Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Възобновяемите енергии са двигателят на икономиката на бъдещето в целия свят. С помощта на някои цифри и факти бързо можете да придобиете представа за сектора на възобновяемите енергии в Австрия.

Биомаса, слънце и топлинни помпи

Бранш на биогоривата 2015 
Работни места на пълен работен деноколо 12.067
Общ оборот1,3 милиарда евро
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на биогенни гориваоколо 9,2  мил. тона
Котли и горивни камери на биомаса 2015 
Работни места на пълен работен деноколо 3.378
Общ оборот739 мил. евро
Експортна квотаоколо 75 %
Бранш на фотоволтаичните системи 2015 
Работни места на пълен работен деноколо 2.936
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на фотоволтаични системи  787.162 тона
Бранш на соларните термични системи 2015 
Работни места на пълен работен деноколо 2.100
Общ оборотоколо 228 мил. евро
Експортна квота82 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на слънчеви колектори459.242 тона
Източник: Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2015. Федерално министерство на транспорта, иновациите и технологиите
Бранш на топлинните помпи 2015 
Работни места на пълен работен деноколо 1.474
Общ оборотоколо 515 мил. евро
Експортна квотаоколо 30,2 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на топлинни помпи560.980 тона

Хидроенергия

Степен на използване на хидроенергията в Австрия: около 60 - 70%

Вятърна енергия 2015

Понастоящем в мрежата на Австрия има 1.119 вятърни електроцентрали с общо 2.409 MW. Ветродвигателите произвеждат около 5,2 милиарда киловатчаса ток: С него могат да бъдат снабдени с енергия 1,5 мил. домакинства.

Източник: IG Windkraft

Общи данни

Дял на възобновяемите енергии в брутното вътрешно потребление за 2015 г.: 33 %
Планиран дял на възобновяемите енергоносители до 2020 г.: 34 %

Източник: Австрийска енергийна агенция - Austrian Energy Agency - Statistics Austria

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA