Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Imigrace z nečlenských zemí EU

Od 1. července 2011 je díky systému „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (červeno-bílo-červená karta) umožněna imigrace  kvalifikovaných pracovních sil z celého světa do Rakouska. Tento systém, který se řídí určitými kritérii (bodový systém), umožňuje kvalifikovaným pracovním silám ze třetích zemí (pro osoby z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska platí jiný systém) a jejich rodinným příslušníkům trvalé přistěhování se do Rakouska. „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je určena pro následující skupiny osob:

Obsah

Všeobecné informace o „Rot-Weiß-Rot – Karte“

Prostřednictvím systému „Rot-Weiß-Rot – Karte“ mohou zájemci z nečlenských zemí EU na základě objektivních kritérií ihned rozpoznat, zda a za jakých předpokladů se mohou přistěhovat. Základem bodového systému jsou následující kritéria:

 • kvalifikace
 • pracovní zkušenosti
 • jazykové znalosti
 • věk
 • studium v Rakousku (převážně u vysoce kvalifikovaných)

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ je časově omezená na 24 měsíců a umožňuje pracovat u zaměstnavatele, pro něhož byla vyžádána. Poté je možné zažádat o „Rot-Weiß-Rot - Karte plus / RWR kartu plus" , která majiteli zabezpečuje možnost volného přístupu na pracovní trh.

Osoby, které se do Rakouska přistěhují prostřednictvím „Rot-Weiß-Rot – Karte“, nemusí před příjezdem prokazovat znalost německého jazyka (nepodléhají povinnosti „Němčina před přistěhováním"). Díky znalostem německého nebo anglického jazyka však lze získat více bodů.

Rodinní příslušníci pracovníků, kteří do země přijíždí na základě „Rot-Weiß-Rot – Karte“, nepodléhají povinné kvótě a získají „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ s okamžitým volným přístupem na pracovní trh. Rodinní příslušníci musí respektovat podmínku „Němčina před přistěhováním".

Na úrovni Evropské unie byla také vytvořena imigrační ustanovení pro kvalifikované pracovní síly, která byla v každé jednotlivé zemi realizována. V Rakousku se jedná o kartu „Blaue Karte EU (modrá karta EU) ".

Obzvlášť vysoce kvalifikované osoby

Pro obzvlášť vysoce kvalifikované přistěhovalce platí následující atraktivní rámcové podmínky:

 • Nemusí předem dokazovat nabídku pracovního místa.
 • Dosáhnou-li minimálního počtu bodů (nejméně 70 ze 100 bodů), získají 6ti měsíční vízum, aby si mohli najít práci přímo v Rakousku („job-seeker-visum").
 • Najdou-li během této 6ti měsíční lhůty práci odpovídající jejich kvalifikaci, bude jim bez jakéhokoli ověřování pracovního trhu udělena „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Bodový systém pro obzvlášť vysoce kvalifikované osoby [pdf, 91.3kb] se vedle všeobecných kritérií, jako jsou profesní zkušenosti, jazykové znalosti a věk  zaměřuje na zvláštní kvalifikaci a schopnosti, po nichž je na rakouském pracovním trhu velká poptávka.

O „job-seeker-visum" lze zažádat na příslušném rakouském velvyslanectví nebo konzulátu.

Je-li umožněn bezvízový vjezd do země, může být žádost o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ podána také přímo v Rakousku v průběhu bezvízového pobytu.

O postupu při podání žádosti se informujte na a pomocí bodové online kalkulačky si ověřte, zda jsou splněna požadovaná kritéria.

Odborní pracovníci v nedostatečně obsazených oborech

Po určitých pracovních oborech je v Rakousku vysoká poptávka a v této oblasti je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Odborní pracovníci z celého světa mají proto v této oblasti velkou šanci na uplatnění. Prostřednictvím „Rot-Weiß-Rot – Karte“ lze jednodušším způsobem imigrovat do Rakouska a vykonávat zde povolání odpovídající kvalifikaci.

Každý rok je na základě poptávky na pracovním trhu sestaven a zveřejněn seznam nedostatečně obsazených pracovních míst . Odborní pracovníci z nečlenských států EU mohou zažádat o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za následujících předpokladů:

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ lze zažádat buď u příslušného rakouského velvyslanectví popř. konzulátu v zahraničí nebo přímo v Rakousku, především pak tehdy, jestliže je umožněn bezvízový příjezd do Rakouska.

O postupu při podání žádosti se informujte na a pomocí bodové online kalkulačky si ověřte, zda jsou splněna požadovaná kritéria.

Ostatní klíčoví pracovníci

Osoby z nečlenských zemí EU se mohou uchytit na rozmanitém rakouském pracovním trhu i v rámci imigrační linie „ostatní klíčoví pracovníci". Imigrace na základě „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je pro mezinárodní klíčové pracovníky umožněna za následujících podmínek:

 • Doloží nabídku pracovního místa s požadovanou minimální mzdou. Pravidelně vyplácené příplatky, paušální platby (např. paušální odměny za přesčasové hodiny) a příjmy v naturáliích lze současně započítat do hrubé mzdy.
  Minimální mzda 2017:
  • pro osoby mladší 30 let hrubá měsíční mzda 2.490 eur
  • pro osoby starší 30 let hrubá měsíční mzda 2.988 eur
 • Docílili požadovaného minimálního počtu bodů (nejméně 50 ze 75 bodů) v bodovém systému pro ostatní klíčové pracovníky [pdf, 78.6kb].
 • Servis trhu práce na základě ověření pracovního trhu zjistí, že na rakouském pracovním trhu není k dispozici žádný vhodný pracovník pro požadovanou pracovní pozici.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ lze zažádat buď u příslušného rakouského velvyslanectví popř. konzulátu v zahraničí
nebo přímo v Rakousku, především pak tehdy, jestliže je umožněn bezvízový příjezd do Rakouska.

O postupu při podání žádosti se informujte na a pomocí bodové online kalkulačky si ověřte, zda jsou splněna požadovaná kritéria.

Samostatně výděleční klíčoví pracovníci / Zakladatelé startupů

Samostatně výděleční klíčoví pracovníci

Rakouské hospodářství vyniká v oblasti podnikání s vysokým podílem exportu a inovační síly. Díky své lokalitě v srdci Evropy je Rakousko hlavní točnou a stěžejním bodem mezi průmyslovými zeměmi západní Evropy a rozrůstajícími se trhy střední a východní Evropy. Začínající společnosti z celého světa mohou profitovat z těchto dobrých konkurenčních podmínek a mezinárodní orientace rakouské lokality.

Prostřednictvím „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pro samostatně výdělečně činné pracovníky z nečlenských zemí EU je umožněna imigrace a založení společnosti v Rakousku.

Zamýšlená výdělečná činnost soukromníků musí především vzhledem

• k této činnosti, jež souvisí s transferem investičního kapitálu v minimální výši 100.000 eur či
• vzhledem k vytvoření nových či udržení stávajících pracovních pozic

vykazovat rysy celového ekonomického přínosu nebo být alternativně přínosnou alespoň pro jeden region. Tyto předpoklady musí být logickým způsobem zohledněny v obchodním plánu a opodstatněny kladným hodnocením znaleckého posudku Arbeitsmarktservice (AMS) .

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ lze zažádat buď u příslušného rakouského velvyslanectví popř. konzulátu v zahraničí
nebo přímo v Rakousku, především pak tehdy, jestliže je umožněn bezvízový příjezd do Rakouska.

Zde najdete podrobnosti týkající se „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pro samostatně výdělečné klíčové pracovníky here.

Zakladatelé startupů

Od října 2017 budou zakladatelé startupů zahrnuti jako kvalifikovaní přistěhovalci do systému RWR (Rot-Weiß-Rot / červeno-bílo-červených) karet a bude pro ně zřízen vlastní bodový systém [pdf, 47.6kb].

Mladí podnikatelé se záměrem založit startup mohou Rot-Weiß-Rot – Karte / RWR kartu získat, pokud splní tyto předpoklady:

 • dosažení minimálního počtu bodů (50 z 85 bodů),
 • vývoj inovativních produktů, služeb, procesů nebo technologií a jejich uvedení na trh,
 • předložení přesvědčivého business plánu pro založení a provoz společnosti,
 • aktivní účast žadatele na řízení společnosti,
 • prokázání kapitálu ve výši 50 000 eur (z toho alespoň polovinu tvoří vlastní kapitál).

Po dvou letech mají zakladatelé startupů možnost přestoupit na Rot-Weiß-Rot - Karte plus / RWR kartu plus – při splnění těchto předpokladů:

 • zaměstnávání alespoň dvou pracovníků na plný pracovní úvazek,
 • skutečné osobní vykonávání činnosti implikující výrazný podíl na řízení společnosti,
 • dosažení ročního obratu ve výši alespoň 200 000 eur nebo zajištění financování ve výši alespoň 100 000 eur,
 • skutečná nabídka nebo rozvoj inovativního produktu či služby.

Splnění uvedených předpokladů bude ověřeno písemným stanoviskem Servisu trhu práce (Arbeitsmarktservice, AMS). S přestupem na Rot-Weiß-Rot – Karte / RWR kartu plus vyplývá pro zakladatele startupů možnost neomezeného přístupu na pracovní trh. Pokud nebudou předpoklady pro RWR kartu plus splněny, mohou zakladatelé startupů po dvou letech zažádat o povolení k pobytu.

O Rot-Weiß-Rot – Karte / RWR kartu lze zažádat buď na příslušných rakouských velvyslanectvích, resp. na konzulátu v zahraničí nebo přímo v Rakousku, zvláště pokud je umožněn bezvízový vstup.

Zahraniční absolventi

Mladí lidé z celého světa přichází do Rakouska, aby zde využili nabídky studia na univerzitách a odborných vysokých školách. Během těchto studií získávají odborné znalosti v příslušných studijních oborech a seznamují se s jazykem, kulturou a pracovním prostředím. S těmito nabytými schopnostmi a znalostmi jsou pro rakouské hospodářství velkým potenciálem. 

Pro absolventy studií z nečlenských zemí EU platí jednodušší podmínky k tomu, aby mohli získat „Rot-Weiß-Rot – Karte“ a bylo jim umožněno zde pracovat.

 • Po absolvování studií máte možnost pobývat ještě několik dalších měsíců v Rakousku, a to za předpokladu že jste alespoň druhou část bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia úspěšně zakončili na některé z rakouských univerzit, vyšších odborných škol či akreditovaných soukromých univerzit. Uvedené období můžete využít pro hledání pracovního místa.
 • Mohou si zažádat o „Rot-Weiß-Rot – Karte“, jestliže mají pracovní nabídku, která odpovídá jejich úrovni vzdělání a kde získají předepsanou minimální mzdu.
  Minimální mzda 2017: hrubá měsíční mzda 2.241 eur
 • Nemusí procházet bodovým systémem ani metodou ověření Servisu pracovního trhu zda pro danou pracovní pozici není na pracovním trhu k dispozici žádný jiný pracovník.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ lze zažádat přímo v Rakousku v průběhu 12měsíčního pobytu. Bližší informace najdete na migračním portálu .

Možnosti zaměstnání v průběhu studia:

Studentům z nečlenských států EU je umožněno ještě v průběhu studií získávat pracovní zkušenosti a pracovat až 20 hodin týdně.

V rámci přidělení pracovního povolení (žádost podává zaměstnavatel) není ověřováno, zda pro danou pracovní pozici není na pracovním trhu k dispozici žádný jiný pracovník. Tím pádem není nutné překonávat zásadní překážky při získání pracovního povolení.

Rodinní příslušníci

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ umožňuje mezinárodním odborným pracovníkům a jejich rodinám budovat jejich společný život v  Rakousku .

Rodinní příslušníci majitelů „Rot-Weiß-Rot – Karte“ popř. „EU Blue Card" (modrá karta EU) si mohou zažádat o takzvanou „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“. Ta jim také umožní imigraci do Rakouska:

 • Imigrace rodinných příslušníků není limitována (žádná kvóta).
 • Mají okamžitý volný přístup na pracovní trh.
 • Před příjezdem do Rakouska je však nutné prokázat znalosti německého jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce v oblasti cizích jazyků („Němčina před přistěhováním").
 • Pro rodinné příslušníky obzvlášť vysoce kvalifikovaných pracovníků a majitelů „Blaue Karte EU“(modré karty EU) neplatí podmínka „Němčina před přistěhováním". Nemusí před příjezdem prokazovat povinné znalosti německého jazyka.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ lze zažádat buď u příslušného rakouského velvyslanectví popř. konzulátu v zahraničí nebo přímo v Rakousku, především pak tehdy, jestliže je umožněn bezvízový příjezd do Rakouska.

Zde se informujte o konkrétních krocích, které je třeba podniknout při podání žádosti .

Datum poslední aktualizace
2017.12.28
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA