Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Доставката и производството на моторни превозни средства в Австрия се превърнаха в значим икономически фактор с голям експортен потенциал. Поради малкия вътрешен пазар на страната предприятията трябва да се доказват с технически висококачествени продукти на пазарите в целия свят. Голямо значение за това имат развойната и научноизследователската дейност. Австрийските производители и доставчици Ви предлагат иновационни и ориентирани към желанията и потребностите на клиентите продукти.

Съдържание:

Силни чрез сътрудничеството

Високото техническо ниво и гъвкавостта на средните предприятия са едни от силните страни на австрийския автомобилен бранш. Подкрепата от представителствата на интереси и обединението в клъстъри са добри предпоставки за производството на подходящи за износ продукти. 

В Австрия е сложено началото на легендата за спортен автомобил, а това далеч не е всичко, което може да предложи австрийската автомобилна индустрия. Чуйте повече за това в едино аудио предаване. Austrian Automotive Industries (на английски език) [mp3, 873.1kb]

Браншов съюз на австрийската автомобилна индустрия

В един динамичен бранш със силна конкуренция е особено важно насърчаването на кооперациите и подпомагането на предприятията в икономически и социален аспект. 
Браншовият съюз на австрийската автомобилна индустрия   изпълнява тези задачи. Понастоящем в Браншовия съюз има 160 членуващи предприятия с общо 30.000 заети лица.

Като специално обслужване на своята уеб страница Браншовият съюз Ви предоставя на разположение база данни с актуална информация за фирмите и на  Търсене на продукти

Синергия в клъстър

Много успешни предприятия-поддоставчици са предложители в различни пазарни ниши. Те инвестират много в научноизследователската и развойната дейност и техните продукти са международно признати. Малките и средните предприятия-поддоставчици се кооперират в три регионални групи от свързани фирми и производства с обща стратегическа цел (т.нар. клъстъри):

Чрез тези автомобилни клъстъри фирмите могат да развиват своите регионални силни страни и да използват синергии за навлизането на международните пазари.

Машини и съоръжения за автомобилната индустрия

Австрийските предприятия, работещи в областта на машиностроенето, изнасят успешно своите продукти в целия свят. Високият технически стандарт и ноу-хауто в тази иновационна област на машиностроенето и уредостроенето се ценят високо на европейските и международните пазари.

Австрийските предложители не само произвеждат машини, но освен това доставят и модули, инструменти и устройства за автоматизация, гарантиращи на клиентите им най-високото качество и продуктивност. Към факторите за успех принадлежат и добре обучените специалисти, високото съзнание за качество на продуктите и създаването на връзки с производители в други страни.
За по-нататъшна информация моля влезте в контакт с Вашия  Офис на ADVANTAGE AUSTRIA  или се обърнете директно към:

Асоциация на металургичната индустрия
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Виена
Austria
 
+43 (0)5 90 900-3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA