Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Австрия е особено атрактивно местоположение за образование и изследователска дейност благодарение на международните връзки на нейните учебни заведения. Предложения в областта на икономиката, науките за живота, туризма и много други са на разположение на клиентите от целия свят. При това се предлагат разнообразни образователните услуги, простиращи се от продуктови обучения, минаващи през съобразени с индивидуалните нужди на обучаваните тренинги за глобалните пазари и достигащи до международни курсове във висши учебни заведения. Курсовете, семинарите, учебните курсове в Австрия и в чужбина, както и онлайн предложенията реагират на тенденцията за развитие на обществото на знанието и допринасят за конкурентоспособността на ставащите все по-комплексни пазари.

Съдържание:

Образователни предложения за една динамична икономика

Нуждата от образователни предложения непрекъснато нараства. Динамичното икономическо развитие в страните в преход, нарастващата нужда от квалификация в много икономически отрасли и продължаващото през целия живот учене за работещите обуславят увеличаването на пазара на образователни предложения. Експортно ориентираните австрийски предложители на образователни услуги познават добре ситуацията на чуждестранните си клиенти и разработват съгласуваните оптимално с техните нужди програми и курсове.

Трансферът на знания и ресурси на работещите в международен мащаб предложители на образователни услуги от Австрия обхваща предложения за образование в чужбина („Outgoing“) и в Австрия („Incoming“). Чуждестранните клиенти могат да избират от множество австрийски предложители в областта на висшето образование и повишаването на квалификацията, както и на производствени предприятия и предприятия за услуги.

Експортно ориентираните австрийски предложители на образователни услуги разполагат с учебни заведения и обучителни центрове, чрез които се експортират високите австрийски образователни стандарти и ценното австрийско ноу-хау. Техните учебни заведения са добре свързани в национален и международен мащаб и много от тях предлагат електронно обучение, едно гъвкаво решение за клиенти в целия свят.

Многообразие в експорта на образователни услуги

В експортно ориентираната Австрия ще откриете

 • учебни заведения за обучение на възрастни и повишаване на квалификацията
 • предложители на обучения
 • училища, специализирани висши училища, университети, студентски учебни курсове и
 • образователни програми,
ориентирани към клиенти в чужбина.

Съдържанията на образователните предложения са изключително обширни. Наред със специалистите по продуктови обучения и повишаване на квалификацията предложителите на образователни услуги работят в следните области:

 • икономика
 • администрация
 • туризъм
 • строителство и околна среда
 • медицина
 • социални професии и професии в сферата на здравеопазването
 • науки за живота
 • медии и информационни технологии
 • културология и образователни науки.

Примери за работещи в международен мащаб предложители на образователни услуги от Австрия

Чрез WIFI International франчайзингови партньори управляват институти за повишаване на квалификацията по образец на Института за подпомагане на икономиката (WIFI), а именно в България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Чехия и Унгария. Предлагат се от семинари до учебни курсове по мениджмънт, провеждани в по-голямата си част като вътрешнофирмени тренинги.

Дунавският университет в Кремс (Donau-Universität Krems) е един от най-големите предложители на съпътстващи професията учебни курсове в Австрия и център за компетентност за университетско повишаване на квалификацията в Европа. Предлагат се над 150 специалности, сред които в областта на икономиката, правото и медицината.

MCI Management Center Innsbruck има в програмата си академични изследвания, учебни курсове, семинари и тренинги в областта на икономиката, мениджмънта, туризма, правото, информационните технологии, социалното дело, здравеопазването и техниката и работи в сътрудничество с Frankfurt School of Finance & Management.

Най-важните целеви пазари на IMC Специализирано висше училище Кремс (IMC Fachhochschule Krems) с образователни предложения в областта на икономическите науки, науките за живота и здравните науки понастоящем се намират в Близкия Изток (Азербайджан, Иран, Йордания, Оман и Сирия).

WU Executive Academy предлага образование и квалификация в сферата на мениджмънта и разработва програми, съгласувани изискванията на съответния чуждестранен пазар. Тя е един от водещите предложители на своите централно- и източноевропейски целеви пазари.

Като специалист в областта на тренингите за потребители на SAP фирма Biz-Consult Unternehmensberatung GmbH партнира на учебни заведения за обучение на възрастни в Хърватия и Унгария.

Техническият университет Грац (Тechnische Universität Graz – „Life Long Learning“)
работи в областта на следдипломната квалификация в сферата на техниката и естествените науки.

Системите за тренинги на фирма Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH (vormals MCE Industrietechnik Linz GmbH & Co) , работеща в областта на заваряването и CNC обучението, са внедрени в множество страни, сред които Либия, Китай, Индонезия, Виетнам, Филипините, Шри Ланка, Саудитска Арабия, Нигерия и Босна и Херцеговина.

Групата EMCO Gruppe предлага образователни решения за индустрията в областта на стружкоотнемането и е компетентен партньор в сферата на струговането и фрезоването. Обучават се програмисти, оператори на машини и обслужващ персонал в целия свят.

Bit best in training е партньор за разработването и приложението на информационни технологии в образователното дело. Дружеството реализира проекти в чужбина с шестте си дъщерни дружества в Германия, Швейцария, Хърватия, Полша, Русия и Чехия, както и с множеството си кооперационии партньори.

Сферата на дейност на Body & Health Academy GmbH е предаването на знания в областта на здравеопазването чрез семинари, уъркшопове, програми за повишаване на квалификацията и академични учебни курсове.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA