Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Imigracja z krajów spoza Unii Europejskiej

Z dniem 1 lipca 2011 roku wykwalifikowani pracownicy z całego, świata zainteresowani migracją do Austrii, uzyskali taką możliwość dzięki systemowi karty "Rot-Weiß-Rot" (Karta Czerwona-Biała-Czerwona). System ten opiera się na określonych kryteriach (system punktowy) i umożliwia wykwalifikowanym pracownikom z krajów trzecich (w stosunku do osób z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii obowiązuje inny system) i członkom ich rodzin imigrację na stałe do Austrii. Karta "Rot-Weiß-Rot" jest skierowana do następujących grup osób:

Treść

Ogólne informacje na temat karty "Rot-Weiß-Rot"

System karty "Rot-Weiß-Rot" pozwala osobom  spoza Unii Europejskiej na bezpośrednie rozpoznanie - w oparciu o obiektywne kryteria - czy mają szansę na imigrację i pod jakimi warunkami. System punktowy bazuje na następujących kryteriach:

 • Kwalifikacje
 • Doświadczenie zawodowe
 • Znajomość języków
 • Wiek
 • Studia w Austrii (w przypadku osób o szczególnie wysokich kwalifikacjach)

Karta "Rot-Weiß-Rot" jest ważna 12 miesięcy i pozwala na zatrudnienie u pracodawcy, dla którego o nią wnioskowano. Po upływie roku można złożyć wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot plus" , zapewniającą posiadaczowi swobodny dostęp do rynku pracy.

Osoby migrujące do Austrii na podstawie karty "Rot-Weiß-Rot" nie muszą zdawać przed przyjazdem egzaminu ze znajomości języka niemieckiego (nie podlegają obowiązkowi „Niemiecki przed przeprowadzką"). Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego pozwala jednak na zgromadzenie punktów.

Członkowie rodziny pracowników, którzy migrują na podstawie karty "Rot-Weiß-Rot" nie podlegają obowiązkowi oceny punktowej i otrzymują kartę "Rot-Weiß-Rot" z natychmiastowym wolnym dostępem do rynku pracy. W odniesieniu do członków rodziny obowiązują zasady akcji „Niemiecki przed przeprowadzką".

Również na poziomie Unii Europejskiej stworzono uregulowania dotyczące migracji wykwalifikowanych pracowników, stosowane w każdym kraju Unii Europejskiej. W Austrii dokumentem regulacyjnym została „Niebieska Karta UE" .

Osoby o szczególnie wysokich kwalifikacjach

W stosunku do imigrantów o szczególnie wysokich kwalifikacjach obowiązujące są następujące, atrakcyjne warunki ramowe:

 • Nie muszą oni przed przyjazdem wykazywać posiadania ofert pracy.
 • Po uzyskaniu minimalnej liczby punktów (co najmniej 70 - 100 punktów) otrzymują 6-miesięczną wizę, pozwalającą na poszukiwanie pracy na miejscu w Austrii (wiza „job-seeker").
 • Jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy znajdą miejsce pracy odpowiadające ich kwalifikacjom, uzyskają bez dalszego badania rynku pracy kartę "Rot-Weiß-Rot".

System punktowy dla osób o szczególnie wysokich kwalifikacjach [pdf, 91.3kb] oprócz ogólnych kryteriów takich, jak doświadczenie zawodowe, znajomość języków i wiek, kładzie duży nacisk na specjalne kwalifikacje i umiejętności szczególnie poszukiwane na austriackim rynku pracy.

Wniosek o wizę „job seeker" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie lub konsulacie austriackim.

Jeżeli możliwy jest wjazd do Austrii bez wizy, wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć również bezpośrednio w Austrii w trakcie pobytu.

Tutaj znajdują się informacje na temat procedury składania wniosku , zaś tutaj przy użyciu licznika punktów online można wstępnie sprawdzić, czy spełnia się kryteria.

Specjaliści w zawodach deficytowych

Określone zawody są w Austrii bardzo poszukiwane, natomiast brakuje wykwalifikowanych pracowników. Dlatego specjaliści z całego świata mają szansę zatrudnienia w tych zawodach. Za pośrednictwem karty "Rot-Weiß-Rot" można w sposób uproszczony osiedlić się w Austrii i wykonywać tu zawód odpowiadający kwalifikacjom.

Co roku na podstawie zapotrzebowania na rynku pracy sporządza się i następnie publikuje listę zawodów deficytowych . Specjaliści z krajów spoza Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot” pod następującymi warunkami:

 • Pełne wykształcenie zawodowe w jednym z deficytowych zawodów.
 • Posiadanie oferty pracy na terenie Austrii spełniającej wymogi ustawowej płacy minimalnej lub płacy minimalnej na podstawie umowy zbiorowej z ewentualnym dodatkiem zakładowym.
 • Osiągnięcie minimalnej liczby punktów (co najmniej 50 - 75 punktów) w systemie punktowym dla specjalistów w zawodach deficytowych [pdf, 100.0kb]. 

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą , bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się informacje na temat procedury składania wniosku , zaś tutaj przy użyciu licznika punktów online można wstępnie sprawdzić, czy spełnia się kryteria.

Pozostali pracownicy kluczowi

Osoby spoza Unii Europejskiej mogą stawiać pierwsze kroki na różnorodnym, austriackim rynku pracy również w ramach niszy dla imigrantów „pozostali pracownicy kluczowi". Przyjazd dzięki karcie "Rot-Weiß-Rot" jest możliwy dla międzynarodowych pracowników kluczowych po spełnieniu następujących warunków:

 • Wykażą, że mają ofertę pracy z wymaganą płacą minimalną. Przysługujące regularnie dodatki, ryczałty (np. za pracę w nadgodzinach) i świadczenia rzeczowe mogą być wliczane do pensji brutto.
  Wynagrodzenie minimalne za rok 2017:
  • dla osób poniżej 30. roku życia: 2.490 brutto na miesiąc
  • dla osób powyżej 30. roku życia EUR 2.988 brutto na miesiąc
 • Osiągnięcie minimalnej liczby punktów (co najmniej 50 - 75 punktów) w systemie punktowym dla pozostałych pracowników kluczowych [pdf, 78.6kb].
 • Urząd ds. Obsługi Rynku Pracy w ramach badania rynku pracy ustala, czy na austriackim rynku nie ma odpowiedniego pracownika na stanowisko pracy, o które stara się imigrant.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą , bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się informacje na temat procedury składania wniosku , zaś tutaj przy użyciu licznika punktów online można wstępnie sprawdzić, czy spełnia się kryteria.

Samodzielni pracownicy kluczowi

Na wizerunek gospodarki austriackiej znaczny wpływ mają silne przedsiębiorstwa o wysokim eksporcie i innowacyjności. Usytuowanie w sercu Europy sprawia, że Austria jest punktem wypadowym i łącznikiem między krajami uprzemysłowionymi w Europie Zachodniej a rynkami rozwijającymi się w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyjeżdżający z całego świata przedsiębiorcy czerpią korzyści z wysokiej konkurencyjności i międzynarodowego charakteru państwa, którym jest Austria.

Na podstawie karty "Rot-Weiß-Rot" samodzielni pracownicy kluczowi spoza Unii Europejskiej mogą przyjechać i założyć firmę na terenie Austrii. W tym celu imigranci muszą udowodnić, że planowana przez nich samodzielna działalność zarobkowa na terenie Austrii przyniesie korzyści całej austriackiej gospodarce.

Korzyści dla całej gospodarki, stwierdzane na podstawie analizy przeprowadzanej przez Urząd ds. Obsługi Rynku Pracy występują przede wszystkim, jeżeli: 

 • działalność zarobkowa jest związana z trwałym transferem kapitału inwestycyjnego do Austrii lub,
 • planowana działalność zarobkowa spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy lub zabezpieczenie istniejących lub,
 • osiedlenie się kluczowego pracownika jest związane z transferem know-how lub wprowadzeniem nowych technologii lub,
 • przedsiębiorstwo kluczowego pracownika ma duże znaczenie dla całego regionu.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą , bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat karty Rot-Weiß-Rot dla samodzielnych pracowników kluczowych .

Zagraniczni absolwenci studiów

Młodzi ludzie z całego świata przyjeżdżają do Austrii w celu skorzystania z oferty edukacyjnej uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. W trakcie studiów zdobywają fachową wiedzę przekazywaną na danym kierunku studiów i poznają język, kulturę oraz rynek pracy. Uzyskane umiejętności i wiedza stanowią dla austriackiej gospodarki bardzo duży potencjał.

Absolwentów studiów pochodzących spoza Unii Europejskiej obowiązują prostsze zasady uzyskiwania karty "Rot-Weiß-Rot" i podjęcia pracy na terenie Austrii. 

 • Po zakończeniu studiów absolwent może pozostać przez kolejne 6 miesięcy w Austrii w celu poszukiwania pracy, o ile zakończył co najmniej drugi blok studiów dyplomowych lub studia magisterskie w całości na uniwersytecie państwowym, w wyższej szkole zawodowej lub na akredytowanym prywatnym uniwersytecie.
 • Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć, gdy dysponuje się ofertą pracy odpowiadającą poziomowi wykształcenia i które gwarantuje ustawową płacę minimalną.
  Wynagrodzenie minimalne za rok 2017: 2.241 euro brutto miesięcznie
 • Urząd ds. Obsługi Rynku Pracy nie musi obliczać liczby punktów ani przeprowadzać kontroli rynku.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć bezpośrednio w Austrii, w trakcie 6-miesięcznego pobytu. Więcej informacji znajduje się na portalu imigracyjnym .

Możliwości zatrudnienia w czasie studiów:

Studenci z krajów spoza Unii Europejskiej mogą już w trakcie studiów gromadzić praktyczne doświadczenie zawodowe w następującym wymiarze:

 • w czasie trwania pierwszego bloku studiów dyplomowych lub na studiach licencjackich - do 10 godzin w tygodniu,
 • w czasie trwania drugiego bloku studiów dyplomowych lub na studiach magisterskich - do 20 godzin w tygodniu,

W trakcie procedury udzielania pozwolenia na pracę (wniosek składa pracodawca) nie przeprowadza się badania rynku pracy. Tym samym omija się najważniejszą przeszkodę przy udzielaniu pozwolenia na pracę.

Członkowie rodziny

Karta "Rot-Weiß-Rot" pozwala specjalistom z innych krajów i ich rodzinom zbudować nowe, wspólne życie w Austrii .

Członkowie rodziny posiadaczy karty "Rot-Weiß-Rot" lub „Niebieskiej Karty EU" mogą złożyć wniosek o tak zwaną kartę "Rot-Weiß-Rot plus". Dzięki niej mogą przyjechać do Austrii:

 • Liczba przyjeżdżających członków rodziny nie jest limitowana (ilościowo).
 • Mają oni natychmiastowy dostęp do rynku pracy.
 • Przed przyjazdem muszą się jednak wykazać znajomością języka niemieckiego na poziomie A1 zgodnie z Klasyfikacją Rady Europy Poziomu Biegłości Językowej („Niemiecki przed przeprowadzką").
 • Względem członków rodzin pracowników o szczególnych kwalifikacjach i posiadaczy Niebieskiej Karty UE nie obowiązują wymogi związane z „Niemieckim przed przeprowadzką". Nie muszą oni przed przyjazdem zdawać egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego.

Wniosek o kartę "Rot-Weiß-Rot" można złożyć w odpowiedniej ambasadzie austriackiej lub konsulacie za granicą , bądź też bezpośrednio na terenie Austrii - szczególnie, jeżeli możliwy jest wjazd bez wizy.

Tutaj znajdują się informacje na temat konkretnych działań w ramach składania wniosku .

Ostatnia aktualizacja dn.:
2017.08.11
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA