Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Normy

Normen Deckblatt © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Dôležité požiadavky na produkty, ktoré sa dostávajú v Rakúsku na trh, sú regulované normami – tak isto ako skúšobné metódy, aby bolo možné preukázať dodržanie týchto požiadaviek. Tu nájdete informácie o normách platných v Rakúsku, ktoré sú dôležité pre úspech Vášho exportu do Rakúska.

Obsah:

Normy sú ...

Normy sú – jednoducho vyjadrené – „pravidlá techniky“, ktoré stanovujú všeobecne uznávané štandardy pre produkty a služby.

Regulujú napríklad

 • požiadavky na produkty
  aby sa zabezpečila vhodnosť na používanie, kompatibilita, bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia
 • procesy a postupy
  napr. odborného prevedenia prác alebo udelenie objednávok
 • metódy skúšok a meracie postupy
  aby bolo možné preukázať dodržanie hraničných hodnôt alebo požiadaviek
 • pojmy
  aby sa pomocou jednotnej terminológie dosiahlo porozumenie medzi obchodnými partnermi, zákazníkmi, skúšobňami a úradmi.


Normy

 • tak uľahčujú porovnateľnosť produktov a služieb
 • zabezpečujú racionálne plánovacie a výrobné procesy
 • odbúravajú rutinu v práci
 • odstraňujú obchodné tajomstvá – na národnej, na európskej a na medzinárodnej úrovni
 • a uľahčujú tým prístup k trhu.

Uznávané štandardy

V zásade sú normy „kvalifikované odporúčania“, nie zákony. To znamená, že ich uplatňovanie je na báze dobrovoľnosti, avšak samozrejné.

V mimoriadnych prípadoch môže rakúsky zákonodarca (spolok alebo krajiny) prehlásiť normy alebo ich časti za záväzné prostredníctvom zákona. Potom je dodržiavanie týchto noriem povinné. Dodržiavanie noriem je však možné zakotviť aj zmluvne medzi obchodnými partnermi.

Obsah noriem vypracovávajú experti príslušnej odbornej oblasti v dialógu a konsenzom. Odborníci sem vkladajú svoje poznatky, záujmy a skúsenosti a definujú tak, čo je „štandard“. Každá norma sa pred svojím uverejnením podrobuje schvaľovaciemu pokračovaniu, aby bola zabezpečená vhodnosť pre prax a akceptácia. Podrobnosti o základoch normotvorného pokračovania nájdete na
www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html .

Normy pomáhajú

Pomoc pri dodržiavaní zákonov

Normy sú v mnohých oblastiach dôležitým doplnkom k zákonným ustanoveniam a podporujú výrobcov a exportérov/importérov pri dodržiavaní právnych rámcových podmienok. To v mimoriadnej miere platí pre Európske normy (EN) – v Rakúsku "ÖNORM EN". Tieto sú vypracovávané v mnohých prípadoch z poverenia Európskej komisie, aby mohli výrobcovia, resp. importéri splniť základné požiadavky európskych smerníc v praxi a byť si istí, že ich výrobok sa môže uviesť do obehu.

Pretože európske smernice sa v Rakúsku – práve tak ako v ostatných štátoch EU – transformujú do národného práva. (Harmonizované) Európske normy sú tak nástrojom, ktorý pomáha dodržiavať právne rámcové podmienky. A toto je základným predpokladom, aby bolo možné tovar uviesť na rakúsky a tým aj európsky trh („označenie CE“).

Normy poskytujú bezpečnosť

V normách sú zakotvené požiadavky na produkty a služby, tak isto ako skúšobné metódy, aby bolo možné preukázať dodržiavanie týchto požiadaviek. Tým je zabezpečená vysoká miera (produktovej) bezpečnosti – pre konečného spotrebiteľa tak isto, ako aj pre výrobcu a importéra; napríklad v škodových prípadoch alebo v otázke ručenia za produkt.

Prístup k normám

Aké normy jestvujú

V Rakúsku toho času (stav jún 2007) platí viac ako 20.000 pravidiel ÖNORM. Viac ako 80 % týchto noriem sú európskeho a medzinárodného pôvodu. To znamená, že sú identické vo všetkých krajinách EU a EFTA, čím sa odstraňujú mnohé technické súčasti v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru EHP.

Normy sú vytvorené skoro pre všetky hospodárske oblasti od A (ako akustika) po Z. Prehľad všetkých odborných oblastí s príslušnými platnými normami nájdete na web stránke Rakúskeho inštitútu normalizácie. Tento link Vás zavedie k stránke
Normovacie grémiá a ich normy .

Odkiaľ môžete získať normy

Normy môžete rešeršovať 24 hodín denne bezplatne online vo webshope Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu: www.on-norm.at/shop . Zadajte do hľadacieho políčka hľadaný pojem, číslo dokumentu, názov dokumentu alebo jeho časť.

K dispozícii Vám je okolo 200.000 dokumentov a v plnom znení ich môžete získať za úhradu. Medzi nimi:

 • všetky ÖNORMy a ON-pravidlá (ONR)
 • všetky európske normy v nemčine a angličtine (EN)
 • všetky medzinárodné normy (ISO, IEC), ako aj
 • čisto zahraničné normy (z. B. DIN – taktiež v nemčine a angličtine)


Viac informácií nájdete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html alebo sa obráťte na:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Kto je zodpovedný za normy

Za normy je v Rakúsku zodpovedný  Rakúsky inštitút pre normalizáciu (Das Österreichische Normungsinstitut -ON) . Je poverený zo zákona (Zákon o normách 1971), aby zaistil infraštruktúry a organizácie k realizácii normalizačných prác.

Normy však netvorí ON, ale okolo 5.500 expertov, ktorí pracujú v približne 200 výboroch ON. Sú to pracovníci z hospodárstva, správy, vedy, zo skúšobní, ako aj spotrebiteľských organizácií a vypracovávajú podľa medzinárodne uznávaných zásad obsah noriem. Podrobnosti o spolupráci vo výboroch ON nájdete na:
www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Manažéri výborov ON

 • sú zodpovední za nerušený priebeh prác výborov ON (ON – Ks) a pracovných skupín (AGs)
 • koordinujú spoluprácu rakúskych expertov v technických výboroch (TCs) európskych resp. medzinárodných organizácií, ktoré vypracovávajú normy
 • a sú v neustálom kontakte s kooperačnými partnermi vo všetkých krajinách sveta.


Linky na normalizačné organizácie nájdete na www.on-norm.at/publish/normung_links.html . Vašou kontaktnou osobou je

ON Standards
Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-714
 
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Informácie o normách týkajúcich sa exportu

Normovanie je dynamický proces. Nové normy sa vyvíjajú v závislosti od potreby hospodárstva, správy a spoločnosti. U jestvujúcich noriem sa pravidelne preveruje ich aktuálnosť a v prípade potreby sa prispôsobujú najnovšiemu stavu techniky.

Preto je dôležité, aby sme presne vedeli, ktoré normy resp. ktoré ich vydanie je v súčasnosti platné. Na to ponúka Rakúsky inštitút pre normalizáciu rôzne informačné možnosti: Povedľa ON onlineshop je k dispozícii možnosť predplatného k jednotlivým odborným oblastiam, update – servis a online – manažment systému noriem. Okrem toho ponúka ON vybranú odbornú literatúru a software, ktoré uľahčujú používanie noriem.
Obrátiť sa môžete na:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Konformita noriem - certifikácia

Normy definujú požiadavky na kvalitu produktov a služieb, pravidlá pre postupy a procesy a stanovujú skúšobné metódy. Aby výrobca alebo ponúkajúci mohol vierohodne preukázať, že jeho výrobok/služba spĺňa všetky požiadavky niektorej normy, jestvuje možnosť certifikácie.

Rakúsky inštitút normalizácie (ON) ponúka  možnosť certifikácie konformity s normami u výrobkov, napr. systém „preverené podľa... ÖNORM“. Ďalšie značky konformity ON sú: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.


Ďalej je ON známy ako kompetentné miesto, ktoré je oprávnené vystavovať certifikáty konformity EU, ako aj certifikáty o podnikovej kontrole výroby ako predpoklad pre označenie CE pri stavebných výrobkoch. Ak máte záujem, obráťte sa prosím na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA