването, завършващо с диплома или със степен магистър, в австрийски университет, специализирано висше учебно заведение или акредитиран частен университет.
 • Могат да подадат заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte”, ако имат предложение за работа, което съответства на нивото на образованието им и при което те ще печелят регламентираната минимална заплата.
  Минимална заплата 2017: 2.241 евро бруто на месец.
 • Те не трябва да се класират по точкова система, отпада и процедурата за установяване на резерв на работна сила от страна на Публичните служби за пазара на труда (Аrbeitsmarktservicе) .

Заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде директно в Австрия по време на 6-месечния престой. Повече информация ще намерите в миграционния портал .

Възможности за работа по време на следването:

Студенти от страни, които не са членки на ЕС, могат още по време на следването си да набират практически опит и да работят при следния брой часове:

 • в 1-вата част от следването за завършване с диплома или при следване за степен бакалавър до 10 часа седмично,
 • във 2-рата част от следването за завършване с диплома или при следване за степен магистър до 20 часа седмично

В рамките на процедурата по издаване на разрешително за работа (заявлението се подава от работодателя) не се провежда процедура за установяване на наличната резервна работна сила. Така това съществено препятствие при издаването на разрешително за работа отпада.

Членове на семействата

„Rot-Weiß-Rot – Karte” дава възможност на международни специалисти и техните семейства да си изградят общ живот в Австрия .

Членове на семействата ] на собственици на „Rot-Weiß-Rot – Karte” респ. на синя карта на ЕС „EU Blue Card" могат да подадат заявление за така наречената „Rot-Weiß-Rot – Karte plus”. Това им дава възможност, също да се заселят в Австрия:

 • Имиграцията на членове на семействата не е лимитирана (няма квота).
 • Те имат незабавно свободен достъп до пазара на труда.
 • Трябва обаче още преди пристигането в страната да се докажат познания по немски на ниво А1 от Общата Европейска рамка за езикови познания (немски преди пристигането - „Deutsch vor Zuzug").
 • За членовете на семействата на специалисти с особено висока квалификация и на собственици на Синя карта на ЕС (Blaue Karte EU) изискването за немски преди пристигане („Deutsch vor Zuzug") не е валидно. Те не трябва да доказват предварително задължителни познания по немски.

Заявление за „Rot-Weiß-Rot – Karte” може да се подаде или при компетентното австрийско посолство респ. консулската служба в чужбина ] или директно в Австрия, особено когато има възможност за безвизово влизане в страната.

Информирайте се за конкретните стъпки за подаване на заявление .

Последна актуализация на:
2017.08.11
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA