Advantage Austria Показване навигация

Архитектура

хале с дървена конструкция © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Никъде историята на архитектурата не хармонира така перфектно с модерността, както в Австрия. Шедьоври на строителството от всички епохи практически могат да бъдат открити навсякъде в Австрия. Но и съвременната архитектура може да предложи открояващи се примери.

Съдържание:

Традиция и иновация

Създаващите идентичност архитектурни позиции в Австрия се простират от Ото Вагнер и Адолф Лоос през Роланд Райнер или Форарлбергското строително училище до визионерско-утопичната архитектурна експанзия на Ханс Холайн или Куп Химелблау.

Съществени елементи на австрийската архитектурна и строителна култура са:

 • комуналното жилищно строителство във Виена след 1919 г.
 • архитектурното завладяване на алпийския ландшафт 
 • базираната на занаятите регионална архитектурна и строителна култура в отделните федерални провинции

Новите строителни задачи, новите прослойки инвеститори в областта на строителството, както и новите технологии са диверисфицирали силно съвременната архитектурна сцена. Характерно за нея е присъствието на една нова генерация, демонстрираща голям спектър от позиции. Общото между тях е съзнателното отразяване както на континуитета, така и на дисконтинуитета на историческите позиции и манифестирането им в самостоятелни автономни позиции.

Области и структури

През последните години в Австрия се наблюдава нарастващо търсене на висококачествена архитектура. От страната на предлагането трябва да бъде отбелязано разграничаването между много малки и малко големи архитектурни бюра.

В зависимост от структурата им се различават три групи предприятия:

 • Класическите архитектурни бюра:
  Най-често те са представени от средното поколение архитекти. Основната им дейност е насочена към проектирането и планирането, а специализацията им е в зависимост от типовете сгради.
 • Големите бюра:
  Характерно за тях е наличието на множество сътрудници, както и партньори. Силно изразени са привличането на клиенти и маркетингът. Най-често те предлагат цялостни пакети от консултирането в областта на строителството до вътрешното обзавеждане.
 • Новите бюра:
  Мнозинството от тях възникват чрез обединявания на самостоятелни партньори, представени от съдружия по общи проекти и кооперации. Най-често те са иновационни и интердисциплинарно ориентирани и заедно с архитектурните дейности предлагат и графика, дизайн и други креативни дейности.

Online базите данни http://www.nextroom.at и http://www.austria-architects.com/en предлагат обширна информация за австрийската архитектурна сцена. Новите бюра са се обединили в Общност по интереси на творците в областта на архитектурата (IG Architektur ).

Строителна индустрия

Австрийската строителна индустрия е значителен икономически фактор в Австрия, характеризиращ се със стойност на общата продукция от около 30 милиарда евро и заетост на около четвърт милион души.

Съвременната висока конюнктура в голямата си част се дължи на ускореното развитие на инфраструктурата, във връзка с което могат да бъдат отбелязани офанзивата за модернизирането на гарите на Австрийските федерални железници (ÖBB), строителството на стадиони за Европейското първенство през 2008 г., както и разширяването на Виенското летище. Тези мероприятия служат за профилирането на Австрия като местоположение за позиционирането на предприятията и за полагането на основата за бъдещия икономически растеж.

Платформата http://www.leitbetriebe.at/en разполага с обширна online база данни за всички водещи австрийски строителни предприятия. Някои от тях се ангажират и с подпомагането на съвременната архитектура, като например фирмите Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit или Pro:Holz Austria.

Възложители и изпълнители на строителни работи

Зад всяка сграда стои не само един архитект, но и инвеститор на строежа и възложител на строителните работи. Ролята на инвеститорите на строежи и възложителите на строителни работи в Австрия се оценява с присъжданата от 1967 г.  Награда за инвеститори на строежи и възложители на строителните работи . Редица големи изпълнители на строителни работи дават своя принос за подпомагането и посредничеството на австрийската архитектура, като например дружествата  BIG Bundesimmobiliengesellschaft , Kallco или Mischek .

Опазване на паметниците на културата

Опазването на паметниците на културата в Австрия е работа на федералната държава, докато регламентирането на строителното дело (парцелиране на земята, защитени зони и т.н.) се намира в областта на компетентност на общините и федералните провинции. Централната институция за поставянето под закрила, реставрирането и финансирането на паметниците на културата е Федералната служба за паметниците на културата .

Държавното опазване на паметниците на културата в Австрия датира от средата на 19-ти век и произхожда от императорската „K.K. Central-Commission“. През 1923 г. е обнародван все още валидният Закон за опазването на паметниците на културата. Днес делът на защитеното според Закона за опазването на паметниците на културата общо застрояване е около 2 % и представлява една ниска стойност в сравнение с тези в другите европейски държави.

Редица общности по интереси и платформи се грижат за защитата и запазването на строителните културни богатства, сред тях са:

Градоустройство и териториално планиране

Не само архитектурата, но и градоустройството има традиции в Австрия. Още в средата на 19-ти век Виенските програми за възстановяване на градовете са били пример за градоустройствените дейности на други европейски центрове. Генералният регулационен план на Ото Вагер от 1892 г. и по-късно неговата радикално концентрична концепция за големите градове от 1911 г. се оказват базата за един бъдещ и воден и до днес дебат.

Държавната компетентност в областта на териториалното планиране в Австрия е в ръцете на федералните провинции и общините. За координацията е назначена Австрийската конференция за териториално устройство (Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)), една институция, учредена от федералната държава, федералните провинции и общините. Тя има само препоръчителен характер.

Допълнителна информация можете да откриете на следните страници:

Посредничество и дискурс

Представителства на интереси


Независими инициативи в областта на архитектурата

Австрийска фондация за архитектура :
Австрийската фондация за архитектура е общата отворена платформа на австрийските инициативи в областта на архитектурата.

Online бази данни

Институции

Фестивали

Автор::
Doris Rothauer / Büro für Transfer
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA