Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Sisseränne mitte Euroopa Liidu riikidest

Alates 1. juulist 2011 on kvalifitseeritud tööjõul kogu maailmast võimalik rännata Austriasse „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (puna-valge-punane kaart) süsteemi kaudu. See kriteeriumipõhine sisserändesüsteem (punktisüsteem) võimaldab kolmandate riikide kvalifitseeritud tööjõul (EList, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast ja Šveitsist pärit isikutele kehtib muu süsteem) ja nende pereliikmetel võimalik pikemaks ajaks Austriasse elama asuda. „Rot-Weiß-Rot – Karte“ on suunatud järgmistele isikurühmadele:

Sisukord:

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ üldiselt

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ süsteem võimaldab mitte-ELi kodanikel objektiivsete kriteeriumide alusel kiiresti teada saada, kas ja millistel tingimustel nad riiki elama asuda võivad. Punktisüsteem põhineb järgmistel kriteeriumidel: 

 • kvalifikatsioon
 • töökogemus
 • keeleoskus
 • vanus
 • Austrias õppimine (eriti kõrge kvalifikatsiooni korral)

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ kehtib 12 kuud ja võimaldab töötada tööandja juures, kelle jaoks kaart taotleti. Pärast ühe aasta möödumist saab taotleda Red-White-Red Card plusi , millega antakse kaardi omanikule vaba juurdepääs tööturule.

Rot-Weiß-Rot – Kartega Austriasse rändavad isikud ei pea enne riiki saabumist saksa keele oskust tõendama (neile ei kehti kohustus osata enne riiki sisenemist saksa keelt). Kuid saksa või inglise keele oskusega saab koguda punkte.

Rot-Weiß-Rot – Kartega riiki sisenevate töötajate pereliikmetele ei kehti kvoodinõue ning nad saavad Rot-Weiß-Rot – Karte plusi, mis annab kohese vaba juurdepääsu tööturule. Pereliikmete puhul tuleb järgida riiki sisenemise eelset saksa keele oskuse nõuet.

Ka Euroopa Liidu tasandil on kehtestatud kvalifitseeritud töötajate sisserände-eeskirjad, mis on kõikides ELi liikmesriikides üle võetud. Austrias toimus see „Blaue Karte EU (Sinine ELi kaart) " kaudu.

Eriti kõrge kvalifikatsiooniga töötajad

Eriti kõrge kvalifikatsiooniga sisserännanutele kehtivad järgmised atraktiivsed raamtingimused: 

 • Neil peab olema eelnev tööpakkumine.
 • Kui täidetud on miinimumpunktiarv (vähemalt 70 punkti 100st), saadakse kuuekuuline viisa selleks, et Austrias kohapeal tööd otsida („job-seeker-Visum”).
 • Kui leiate nende 6 kuu jooksul oma kvalifikatsioonile vastava töö, antakse teile „Rot-Weiß-Rot – Karte“ ilma tööturukontrollita.

Eriti kõrge kvalifikatsiooniga töötajate punktisüsteem [pdf, 91.3kb] paneb lisaks üldistele töökogemuse, keeleoskuse ja vanuse kriteeriumidele rõhku erikvalifikatsioonile ja oskustele, mille järele on Austria tööturul suur nõudlus.

Tööotsija viisat on võimalik taotleda pädevas Austria saatkonnas või konsulaadis.

Kui riiki sisenemine on võimalik ilma viisata, saab „Rot-Weiß-Rot – Karte“ taotluse esitada ka otse Austrias, riigis viisavabalt viibimise ajal.

Tutvuge taotluse esitamise protseduuriga ja kontrollige veebipõhise punktikalkulaatori abil, kas vastate kriteeriumidele.

Puuduolev kvalifitseeritud tööjõud

Teatud ametite esindajate järele on Austrias suur nõudlus ning eriti puudutab see kvalifitseeritud tööjõudu. Seetõttu on spetsialistidel kogu maailmast head võimalused nendel erialadel tööd leida. „Rot-Weiß-Rot – Karte“ võimaldab lihtsustatult Austriasse elama asuda ning siin erialast tööd teha.

Igal aastal koostatakse vastavalt tööturu vajadusele puuduolevate töötajate loendid, mis ka avalikustatakse. Mitte-ELi riikide kvalifitseeritud tööjõud saab Rot-Weiß-Rot – Kartet taotleda järgmiste eelduste täitmise korral:

 • Olete läbinud kutseõppe mõnel vajataval erialal.
 • Teil on Austriast tööpakkumine, kus palgaks pakutakse vastavat seaduses ettenähtud või kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumtasu ja võimalikku ettevõttesisest lisatasu.
 • Teil on puuduoleva tööjõu punktisüsteemi [pdf, 100.0kb] järgne vajalik miinimumpunktiarv (vähemalt 50 punkti 75st).

Rot-Weiß-Rot – Kartet saab taotleda välismaal asuvast pädevast Austria saatkonnast või konsulaadist või otse Austriast, eriti juhul, kui riiki on võimalik siseneda ilma viisata.

Tutvuge taotluse esitamise protseduuriga ja kontrollige veebipõhise punktikalkulaatori abil, kas vastate kriteeriumidele.

Muu oluline tööjõud

Mitte-ELi riikidest pärit isikud saavad Austria mitmekülgsel tööturul osaleda ka muu olulise tööjõu sisserändetingimuste raames. Välismaise olulise tööjõu sisseränne on „Rot-Weiß-Rot – Karte“ abil võimalik järgmistel tingimustel:

 • Teil on tööpakkumine, mis vastab miinimumtöötasu nõudele. Brutotasu hulka võib arvestada regulaarsed eritasud, lisatasud (nt ületunnitasu) ja mitterahalised hüvitised.
  Miinimumbrutotöötasu 2017. aastal:
  • alla 30-aastastel 2.490 eurot kuus
  • üle 30-aastastel 2.988 eurot kuus
 • Teil on muu olulise tööjõu punktisüsteemi [pdf, 78.6kb] järgne vajalik miinimumpunktiarv (vähemalt 50 punkti 75st).
 • Tööturuamet teeb tööturukontrolli käigus (asendustööjõumenetlus) kindlaks, et Austria tööturul pole soovitavale töökohale sobivat tööjõudu.

Rot-Weiß-Rot – Kartet saab taotleda välismaal asuvast pädevast Austria saatkonnast või konsulaadist või otse Austriast, eriti juhul, kui riiki on võimalik siseneda ilma viisata.

Tutvuge taotluse esitamise protseduuriga ja kontrollige veebipõhise punktikalkulaatori abil, kas vastate kriteeriumidele.

Füüsilisest isikust ettevõtjatest oluline tööjõud

Austria majandust iseloomustab tugev ettevõtlus, suur eksport ja uuenduslikkus. Paiknemine Euroopa südames teeb Austriast Lääne-Euroopa tööstusriikide ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kasvavate turgude vahelise ristumispunkti ja keskuse. Alustavad ettevõtjad kogu maailmast saavad Austria head asukohta ja siinseid häid konkurentsitingimusi enda huvides kasutada.

Mitte-ELi riikidest pärit füüsilisest isikust ettevõtjatest olulise tööjõu „Rot-Weiß-Rot – Karte“ abil on võimalik Austriasse elama asuda ning siin ettevõte asutada. Selleks tuleb enne riiki sisserändamist näidata, et soovitav tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana on Austria majandusele tervikuna kasulik.

Kasu majandusele tervikuna tõendab tööturuameti hinnang ning kasu on olemas juhul, kui

 • tegevusega kaasneb investeerimiskapitali jätkusuutlik juurdevool Austriasse või
 • soovitava tegevusega luuakse uusi töökohti või kindlustatakse olemasolevate töökohtade säilimine või
 • olulise tööjõuga on seotud oskusteabe edasiandmine või uute tehnoloogiate kasutuselevõtt või
 • olulisel tööjõul on suur tähtsus kogu regiooni jaoks.

Rot-Weiß-Rot – Kartet saab taotleda välismaal asuvast pädevast Austria saatkonnast või konsulaadist või otse Austriast, eriti juhul, kui riiki on võimalik siseneda ilma viisata.

Siit leiate teavet füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva olulise tööjõu kohta.

Välisriikide ülikoolilõpetajad

Noored kogu maailmast tulevad Austriasse siinsetesse üli- ja kõrgkoolidesse õppima. Õpingute ajal saadakse erialateadmisi vastava õppesuuna kohta ning õpitakse tundma keelt, kultuuri ja tööelu. Tänu saadud oskustele ja teadmistele on need noored Austria majanduse jaoks suur potentsiaal.

Mitte-ELi riikidest pärit ülikoolilõpetajatele kehtivad lihtsustatud tingimused „Rot-Weiß-Rot – Karte“ taotlemiseks ja siin töötamiseks.

 • Võite pärast ülikooli lõpetamist veel kuueks kuuks Austriasse jääda ja siin tööd otsida, eeldusel, et olete lõpetanud Austria ülikoolis, kõrgkoolis või akrediteeritud eraülikoolis vähemalt diplomiõppe 2. astme või magistriõppe.
 • Saate Rot-Weiß-Rot – Kartet taotleda juhul, kui teil on olemas tööpakkumine, mis vastab teie väljaõppetasemele ja millega te teenite ettenähtud miinimumpalka.
  Miinimumbrutotöötasu 2017. aastal: 2.241 eurot kuus
 • Te ei pea läbima punktisüsteemi ega ka tööturuameti asendustööjõumenetlust.

Die Rot-Weiß-Rot – Kartet saab taotleda kuuekuulise riigis viibimise ajal otse Austrias. Lisateavet leiate ka migratsiooniportaalist .

Töövõimalused ülikooliõpingute ajal

Mitte-ELi riikidest pärit üliõpilased võivad juba õpingute ajal praktilisi kogemusi koguda ja järgmises ulatuses töötada:

 • diplomiõppe 1. astmes või bakalaureuseõppes kuni 10 tundi nädalas,
 • diplomiõppe 2. astmes või magistriõppes kuni 20 tundi nädalas,

Tööloa saamise lihtsustamiseks (taotluse esitab tööandja) ei ole asendustööjõumenetlust vaja läbida. Sellega kaob tööloa saamisel oluline takistus.

Pereliikmed

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ võimaldab välismaisel tööjõul ja nende pereliikmetel Austriasse koos elama asuda.

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ või „Blaue Karte EU” omanike pereliikmed saavad taotleda niinimetatud „Rot-Weiß-Rot – Karte plusi“. See võimaldab ka neil Austriasse elama asuda:

 • Pereliikmete elama asumisele pole kehtestatud piiranguid (kvoote).
 • Neil on kohe vaba juurdepääs tööturule.
 • Siiski tuleb enne riiki sisenemist tõendada saksa keele oskust Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi tasemel A1 (riiki elama asumise eelne saksa keele oskus).
 • Eriti kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ja Blaue Karte EU omanikele riiki elama asumise eelne saksa keele oskuse nõue ei kehti. Nemad ei pea eelnevalt kohustuslikus korras saksa keele oskust tõendama.

Rot-Weiß-Rot – Kartet saab taotleda välismaal asuvast pädevast Austria saatkonnast või konsulaadist või otse Austriast, eriti juhul, kui riiki on võimalik siseneda ilma viisata.

Vaadake lisateavet taotluse esitamise kohta.

Viimati uuendatud:
2017.08.11
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA