Advantage Austria نمایش فهرست

اقتصاد انرژي و منابع طبيعي

دانش عملی و تخصص اتریش در استفاده پایدار از منابع طبیعی علاوه بر توسعه سیستم های انرژی آینده، از جمله سیستم های آبی، بادی، خورشیدی، زیستتوده و ترکیب گرما و قدرت در سراسر دنیا از ارزش بسیاری برخوردار است. انرژی و منابع طبیعی اتریش – Surprisingly Ingenious

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA