Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prisťahovalci z krajín mimo EÚ

Od 1. júla 2011 umožňuje migráciu do Rakúska pre kvalifikovaných záujemcov o pracovné miesta z celého sveta systém „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (červeno-bielo-červená karta). Tento prisťahovalecký systém založený na určitých kritériách (bodový systém) umožňuje kvalifikovaným pracovným silám z tretích štátov (pre osoby z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska platí iný systém) a ich rodinným príslušníkom natrvalo sa prisťahovať do Rakúska. „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je určená pre nasledujúce skupiny:

Obsah:

Všeobecné informácie o „Rot-Weiß-Rot – Karte“

Prostredníctvom systému „Rot-Weiß-Rot – Karte“ môžu záujemcovia z krajín mimo EÚ na základe objektívnych kritérií okamžite zistiť, či a za akých podmienok sa môžu prisťahovať. Bodový systém je založený na nasledujúcich kritériách:

 • Kvalifikácia
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Vek
 • Štúdium v Rakúsku (u mimoriadne kvalifikovaných osôb)

"Rot-Weiß-Rot – Karte“ je časovo vymedzená na 12 mesiacov a umožňuje zamestnať sa u zamestnávateľa, pre ktorého bola vyžiadaná. Po jednom roku možno požiadať o „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ ktorá svojmu majiteľovi zaručí voľný prístup na pracovný trh.

Osoby, ktoré sa do Rakúska prisťahujú prostredníctvom systému „Rot-Weiß-Rot – Karte“, nemusia pred príchodom preukazovať žiadne znalosti nemeckého jazyka (nepodliehajú podmienke „Nemecky pred príchodom“). Vďaka znalostiam nemeckého alebo anglického jazyka však možno nazbierať ďalšie body.

Rodinní príslušníci pracovníkov, ktorí sa prisťahujú prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“, nepodliehajú žiadnej povinnosti splnenia kvót a získavajú „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ s okamžitým voľným prístupom na pracovný trh. Rodinní príslušníci musia dodržať podmienku „Nemecky pred príchodom".

Aj na úrovni Európskej únie boli zostavené nariadenia pre prisťahovalcov týkajúce sa vysokokvalifikovaných pracovných síl, ktoré sa presadili v každej z krajín EÚ. V Rakúsku sa tak stalo prostredníctvom „modrej karty EÚ" .

Mimoriadne kvalifikovaní prisťahovalci

Pre mimoriadne kvalifikovaných prisťahovalcov platia nasledujúce atraktívne rámcové podmienky:

 • Nemusíte vopred preukázať ponuku pracovného miesta.
 • Ak dosiahnete minimálny počet bodov (minimálne 70 zo 100 bodov), získate 6-mesačné vízum, aby ste si mohli priamo na mieste, v Rakúsku, nájsť zamestnanie („job-seeker-Visum“ ).
 • Ak si počas 6 mesiacov nájdete prácu zodpovedajúcu vašej kvalifikácii, udelí sa vám „Rot-Weiß-Rot – Karte“ bez ďalšieho prieskumu pracovného trhu.

Bodový systém pre mimoriadne kvalifikovanú pracovnú silu [pdf, 91.3kb] zahŕňa okrem všeobecných kritérií, ako sú pracovné skúsenosti, jazykové znalosti a vek, aj mimoriadne kvalifikácie a schopnosti, ktoré sú na rakúskom pracovnom trhu veľmi žiadané.

O „job-seeker-Visum" možno požiadať na príslušnom rakúskom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Ak si príchod nevyžaduje vízum, možno tiež žiadosť o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ podať počas bezvízového pobytu priamo v Rakúsku.

Informujte sa o postupe podania žiadosti a predbežne si pomocou online počítadla bodov overte, či spĺňate požadované kritériá.

Kvalifikované pracovné sily pre nedostatkové povolania

V Rakúsku existuje veľký dopyt po určitých povolaniach, pri ktorých pretrváva nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Odborníci z celého sveta majú preto v týchto odvetviach dobré možnosti uplatnenia. Prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“ majú možnosť uľahčeného príchodu do Rakúska a môžu tu vykonávať povolanie zodpovedajúce svojej kvalifikácii.

Každoročne sa na základe dopytu na pracovnom trhu zostavuje a zverejňuje zoznam nedostatkových povolaní , Kvalifikované pracovné sily z krajín mimo EÚ môžu požiadať o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za nasledujúcich podmienok:

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Informujte sa o postupe podania žiadosti a predbežne si pomocou online počítadla bodov overte, či spĺňate požadované kritériá.

Iné kľúčové pracovné sily

Osoby z krajín mimo EÚ sa môžu na pestrom rakúskom pracovnom trhu realizovať aj v rámci možnosti „iné kľúčové pracovné sily“. Prisťahovanie prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je pre medzinárodné kľúčové pracovné sily možné za nasledujúcich podmienok:

 • Preukážete sa ponukou pracovného miesta s požadovanou minimálnou mzdou. Pravidelné príslušné príplatky, paušály (napr. paušály za nadčasy) a vecné príjmy sa môžu započítať do hrubej mzdy.
  Minimálna mzda na rok 2017:
  • pre osoby mladšie ako 30 rokov 2.490 EUR brutto mesačne
  • pre osoby staršie ako 30 rokov 2.988 EUR brutto mesačne
 • Dosiahli ste minimálny požadovaný počet bodov (minimálne 50 z 75 bodov)v bodovom systéme pre iné kľúčové pracovné sily [pdf, 78.6kb].
 • Úrad pre služby trhu práce zisťuje v priebehu prieskumu pracovného trhu (postup pri náhradných pracovných silách), či nie je pre danú pracovnú pozíciu k dispozícii žiadna iná vhodná pracovná sila na rakúskom pracovnom trhu.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Informujte sa o postupe podania žiadosti a predbežne si pomocouonline počítadla bodov overte, či spĺňate požadované kritériá.

Samostatne zárobkovo činné kľúčové pracovné sily

Rakúske hospodárstvo sa vyznačuje silným podnikateľským prostredím s vysokým vývozom a inovatívnosťou. Rakúsko sa ako krajina v srdci Európy stáva ústredným bodom pre priemyselné krajiny západnej Európy a rastúce trhy v strednej a východnej Európe. Začínajúci podnikatelia z celého sveta môžu úspešne profitovať z dobrých konkurenčných podmienok a medzinárodného charakteru Rakúska.

Prostredníctvom „Rot-Weiß-Rot – Karte“ je pre samostatne zárobkovo činné pracovné sily z krajín mimo EÚ možné prisťahovať sa a založiť si podnikanie v Rakúsku. Prisťahovalci na to musia preukázať, že ich zamýšľaná samostatne zárobková činnosť v Rakúsku predstavuje prospech pre celú rakúsku ekonomiku.

Za prospech pre celú ekonomiku, ktorý je stanovený posudkom úradu pre služby trhu práce sa považuje najmä to, ak

 • je so zárobkovou činnosťou spojený dlhodobý prevod investičného kapitálu do Rakúska alebo
 • zamýšľaná zárobková činnosť vytvára nové pracovné miesta alebo zaisťuje už existujúce pracovné miesta alebo
 • je s usadením kľúčovej pracovnej sily spojený prenos know-how alebo zavedenie nových technológií alebo
 • má podnikanie kľúčovej pracovnej sily podstatný význam pre celý región.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Tu nájdete podrobnosti o „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pre samostatne zárobkovo činné kľúčové pracovné sily .

Zahraniční absolventi vysokoškolského štúdia

Mladí ľudia z celého sveta prichádzajú do Rakúska, aby využili študijnú ponuku univerzít a vysokých odborných škôl. Počas štúdia získavajú odborné poznatky v danom študijnom programe a oboznamujú sa s jazykom, kultúrou a svetom práce. So svojimi nadobudnutými schopnosťami a vedomosťami predstavujú pre rakúsku ekonomiku obrovský potenciál.

Pre absolventov štúdia z krajín mimo EÚ tu platia jednoduchšie podmienky na získanie „Rot-Weiß-Rot – Karte“ a zamestnania.

 • Po ukončení štúdia môžu v Rakúsku zostať ďalších 6 mesiacov, aby si mohli nájsť prácu, ak úplne ukončili minimálne 2. stupeň diplomového alebo magisterského štúdia na rakúskej univerzite, vysokej odbornej škole alebo akreditovanej súkromnej univerzite.
 • O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ môžu požiadať, ak dokážu predložiť ponuku pracovného miesta, ktorá zodpovedá ich úrovni vzdelania a ktorá im zaručuje predpísanú minimálnu mzdu.
  Minimálna mzda pre rok 2017: 2.241 EUR brutto mesačne
 • Nemusia prejsť bodovým systémom a odpadá aj postup pri náhradných pracovných silách zo stranyúradu pre služby trhu práce .

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať priamo v Rakúsku počas 6-mesačného pobytu. Bližšie informácie nájdete na portáli pre migráciu .

Možnosti zamestnania počas štúdia:


Študenti z krajín mimo EÚ môžu už počas štúdia zbierať praktické skúsenosti a pracovať v nasledujúcom rozsahu:

 • na 1. stupni diplomového alebo bakalárskeho štúdia až do 10 hodín týždenne,
 • na 2. stupni diplomového alebo magisterského štúdia až do 20 hodín týždenne.

V rámci udelenia povolenia na zamestnanie (žiadosť podáva zamestnávateľ) sa neaplikuje postup pri náhradných pracovných silách. Tým odpadá hlavná prekážka pri udelení povolenia na zamestnanie.

Rodinní príslušníci

„Rot-Weiß-Rot – Karte“ umožňuje medzinárodným pracovným silám a ich rodinám budovať spoločný život v Rakúsku.

Rodinní príslušníci majiteľov „Rot-Weiß-Rot – Karte“, resp. „modrej karty EÚ" môžu požiadať o takzvanú „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“. Táto karta im taktiež umožňuje prisťahovať sa do Rakúska:

 • Prisťahovanie rodinných príslušníkov nie je obmedzené (nie je podmienené kvótou).
 • Okamžite získavajú voľný prístup na pracovný trh.
 • Musia však už pred príchodom preukázať znalosti nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky („Nemecky pred príchodom").
 • Pre rodinných príslušníkov mimoriadne kvalifikovaných pracovných síl a majiteľov „modrej karty EÚ“ neplatí podmienka „Nemecky pred príchodom“. Pred príchodom nemusia povinne preukázať znalosti nemeckého jazyka.

O „Rot-Weiß-Rot – Karte“ možno požiadať buď na príslušnom rakúskom veľvyslanectve, resp. konzuláte v zahraničí alebo priamo v Rakúsku, najmä ak je možný bezvízový príchod.

Tu sa môžete informovať o konkrétnych krokoch pri podaní žiadosti .

Posledná aktualizácia:
2017.08.11
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA