Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúske informačné a komunikačné technológie sú odvetvím špecialistov. Títo sú schopní dodať individuálne riešenia šité na mieru pre klientov z celého sveta. Počnúc IT poradenstvom cez špeciálne hardvérové riešenia, od aktivovania počítačom riadených zariadení pre výrobnú sféru až po rozsiahle GIS aplikácie a špecifickú telekomunikačnú technológiu : v rakúskom odvetví informačných a komunikačných technológií nájdete mnoho podnikov disponujúcich exportným know how.

Obsah:

Poradenstvo, softvér, hardvér

Kvalitný vzdelávací systém a prostredie podporujúce výskum sú tie najlepšie predpoklady pre trh dodávateľov náročných softvérových a hardvérových riešení. Čo má v Rakúsku tradíciu. Pretože práve tu bol vyrobený prvý počítač v Európe plne fungujúci na princípe tranzistorov. V roku 1955 ho na Technickej univerzite vo Viedni zostrojil Heinz Zemanek a nazval ho Mailüfterl.

Rakúsko - lokalita informačných a komunikačných technológií

Viedeň patrí k najväčším lokalitám informačných a komunikačných technológií, v Európe je považovaná za hlavné mesto IT strednej a východnej Európy. Mnohé rakúske a nadnárodné firmy si vybrali Viedeň za sídlo centrály pre obchodné aktivity v strednej a východnej Európe. Vienna IT Enterprises (VITE) Spoločnosť bola vytvorená v roku 2004 ako sieť IT podnikov, výskumných a vývojových inštitúcií ako aj vzdelávacích organizácií.

Celý región okolo Viedne je považovaný za jednu z najatraktívnejších podnikateľských lokalít. Pri zakladaní spoločností a vytváraní siete kontaktov, čerpaní subvencií a nadväzovaní spolupráce vám bude ako poradca po boku stáť spoločnosťVIENNA REGION Marketing GmbH.

ICT – Burgenland Firma má sídlo v technologickom centre v meste Eisenstadt a je informačným a komunikačným klastrom pre lokalitu spolkovej krajiny Burgenland.

Podnikateľské inkubátory a technologické centrá ako aj technologické parky pre oblasť informačných a komunikačných technológií sa však nachádzajú aj v iných spolkových krajinách. V celom Rakúsku sú tak zabezpečené rozsiahle servisné služby pre IT podniky.

Rakúska obchodná komora Wirtschaftskammer Österreich ponúka každoročne na podujatí E-Day platformu pre vytváranie kontaktov a výmenu informácií o každodenných otázkach podnikania ako aj o inováciach v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Znalosti a skúsenosti v poradenstve

V Rakúsku nájdete mnoho podnikov, ktoré poskytujú IT poradenstvo, špeciálne a kompletné riešenia a služby elektronického spracovania údajov všetkého druhu. Služby siahajú od consultingu cez optimalizáciu procesov až po infraštruktúrne poradenstvo.

Dodávatelia služieb ako napr. spoločnosť S&T Austria kooperujú s veľkými a stredne veľkými podnikmi naprieč celým IT dodávateľským reťazcom. Okrem toho nájdete v Rakúsku vysokošpecializovaných IT poradcov, ponúkajúcich cielené consultingové služby špecifické pre jednotlivé odvetvia. Vďaka vysokému stupňu odbornosti a znalostiam trhu sú rakúski IT poradcovia žiadanými partnermi domácich a zahraničných podnikov.

Detaily o znalostiach a skúsenostiach rakúskeho odvetvia IT nájdete na Poradenstvo a inžiniering .

Softvér od špecialistov

Softvér z Rakúska sa používa aj v medzinárodnom meradle. Ponuka siaha od softvéru pre nemocnice až po riadenie čističiek odpadových vôd v priemysle.

Spoločnosť celum GmbH (po anglicky) vyvíja softvér DMS (document management system - systém správy dokumentov) na efektívne spravovanie databáz s obrázkami, súbormi vo formáte pdf, videami a predlohami vo formáte powerpoint. Vývozná kvóta tejto firmy predstavuje viac ako 80 %. Zákazníci sú okrem iného zo Severnej Ameriky, Južnej Afriky a východnej Európy.

Firma RF-iT Solutions GmbH pôsobí v oblasti softvéru RFID (Radio Frequency Identification) a služieb s ním spojených. V trhovom segmente móda a automotive je tento podnik lídrom na trhu.

Firma BEKO Holding AG sa sústreďuje na product lifecycle management (PLM) a angažuje sa v oblasti zelenej energie ponukou zariadení pre smart metering (inteligentné merače) a riešeniami smart grid (inteligentná sieť).

Firma Software AG založená v roku 1985 ponúka databázy, nástroje application development tool a integračné technológie, ktoré obstoja aj v celosvetovom porovnaní, pre firmy z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, obchodu a priemyslu.

Firma Greentube I.E.S. GmbH patriaca k rakúskej skupine firiem Novomatic patrí k vedúcim vývojovým firmám a dodávateľom riešení v oblasti hier pre internet, mobilné koncové zariadenia a iTV. Od spoločnosti Greentube pochádza jedna z najobľúbenejších a najúspešnejších hier zameraných na schopnosti - 3D aplikácia Ski Challenge, zjazdárska hra vďaka ktorej sa pred obrazovkami počítačov na celom svete zišlo viac ako 6 miliónov fanúšikov.

Spoločnosť update software AG patriaca k rakúskej skupine firiem Novomatic patrí k vedúcim vývojovým firmám a dodávateľom riešení v oblasti hier pre internet, mobilné koncové zariadenia a iTV. Od spoločnosti Greentube pochádza jedna z najobľúbenejších a najúspešnejších hier zameraných na schopnosti - 3D aplikácia Ski Challenge, zjazdárska hra vďaka ktorej sa pred obrazovkami počítačov na celom svete zišlo viac ako 6 miliónov fanúšikov.  (CRM) her. Spoločnosť poskytuje služby približne 1500 firmám po celom svete, má filiálky v Európe a v USA a v oblasti systémov CRM určuje medzinárodné štandardy. Špecifické požiadavky jednotlivých odvetví už spoločnosť update software plní vopred konfigurovanými riešeniami pre jednotlivé odvetvia v oblastiach life sciences, financial services, výrobný priemysel a stavebníctvo ako aj subdodávateľov.

Firma eworx Network & Internet GmbH patrí v oblasti e-mail marketingu v Rakúsku k priekopníkom a poskytuje svoje služby klientom z celej Európy. Spoločne s partnermi realizuje firma eworx ako špecialista na e-mail marketing stratégie od koncepcie až po technickú realizáciu pomocou nástroja mailworx.

Hardvér

Na rakúskom trhu nájdete vedúcich producentov špeciálnych hardvérových riešení, napr.

 • pre požiarno-poplachové, komunikačné a bezpečnostné systémy
 • komunikačné systémy pre dopravnú sféru
 • meracie stanice pre poľnohospodárstvo

V Rakúsku sa vyrábajú aj vysokokvalitné polovodiče pre medicínsku techniku a automobilový priemysel.

Všetci rakúski producenti hardvéru sú orientovaný na export a servis a obstoja v konkurencii na svetových trhoch. Len jeden príklad za všetky: spoločnosť Schrack Seconet AG , , rakúsky podnik vybavený najmodernejšími technológiami, pôsobiaci v oblasti požiarno-poplachových, komunikačných a bezpečnostných systémov patrí v medzinárodnom meradle k vedúcim dodávateľom v týchto oblastiach.

Digital factory (digitálny podnik), telematika, geoinformačné systémy

Synergia digitálnych modelov a efektívneho dátového manažmentu napomáha optimalizáciu komplexných postupov. Telematika spája telekomunikácie a informatiku v integrovaných inovatívnych aplikáciach, predovšetkým v cestnej premávke a doprave. Geoinformačné odvetvie v Rakúsku stále rastie.

Digital factory (digitálny podnik)

Synergia digitálnych modelov a efektívneho dátového manažmentu napomáha optimalizáciu komplexných postupov vo výrobných podnikoch. Rakúsky projektový a simulačný softvér pre digitálne podniky Digital Factory je možné použiť

 • v automobilovom priemysle
 • leteckom priemysle
 • elektropriemysle
 • pri výrobe strojov a zariadení

Najmä v automobilovom priemysle sa prediera digitálny podnik na vedúcu priečku. V tejto oblasti sa už táto koncepcia dostala z pilotnej fázy do bežnej výrobnej prevádzky. V Rakúsku sídli rad softvérových podnikov, ponúkajúcich projektovací a simulačný softvér pre realizáciu digitálneho podniku:

Podniky ako napríklad CSB Systems Austria , Data Systems Austria a HC Solutions ponúkajú inovatívne a pre konkrétne odvetvia špecifické softvérové riešenia pre celé operatívne a strategické riadenie a vedenie podniku.

V posledných rokoch sa v oblasti digitálneho podniku vytvorili významné kompetenčné centrá. Patria k nim napríklad:

Telematika

K ťažiskovým oblastiam telematiky patria počítačové siete ako napr. internet, telefónne a mobilné telefónne siete. Rakúske podniky úspešne pôsobia v týchto oblastiach:

 • dopravná telematika (ITS – inteligentné dopravné systémy)
 • automatizácia budov (facility manažment)
 • telematika služieb (e-business, e-commerce, e-logistics, e-government)
 • zdravotnícka telematika/telemedicína (e-health)
 • vzdelávacia telematika (e-learning)
 • bezpečnostná telematika

Firma Kapsch je vedúcim rakúskym systémovým integrátorom najmodernejších riešení v telekomunikačnej a sieťovej oblasti a etablovaným dodávateľom IT riešení. Pomocou telematickej platformy Kapsch vytvára Kapsch TrafficCom riešenia okrem iného aj pre generovanie dát z cestnej premávky v reálnom čase. Pomocou tohto otvoreného systému môžu prevádzkovatelia ciest usporiť, zvýšiť bezpečnosť ako aj zlepšiť prevádzku a služby.

Firma Frequentis (in Englisch) ponúka po celom svete komunikačné a informačné systémy ako aj doplnkové výrobky a servis vo forme riešení na báze control center. Spoločnosť je vedúcim dodávateľom rečových komunikačných systémov zabezpečených voči výpadku. Pri zaistení bezpečnosti letovej premávky v civilnom manažmente leteckej dopravy je firma Frequentis lídrom na svetovom trhu.

Klaster Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) bol založený v roku 2003 ako združenie na podporu telematiky. Rakúski partneri z výskumu, hospodárstva a priemyslu tu spoločne pracujú na ďalšom rozvoji a praktickej realizácii nových technológií na poli telematických systémov pre cestnú premávku.

Geoinformačné systémy (GIS)

Rakúsko sa stalo jedným z najpokrokovejších dodávateľov v relatívne mladom odvetví geoinformácií. GIS umožňuje

 • digitálny zber
 • ukladanie a reorganizáciu
 • modelovanie a analýzu
 • ako aj alfanumerické a grafické vyhotovenie

údajov súvisiacich s prostredím. Geografické informačné systémy poskytujú cenné služby v oblasti správy dát ako aj pri rozhodovaní.

Klaster GIS-Cluster Salzburg podporuje spoluprácou medzi malými a strednými podnikmi a univerzitami ako aj mimo univerzitnými výskumnými zariadeniami prenos vedomostí medzi výskumom a hospodárstvom. Podniky spolupracujúce v rámci klastra GIS ponúkajú kompletnú paletu služieb a obsiahlu projektovú odbornosť:

služby priestorového resp. geografického zberu dát

 • organizácia databáz
 • informačné analýzy
 • vizualizácie
 • komunikáciu

Klaster GIS-Cluster Salzburg je svojou veľkosťou a šírkou ponuky v medzinárodnom meradle jedinečný.
Okrem toho dostávajú malé a stredné podniky vedecké informácie z:

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA