Advantage Austria نمایش فهرست

پروژه های بین المللی و پیشنهادات

شبکه پروژه های بین المللی (NPI) صنایع اتریشی را به مؤسسات مالی بین المللی (IFI ها) و دست اندر کاران محلی پیوند داده و در شناسایی پروژه ها، کارپردازی و بورس های آموزشی کمک می کند. جلسات بازرگانی IFI برگزار شده و کارشناسان آنها در برنامه های اطلاع رسانی داخل اتریش حضور می یابند. مناقصات و پروژه های بین المللی اتریش – Surprisingly Ingenious

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA