Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

V oblasti poradenstva a aplikovaných technológií pôsobia v Rakúsku mnohí exportne orientovaní dodávatelia služieb so zvláštnymi znalosťami. Či už ide o inžinierske služby, podnikové poradenstvo alebo poradenstvo v oblasti IT, právne alebo daňové poradenstvo alebo o oblasť reklamy a PR: rakúske poradenské odvetvie a oblasť aplikovaných technológií sú orientované konkurenčne a na poskytovanie služieb.

Obsah:

Vynikajúce výsledky v exporte služieb

Poskytovatelia služieb často preberajú pioniersku pozíciu v exporte a svojimi výsledkami uľahčujú preraziť na trh aj vývozcom tovaru. Mnohé rakúske podniky sa môžu popýšiť úspešnými medzinárodnými projektmi. Popri svojich odborných vedomostiach sa vyznačujú aj veľmi vysokou schopnosťou inovácie a spolupráce.

V závislosti od požiadaviek sú títo odborníci z oblasti architektúry, aplikovaných technológií, informačných a komunikačných technológií, manažérskeho, ekonomického, finančného a daňového poradenstva, zdravotníckych služieb, turizmu alebo komunálnych technológií schopní ponúknuť svoje služby, nadviazať spoluprácu s rakúskymi a medzinárodnými partnermi ako aj vytvárať konzorcia.

Záujemcovia z celého sveta nájdu pri hľadaní špičkových rakúskych firiem kompetentných partnerov, ktorí disponujú excelentným prehľadom o lokálnom know-how ako aj priamymi kontaktmi k najvhodnejším poskytovateľom v oblasti služieb.

Medzinárodne pôsobiace poradenské firmy nájdete na našej webovej stránke pod záložkou “Rakúske firmy”.

Služby inžinierov a architektov

Špičkové výsledky práce rakúskych architektov a inžinierov možno nájsť po celom svete. Mosty, tunely, hotely a administratívne budovy sú dôkazom kreativity a profesionality rakúskych odborníkov.

Energia a stavebníctvo

Po rakúskom know how v oblasti energetickej účinnosti a trvalo udržateľného projektovania a stavebníctva je vo svete silný dopyt a úspešne sa využíva: pri projektovaní a výstavbe elektrárenských zariadení a výrobných jednotiek, pri úprave vody a odpadových vôd ako aj v celej oblasti výstavby infraštruktúry.

Projektanti, poradcovia, mediátori

Rakúski autorizovaní stavební technici, architekti, inžinierski konzulenti (poradcovia) a inžinierske kancelárie sú v medzinárodnom meradle cenení ako odborne zdatní a skúsení projektanti, poradcovia a mediátori. Vysoko kvalifikovaní odborníci pôsobia vo všetkých technických prírodovedno-technických oblastiach. Ich vynikajúce odborné znalosti zabezpečujú ideálnu realizáciu projektov akéhokoľvek stupňa náročnosti.

Podniky so špecializovanými znalosťami – výber

iC consulenten ZT GmbH ponúka integrované riešenia pri komplexných projektoch, okrem iného v oblasti aplikovaných technológií a v ekonomike, pri stavbách a nosných konštrukciách, v energetike a životnom prostredí, doprave a logistike.

Spoločnosť ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH sa skladá z viacerých medzinárodne pôsobiacich, nezávislých inžinierskych a poradenských spoločností, ktoré poskytujú klientom služby pri realizácii komplexných priemyselných a infraštrukturálnych projektov. K ťažiskovým oblastiam, na ktoré sa táto firma zameriava, patrí okrem iného ropa a plyn, stavebníctvo a infraštruktúra.

ALLPLAN ,medzinárodná consultingová spoločnosť pôsobiaca v oblasti technického vybavenia budov ako aj energetického manažmentu a manažmentu životného prostredia, poskytuje svoje služby nielen klientom v strednej a juhovýchodnej Európe, ale v oblasti energií a životného prostredia pôsobí aj celosvetovo.

Firma Architekten Frank + Partner ZT GmbH je synonymom architektúry ponúkajúcej spojenie formy, funkcie a trvalej udržateľnosti. Snažíme sa o optimálne ekonomické, technické a funkčné riešenia v architektúre a urbanizme.

Spoločnosť DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH pôsobí v oblasti verejných stavieb, bytovej výstavby, priemyselných stavieb a pasívnych domov.

Podnikové poradenstvo a IT

Rastúce odvetvie firemného poradenstva a rakúske IT odvetvie tvoria dôležité pojivko medzi výskumom, technológiami a ekonomickými inováciami.

Podnikové poradenstvo

Rakúski firemní poradcovia sú rovnako žiadaní v oblasti všeobecných rád ako aj v špeciálnych prípadoch: či už ide o posúdenie podniku ako celku v súvislosti so súčasným a budúcim vývojom, alebo je potrebné nájsť schodné riešenia pre špecifické problémy. Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť sú základnými hodnotami rakúskych firemných poradcov.

Firmy z oblasti podnikového poradenstva ponúkajú pri veľkom počte tie správne kontaktné osoby, okrem iného v nasledovných otázkach:

  • internacionalizácia
  • ozdravenie podniku
  • mediácia
  • inovácia
  • školenie zamestnancov

Vyberáme len niekoľko príkladov širokého spektra služieb rakúskych firemných poradcov:

denkstatt – sustainable thinking radí organizáciam pôsobiacim v národnom či medzinárodnom meradle vo všetkých otázkach trvalej ekonomickej, ekologickej a sociálnej udržateľnosti.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts (po anglicky) je poradenskou firmou špecializovanou na služby a riešenia kapitálového trhu.

HARL Consulting je odborníkom v oblasti optimalizácie a reštrukturalizácie podnikov. Táto poradenská spoločnosť stojí po boku klientom vo všetkých fázach od umiestnenia na trhu cez ďalší vývoj až po odovzdanie.

Odvetvie IT

Rakúsko je dôležitou medzinárodnou lokalitou, kde sa sústreďuje výskum, technológie a inovácie. K tomuto úspechu výrazne prispelo aj rakúske IT odvetvie. Mimoriadne známe a medzinárodne výrazne žiadané sú inteligentné a pre používateľov pohodlné riešenia rakúskych firiem v oblasti e-governmentu.

Právo a ekonomika

Vynikajúce právne poradenstvo a fungujúca legislatíva sú dôležitými predpokladmi pre pôsobenie Rakúska ako ekonomickej lokality. Rakúski advokáti a advokátske spoločnosti sa v záujme pokrytia potrieb medzinárodných právnych služieb spájajú so zahraničnými advokátskymi kanceláriami do spoločností a kooperácií.

Rakúski audítori sú odborníkmi na daňové poradenstvo, hospodársku kontrolu, účtovníctvo a účtovné súvahy. Vďaka rozsiahlemu portfóliu služieb sú cenenými komplexnými poradcami hospodárskej sféry.

Advokáti

Rakúski advokáti majú vytvorenú veľmi dobrú sieť kontaktov a sú veľmi silne zastúpení najmä vo východnej a juhovýchodnej Európe. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie zaručujú, že sú odborníci schopní ponúknuť aj v prípade rastúcej, komplexnej a medzinárodne prepojenej právnej podstaty odborne fundované a aktuálne právne poradenstvo:

Wolf Theiss (po anglicky) patrí k vedúcim advokátskym kanceláriam s ťažiskovým zameraním na strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Kancelária bola založená pred viac ako 50 rokmi vo Viedni, dnes zamestnáva približne 300 advokátov v kanceláriach v 12 krajinách.

e|n|w|c jedna z vedúcich rakúskych právnych poradenských spoločností s filiálkami vo Viedni, Budapešti, Prahe, Brne, Bratislave, Varšave a Kyjeve. Firma sa ťažiskovo zameriava na hospodárske právo a private client business.

Audítori

Rakúski audítori, daňoví poradcovia a hospodárski kontrolóri ako aj účtovníci zameraní na súvahy a samostatní účtovníci sa vyznačujú vysokou vzdelanostnou úrovňou ako aj neustálou snahou o ďalšie vzdelávanie, aby tak zabezpečili potrebnú kvalitu ponúkaných služieb. Lokálni ako aj medzinárodní klienti oceňujú, že sú všetci príslušníci tejto profesie viazaní dôvernosťou a mlčanlivosťou.

Medzinárodnou odbornosťou sa hrdí TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , jedna z najväčších rakúskych spoločností pôsobiacich v oblasti audítorských služieb a daňového poradenstva s 24 zastúpeniami v Rakúsku ako aj v Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Česku a v Maďarsku.

Spoločnosť Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH poskytuje poradenstvo v oblasti podnikovej ekonomiky so špecializáciou okrem iného na plánovanie a zmenu právnej formy spoločností alebo na zakladanie súkromných nadácií. Poradenská spoločnosť má dcérske firmy v Rumunsku a Českej republike ako aj pobočky a partnerské kancelárie na Slovensku a na Ukrajine.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA