Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Normid

Normid, esileht © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Austria turule tulevatele toodetele esitatavad olulised nõuded on reguleeritud normidega – samuti on reguleeritud testimismeetodid, millega saab tõestada nimetatud nõuete täitmist. Siit leiate infot Austrias kehtivate normide kohta, mis on vajalikud Teie toodete edukaks eksportimiseks Austriasse.

Sisukord:

Normid on...

Normid on – lihtsalt väljendades – „tehnika reeglid“, mis kehtestavad toodete ja teenuste üldiselt tunnustatud standardid.

Nad reguleerivad näiteks

 • nõudeid toodetele
 • et tagada kasutuskõlblikkus, ühilduvus, ohutus, tervise – ja keskkonnakaitse
 • menetlusi ja protsesse
 • nt tööde asjatundliku teostamine ja tellimuste andmine
 • testimis- ja mõõtmismeetodeid
 • et saaks tõestada piirväärtustest või nõuetest kinnipidamist
 • mõisteid
 • et lihtsustada ühtlustatud terminoloogiaga äripartnerite, klientide, kontrollasutuste ja ametkondade vahelist üksteisemõistmist.


Normid

 • lihtsustavad seega toodete ja teenuste võrreldavust
 • tagavad ratsionaalsed planeerimis- ja tootmisprotsessid
 • säästavad rutiinsetest töödest
 • kõrvaldavad kaubandustõkkeid – rahvuslikul, euroopa ja rahvusvahelisel tasandil
 • ja lihtsustavad seega pääsu turule.


Tunnustatud standardid

Põhimõtteliselt on normid „kvalifitseeritud soovitused“, mitte seadused. See tähendab, et nende täitmine toimub vabatahtlikkuse alusel, kuid on arusaadav.

Erijuhtudel võib austria seadusandja (riik või liidumaad) kuulutada normid või nende osad seadustega või määrustega siduvaks. Sellisel juhul on nimetatud normide täitmine kohustuslik. Normidest kinnipidamise võivad aga äripartnerid fikseerida ka lepinguliselt.

Normide sisud töötavad vastava valdkonna eksperdid välja dialoogis ja konsensuses. Spetsialistid annavad oma teadmised, huvid ja kogemused ning defineerivad seega, mis on „standard“. Kõik normid läbivad enne publitseerimist avaliku arutluse, et tagada nende praktikas rakendatavus ja aktsepteerimine. Normeerimismenetluse põhimõtete detailid leiate aadressilt www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html

Normid aitavad

Abi seadustest kinnipidamisel

Normid on mitmel juhul seadussätete olulised täiendused ning abistavad tootjaid ja eksportööre / importööre õiguslikest raamtingimustest kinnipidamisel. See käib eriti Euroopa normide (EN) – Austrias "ÖNORM EN" – kohta. Nimetatud normid töötatakse sageli välja Euroopa Komisjoni ülesandel, et tootjad või importöörid saaksid praktikas täita Euroopa direktiivide põhinõudeid, et nende toodet võiks lubada ringlusesse.

Sest Euroopa direktiivid realiseeruvad Austrias – nagu kõigis teistes Euroopa Liidu riikides – siseriikliku õigusena. (Harmoniseeritud) Euroopa normid on seega instrument, mis aitab õiguslike raamtingimuste täitmisel. Ja see on põhieelduseks, et tooteid võiks tuua austria ja seega ka euroopa turule („CE-tähis“).

Normid annavad kindluse

Normides on kehtestatud toodete ja teenuste nõuded, nagu ka testimismeetodid, et oleks võimalik tõestada nimetatud normide täitmist. Sellega tagatakse (toote) ohutuse kõrge tase – nii lõpptarbijale kui ka tootjale ja importöörile; näiteks kahjujuhtumite korral või tootevastuse küsimuste puhul.

Juurdepääs normidele

Missugused normid on olemas

Austrias kehtib praegu (juuni 2007 seisuga) enam kui 20 000 ÖNORMEN. Rohkem kui 80% puhul on tegemist Euroopa või rahvusvahelise normiga. See tähendab, nad on ühesugused kõigis Euroopa Liidu ja EFTA riikides, millega on kõrvaldatud Euroopa majandusruumis suur hulk tehnilisi kaubandustõkkeid.

Normid on pea kõigi majandusvaldkondade kohta alustades näiteks akustikaga ja lõpetades tsemendiga. Ülevaate kõigi valdkondade ja nende kehtivate normide kohta leiate Austria Normeerimisinstituudi koduleheküljelt. Selle lingi kaudu jõuate normeerimisnõukogude ja nende normideni .

Kust Te saate normid

Te võite norme otsida ööpäevaringselt tasuta internetist Austria Normeerimisinstituudi internetikauplusest: www.on-norm.at/shop . Sisestage otsinguvälja otsitav mõiste, dokumendi number, dokumendi pealkiri või selle osa.

Kasutada saab ümmarguselt 200 000 dokumenti ning nende täisteksti saab osta tasu eest. Nende hulgas on

 • kõik ÖNORMEN-id ja ON-reeglid (ONR) (Austria Normeerimisinstituudi reeglid)
 • kõik Euroopa normid saksa ja inglise keeles (EN)
 • kõik rahvusvahelised normid (ISO, IEC)
 • ning rida välismaa norme (nt DIN – samuti saksa ja inglise keeles)


ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1

Kelle pädevusse normid kuuluvad

Austrias kuulub normeerimistöö Österreichische Normungsinstitut (ON) (Austria Normeerimisinstituudi) pädevusse. Seadusandja on teinud talle ülesandeks (Normiseadus 1971) tagada normeerimistöö teostamiseks vajalik infrastruktuur ja organisatsioon.

Norme ei loo aga ON, vaid ligikaudu 5500 eksperti, kes töötavad umbes 200 ON-komitees. Eksperdid on tegevad majanduses, avalikus halduses, teaduses, kontrollasutustes ning tarbijate organisatsioonides ja nad töötavad vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele välja normide sisud. ON-komitee töö detailide kohta leiate infot aadressilt www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

ON komitee-juhid

 • vastutavad ON-komiteede (ON-K) ja töörühmade (AG) ladusa töö eest
 • koordineerivad austria ekspertide tööd Euroopa või Rahvusvahelise Normeerimisorganisatsiooni tehnilistes komiteedes (TC)
 • ja on pidevas kontaktis kogu maailma koostööpartneritega.Normeerimisorganisatsioonide lingid leiate aadressilt www.on-norm.at/publish/normung_links.html . Teie kontaktisik on

ON Standards
Mr. Karl Grün
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-714
 
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html?&L=1

Informatsioon eksporti puudutavate normide kohta

Normeerimine on dünaamiline protsess. Uued normid luuakse vastavalt majanduse, avaliku halduse ja ühiskonna vajadustele. Regulaarselt kontrollitakse kehtivate normide aktuaalsust ja vajadusel kohandatakse neid tehnika tasemest lähtuvalt.

Seetõttu on tähtis teada täpselt, missugused normid ja missugused redaktsioonid parasjagu kehtivad. Selleks pakub Austria Normeerimisinstituut mitmeid informeerimisvõimalusi: Lisaks ON-i internetikauplusele on võimalik kasutada arvukate spetsiaalvaldkondade abonemente, update-teenust ja online-normihaldussüsteeme. Lisaks pakub ON valitud erialast kirjandust ja tarkvara, mis lihtsustavad normide kasutamist.
Teie kontaktisik:
ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1

Normile vastavus – sertifitseerimine

Normid defineerivad toodete ja teenuste kvaliteedinõudeid, reguleerivad protsesse ja kehtestavad testimismeetodeid. Selleks et tootja või pakkuja saaks usutavalt tõestada, et tema toode / teenus täidab normi kõiki nõudeid, on loodud sertifitseerimise võimalus.

Austria Normeerimisinstituut pakub toodete normile vastavuse sertifitseerimise võimalus , nt süsteemi „ÖNORM ... testib“. ON-i teised vastavustähised on: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Lisaks tuntakse ON-i kui kompetentset asutust, kellel on volitused väljastada EL-vastavussertifikaate ning ettevõttesisese tootekontrolli sertifikaate, mis on ehitustoodetele CE-tähise andmise eelduseks. Huvi korral võtke ühendust
ON CERT
Mr. Wolfgang Höhnl
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html?&L=1
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA