Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Normy

Normen Deckblatt © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Produkty, které přicházejí na rakouský trh, musejí splňovat určité požadavky. Zásadní požadavky jsou zakotveny v normách, a normy stanoví i zkušební postupy, díky nimž je možné doložit, že dané požadavky byly splněny. Zde najdete informace o normách, které v Rakousku platí a jsou důležité pro Váš úspěch při vývozu do Rakouska.

Obsah

Když se řekne normy

Jednoduše řečeno jsou normy „technickými pravidly“, kterými se stanoví všeobecně uznávané standardy pro produkty a služby.

Normy například určují:

 • požadavky na produkt
  k zajištění způsobilosti k použití, kompatibility, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí;
 • procesy a postupy
  např. ohledně odborného zhotovení prací či zadávání zakázek;
 • metody a postupy měření
  k doložení toho, že byly dodrženy mezní hodnoty nebo jiné požadavky;
 • pojmy
  k tomu, aby se pomocí jednotné terminologie ulehčilo dorozumění mezi obchodními partnery, se zákazníky, kontrolními místy a úřady.


Normy tak

 • usnadňují srovnávání produktů a služeb,
 • zajišťují úsporné postupy plánování a výroby,
 • zjednodušují rutinní práce,
 • odstraňují překážky trhu – na vnitrostátní, evropské a i na mezinárodní úrovni, a
 • usnadňují tak přístup na trh.

Všeobecně přijímané standardy

Normy jsou v zásadě „kvalifikovaná doporučení“, nikoli zákony. To znamená, že jejich uplatňování je dobrovolné, je však zároveň žádoucí.

Ve zvláštních případech může rakouský zákonodárce (zákonodárný orgán spolkové republiky nebo jednotlivé spolkové země) normy nebo jejich části zákonnou úpravou nebo předpisem prohlásit za závazné. Pak je tyto normy nutné dodržovat. Dodržování norem může ale být zakotveno i ve smluvním vztahu obchodních partnerů.

Obsah norem vypracovávají odborníci z daného oboru v rámci rozhovorů a na základě konsenzu. Odborníci zde uplatňují své znalosti, své zájmy a zkušenosti a definují tak, co se považuje za „standardní“ . Po uveřejnění prochází každá norma připomínkovým řízením ze strany veřejnosti, aby byla zajištěna způsobilost pro praxi a její osvojení. Podrobnější údaje o principech vytváření norem naleznete zde: www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html .

Přínosy norem

Pomoc při dodržování zákonů

Normy jsou v mnoha oblastech důležitým doplněním zákonných ustanovení a podporují výrobce a vývozce/dovozce při dodržování právních rámcových podmínek. To platí především o evropských normách (EN) – v Rakousku nazývaných "ÖNORM EN". Tyto normy se mnohdy vytvářejí z iniciativy Evropské komise, aby výrobci, popřípadě dovozci, mohli splňovat hlavní požadavky evropských směrnic v praxi, a aby se tak jejich produkt mohl uvádět do oběhu.

Evropské směrnice se totiž v Rakousku – stejně jako ve všech ostatních členských státech EU – provádějí do vnitrostátního práva. (Harmonizované) evropské normy tak napomáhají k dodržování právních rámcových podmínek. A toto je zásadním předpokladem pro dovoz zboží na rakouský, a tím na evropský trh („označení CE“).

Normy zvyšují míru jistoty

Normy stanoví požadavky na produkty a služby, stejně jako zkušební postupy, aby bylo možné dodržování těchto požadavků doložit. Tím je zajištěna vysoká míra bezpečnosti (produktu i ostatních souvisících hledisek) – a to jak pro koncového spotřebitele, tak výrobce či dovozce; například při škodních událostech nebo otázkách právní odpovědnosti za produkt.

Přístup k normám

Typy norem

V současné době (stav – červen 2007) platí v Rakousku přes 20 000 norem ÖNORM. Více než 80 % těchto norem vychází z norem evropských či mezinárodních. To znamená, že jsou totožné ve všech členských státech EU a EFTA; podařilo se tak odstranit mnoho technických překážek pro obchod v rámci evropského hospodářského prostoru (EHP).

Normy platí téměř ve všech oblastech hospodářství, od "A" jako akustika, po "Z" jako zdravotnictví. Na internetové stránce Rakouského normalizačního institutu naleznete přehled o všech oborech a příslušných platných normách. Tento odkaz Vás dovede k normalizačním výborům a jejich normám .

Kde lze normy získat?

Normy je možné 24 hodin denně bezplatně prohledávat on-line, a to v internetovém obchodě Rakouského normalizačního institutu: www.on-norm.at/shop . Do příslušného pole pro vyhledávání zadejte hledané heslo, číslo dokumentu, název dokumentu nebo jeho části.

K dispozici je 200 000 dokumentů, které je možné za úhradu nákladů získat ve fulltextové verzi. Patří sem

 • veškeré normy ÖNORM a předpisy ON (ON-Regeln, ONR),
 • všechny evropské normy v němčině a angličtině (normy EN),
 • všechny mezinárodní normy (ISO, IEC) a
 • celá řada zahraničních norem (např. normy DIN – a to rovněž německy a anglicky).


Více údajů naleznete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html nebo se obraťte na:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Kdo má normy na starosti?

Normalizační činnost v Rakousku spadá do kompetence Rakouského normalizačního institutu – Österreichisches Normungsinstitut (ON) . Institut má ze zákona (zákon o normách z roku 1971) úlohu zajišťovat infrastrukturu a organizaci pro normalizační činnost.

Institut ON ale normy nevytváří, vypracovává je přibližně 5 500 odborníků, kteří pracují v jeho výborech, kterých je cca 200. Mají hospodářské, správní či vědecké profesní zázemí, pracují ve zkušebnách či spotřebitelských organizacích a obsahy norem vypracovávají podle mezinárodně uznávaných zásad. Podrobné údaje o spolupráci ve výboru ON naleznete zde: www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Vedoucí výborů institutu ON

 • zodpovídají za bezproblémové fungování výborů institutu ON (tzv. ON-K) a pracovních skupin (tzv. AG),
 • koordinují práci rakouských odborníků v technických výborech (tzv. TC) evropských či mezinárodních normalizačních organizací a
 • jsou v kontaktu s příslušnými partnery ve všech zemích na světě.


Internetové odkazy na normalizační organizace naleznete zde:www.on-norm.at/publish/normung_links.html . Kontaktní osoba:

ON Standards
Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-714
 
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normy týkající se vývozu

Normalizace jako proces je dynamická. Na základě potřeb hospodářství, státní správy a společnosti se vytvářejí nové normy. Normy již existující se pravidelně kontrolují z hlediska toho, jak jsou aktuální, a je-li to potřeba, přizpůsobí se nejnovějšímu vývoji.

Proto je důležité vědět, jaké normy či jaká vydání jsou právě platné. Rakouský normalizační institut nabízí v této souvislosti různé možnosti, jak získat informace: Vedle obchodu on-line při institutu ON lze využít předplatného k různým oborům, aktualizačního servisu a systémů managementu norem on-line. Dále institut ON nabízí vybranou odbornou literaturu a software, které uplatňování norem usnadňují.
Kontaktní údaje:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Dodržování norem – certifikace

Normami jsou definovány požadavky na jakost produktů a služeb, určovány postupy a procesy a stanoveny kontrolní postupy. Hodlá-li výrobce nebo distributor věrohodně doložit, že určitý produkt / určitá služba splňuje všechny požadavky určité normy, může využít certifikace.

Rakouský normalizační institut nabízí možnost certifikace toho, zda produkty jsou v souladu s požadavky norem, např. systém „kontrolováno podle ÖNORM ...“ (ÖNORM ... geprüft). Dalšími značkami, které dokládají soulad s danou normou a které institut ON vydává, jsou: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Dále do kompetence institutu ON spadá vydávání osvědčení o shodě pro EU či osvědčení o kontrole produktů ve vlastním závodě; tato osvědčení jsou předpokladem pro získání označení CE u stavebních produktů. V případě zájmu se obraťte na
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA