Advantage Austria نمایش فهرست

تحصیل

اتریش با بهبود مداوم نظام آموزشی و پرورشی خود در حال حاضر یکی از کارآمدترین نظام های جهان را دارد. این نظام، مهارت های عملی، اجتماعی و حرفه ای را با یکدیگر تلفیق کرده است و ارتباط نزدیکی با جامعه تجاری و بازار کار دارد. آموزش اتریش – Surprisingly Ingenious

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA