Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Ülevaade

Austrias on leida mitmeid ekspordile orienteeritud ja eriteadmistega ettevõtteid, seda just nõustamise- ja inseneritööde vadlkonnas. Nii inseneritööde, ettevõtete- ja IT nõustamises, õigus- ja maksunõustamises nagu ka reklaami- ja PR valdkonnas – Austria nõustamis- ja inseneritööde valdkond on orienteeritud konkurendile ja teenustele.

Sisukord:

Kõrge kvaliteet teenuste ekspordis

Rohkete teadmistega teenusepakkujad võtavad ekspordiga seoses tihti enda peale pioneerirolli ning lihtsustavad sellega eksportööre turule sisenemisel. Arvukad Austria ettevõtted on mitmete edukate rahvusvaheliste projektide tunnistajateks. Kõiki neid iseloomustab erialase oskuse kõrval väga kõrge innovaatilisus ja koostöövõime.

Vastavalt vajadusele võivad need eksperdid sellistes valdkondades nagu arhitektuur, inseneritööd, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, juhtimis-, majandus-, finants- ja maksunõustamine, turism või kommunaaltehnoloogia, pakkuda oma ekspertiisi, alustada koostööd nii Austria kui välismaiste partneritega ning asutada konsortsiume.

Kõikidel, kellel on huvi Austria tippteenuste vastu, leiavad kompetentse partneri, kellel on teadmised Austrias pakutava know-how kohta ning vastavad kontaktid parimatelt pakkujatelt.

Rahvusvaheliselt tegevad nõustamisfirmad leiate meie kodulehelt valdkonna alt "Austria firmad".

Inseneritööd ja arhitektide teenused

Üle terve maailma leiab näiteid Austria arhitektide ja insneride tööde kohta. Sillad, tunnelid, hotellid ning büroohooned annavad tunnistust austria ekspertide loomingulisusest ja professionaalsusest.

Energia ja ehitus

Austria know-how energiaeffitsientsi valdkonnas nagu ka tõhusa planeerimise ja ehituse osas on rahvuvahelisel tasandil nõutud ning seda rakendatakse edukalt erinevates valdkondes: jõujaamade ja tootmisüksuste planeerimises ja ehituses, vee- ja kanalisatrsiooni töötlemises nagu ka kogu infrastruktuuri väljaehituses.

Planeerijad, nõustajad, mediaatorid

Austria tsiviiltehnikud, arhitektid, insenerikonsulendid ja inseneribürood on rahvusvaheliselt hinnatud kui kompetentsed planeerijad, nõustajad ja mediaatorid. Kõrgelt kvalifitseeriutd eksperdid on tegevad kõikides tehnistlistes nagu ka loodusteaduse valdkondades. Nende väga head erialased teadmised garanteerivad erineva keerulisusega projektide optimaalse realiseerimise.

Ekspertiisikogemusega ettevõtted– valikuvõimalus

iC consulenten ZT GmbH pakub integratiivsedi lahendusi komplekssete projektide jaoks, sealhulgas sellistes vadlkondades nagu inseneriasjandus ja majandus, ehitus ja konstruktsioonitoed, energia ja keskkons, liiklus ja logistika.

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH koosneb mitmest rahvusvaheliselt tegevatest sõltumatutest inseneri- ja nõustamisettevõtetest, mis toetavad oma kliente komplekssete tööstus- ja infrastruktuuriprojektide juures. Nende majandusvaldkondade juurde kuuluvad ka sellised valdkonnad nagu gaasm õli, ehitus ha infrastruktuur.

ALLPLAN - Firma puhul on tegemist Consulting ettevõttega valdkondades nagu tehniline hoonete varustus nagu ka energia- ja keskkonnamanagement, ettevõte nõustab kliente mitte ainult Kesk- ja Idaeuroopas, vaid ka energia- ja keskkonna valdkonnas üle terve maailma.

Firma Architekten Frank + Partner ZT GmbH tegeleb arhitektuuriga, hõlmates nii vormi, funktsiooni kui järjepidevust. Siinjuures on sihsiks opitmaalsed majanduslikud, tehnlisied ja funktsionaalsed lahendused arhitektuuris ning linnaehistuses.

Firma DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH on tegev valdkondades avalikud hooned, elamuehitus, tööstus ja passivmajad.

Ettevõtete nõustamine ja IT

Kasvava valdkonnana on ettevõtete nõustamine ning Austria IT-valdkond olulisteks ühenduslülideks teaduse, tehnoloogia ja majandusliku innovatsiooni osas.

Ettevõtete nõustamine

Austria ettevõtetenõustajad on generalistidena nõutud täpselt samamoodi nagu ekspertidena: ükskõik, kas tegemist on tervet ettevõtet haarava küsimustikuga, mis puudutab tänapeva ja tulevikku, või on vaja leida kandvaid lahendusi spetsiifilistele probleemidele. Vastutus ja järjepidevus on Austria ettevõtete nõustajate alusväärtuseks.

Ettevõtete nõustamisfirmad leiavad mitmete ülesannete jaoks vastavad partnerid, selajuures valdkondades nagu:

  • Rahvusvahelistumine
  • Etteõtte sarneerimine
  • Mediatsioon
  • Innovatsioon
  • Kaastöötajate koolitus

Siin olgu ära toodud mõned näited Austria ettevõtete nõustajate pakkumiste mitmekesisusest:

denkstatt – sustainable thinking nõustab Austria siseselt ning rahvusvaheliselt tegutsevaid organisatsioone kõikides majanduslikku, ökoloogilist ja sotsiaalset järjepidavust puudutavates valdkondades.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts (in Englisch) on ettevõtete nõustaja, mis on spetsialiseerunud kapitaalturu teenustele ja lahendustele.

HARL Consulting on ekspert ettevõtte optimeerimise- ja restruktureerimise küsimustes. See ettevõtte nõustamisfirma toetab oma kliente kõikides enese positsioneerimise ja edasiarendamise faasides kuni lõpliku iseseisvumiseni.

IT-valdkond

Austria on oluline sihtkoht tänu oma rahvusvahelisele teadus-, tehnoloogia- ja innovatsiooni võrgustikule. Sellel edu juures mängib suurt rolli ka Austria IT-valdkond. Eriti tuntud ning rahvusvaheliselt nõutud on Austria ettevõtete intelligentsed ja kasutamissõbralikud lahendused e-governmendi osas.

Õigusraamistik ja majandus

Väga heal tasamel õigusnõustmine ning hästi toimiv õiguslik raamitik on oluliseks eelduseks Austriale kui majanduslikule sihtkohale. Et rahuldada rahvusvaheliste õiguslike teenuste vajadust, koonduvad Austria advokaadid ja õigusbürood koos välismaiste advokaadibüroodega ühinguteks, mis võimaldavad koopereeruda.

Austria majandusvolinikud on eksperdid nii maksunõustamise, majandusaudiiteerimise, raamatupidamise ja bilantside ala. Nende mitmekseine teenusteprofiil teeb neist hinnatud majandusnõustajad.

Advokaadid

Austria advokaadid omavad väga head võrgustikku ning on eriti hästi esindatud Ida- ja Lõuna-Euroopas. Välja- ja edasiõpe garanteerivad, et kõik eksperdid ka kiirelt kasvava, kompleksse ja rahvusvaheliselt põimunud õigusraamis võivad pakkuda kompetentseid ja aktuaalset õigusnõustmaist.

Wolf Theiss kuulub juhtivate õigusbüroode hulka rõhuasetusega Kesk- ja Ida- ning Lõuna-Eruoopas. Üle 50 aastat tagasi Viinis asutataud , firma ananb täna tööd ca. 300 advokaadile ning bürood tegutsevad 12 maal.

e|n|w|c on üks juhtivatest Austria õigusnõustamis-ettevõtetest, mis tegutseb Viinis, Budapestis, Prahas, Brünnis, Bratislavas, Varssavis ja Kiievis. tema põhikompetentsi moodustab majandusõigus ning Private Client Business.

Majandusvolinikud

Austria majandusvolinikud, maksunõustajad ja majandusudiitorid nagu ka bilantraamatupidajad ja iseseisvad raamatupidajad omavad kõik väga kõrget väljaõpet ning on kohustatud pidevalt edasi õppima, et kindlustada kvaliteedi kõrge tase. Peale selle on selle valdkonna esindajatel on kohustus usalduslikkusele ning vaikimisele, mis nii rahvusvaheliselt kui Austria siseselt leiab klientide poolt kõrge hinnangu.

Rahvusvahelist kompetetnsi näitab ka firma  TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , üks suurematest maksunõustamis- ning majandusauditeerimisettevõtetest, mis on esindatud 24 kohas Austrias ning samuti Bulgaarias, Horvaatias, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Tsehhis ja Ungaris.

Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH pakub nõustamist ärivaldkonnas, selahulgas ka ümberasutamise planeerimisel või erafondide loomisel. See nõustamisettevõte omab tütarfimasid Rumeenias ja Tsehhi Vabariigis nagu ka välitööde jaoks ettenähtud büroosid ning kooperatsioonibüroosid Slovakkias ja Ukrainas.

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA