Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Architektúra

Halle mit Holzkonstruktion © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Nikde inde netvoria dejiny architektúry s modernou takú harmóniu ako v Rakúsku. Stavebné klenoty zo všetkých epoch nájdeme prakticky všade v Rakúsku. Ale aj súčasná architektúra sa vie prezentovať vynikajúcimi príkladmi.

Obsah:

Tradícia a inovácia

Línia, ktorú začínal Otto Wagner a Adolf Loos a pokračovala Rolandom Rainerom alebo Vorarlbergerskou stavebnou školu až po vizionársko-utopistickú architektúru Hansa Holleina alebo Coopa Himmelblaua, tvorí identifikačné pozície architektúry v Rakúsku.

Rozhodujúcimi prvkami rakúskej stavebnej kultúry sú:

 • komunálna bytová výstavba vo Viedni od roku 1919 
 • architektonické dobitie alpskej krajiny
 • remeselne fundovaná regionálna stavebná kultúra v jednotlivých spolkových krajinách

Súčasnú scénu architektúry silne diferencujú nové stavebné úlohy, nové vrstvy stavebníkov, ako aj nové technológie. Vyznačuje sa novou generáciou, ktorú charakterizuje široké spektrum postojov. Ich spoločným menovateľom je tak vedomé reflektovanie kontinuity ako aj diskontinuity historických pozícií a manifestuje sa v samostatných autonómnych postojoch.

Oblasti a štruktúry

V Rakúsku možno v posledných rokoch sledovať narastajúci dopyt po kvalitatívne vysoko hodnotnej architektúre. Na strane ponuky možno zaznamenať nožnice roztvárajúce sa medzi mnohými malými a malým množstvom veľkých kancelárií architektov.

Podľa štruktúry podnikov je možné rozlišovať tri skupiny:

 • klasické kancelárie architektov:
  Reprezentujú ich zväčša architekti strednej generácie. Jadrom ich činnosti je návrh a plánovanie, ich špecializácia sa vytvára v závislosti od typov budov. 
 • veľké kancelárie:
  Vyznačujú sa veľkým počtom pracovníkov, ako aj viacerými partnermi. Akvizícia a marketing sú silne rozvinuté. Zväčša ponúkajú kompletné balíky od poradenstva po vnútorné zariadenie. 
 • mladé kancelárie:
  Vznikajú najčastejšie ako spojenie samostatných partnerov, ktoré je reprezentované pracovnými spoločenstvami a kooperáciami. Zväčša sú veľmi inovatívne a interdisciplinárne orientované a vedľa výkonov v oblasti architektúry ponúkajú aj grafiku, dizajn a iné kreatívne výkony.

Online – banky dát www.nextroom.at a http://www.austria-architects.com/en ponúkajú rozsiahle informácie o rakúskej architektonickej scéne. Mladé kancelárie sa spojili do záujmových spoločenstiev tvorcov architektúry (IG Architektur ).

Stavebný priemysel

Rakúske stavebné hospodárstvo je s hodnotou 30 miliárd Euro hrubej produkcie a zamestnávaním približne štvrť milióna ľudí dôležitým hospodárskym faktorom v Rakúsku.

Konjunktúra v súčasnej dobe spočíva z väčšej časti na urýchlenej výstavbe infraštruktúry, medzi iným ofenzíva staníc ÖBB , výstavba štadiónov EM pre majstrovstvá Európy 2008, ako aj výstavba viedenského letiska. Tieto opatrenia slúžia na to, aby sa Rakúsko profilovalo ako lokalita pre podnikanie a aby sa položili základy pre hospodársky rozvoj zajtrajška.

Platforma http://www.leitbetriebe.at/en Disponuje rozsiahlou online bankou dát všetkých vedúcich rakúskych podnikov. Niektoré z nich sa angažujú aj ako podporovatelia súčasnej architektúry, ako napríklad firmy Wienerberger Ziegelindustrie, Porr, Hazet, Eternit alebo Pro:Holz Austria.

Stavebníci a investori

Za stavbou nestojí len architekt, ale aj stavebník. Úloha stavebníkov sa oceňuje v Rakúsku od roku 1967cenou stavebníka .

Celý rad veľkých investorov podstatnou mierou prispieva k podpore a sprostredkovaniu rakúskej architektúry, tak napr.BIG Bundesimmobiliengesellschaft , Kallco alebo Mischek .

Ochrana pamiatok

Ochrana pamiatok spadá v Rakúsku do kompetencie spolku, kým usmerňovanie stavebnej činnosti (funkčné využitie plochy, ochranné zóny atď.) sú v kompetenciách obcí a krajín. Centrálnou inštitúciou pre postavenie pod ochranu, reštaurovanie a financovanie je Spolkový pamiatkový úrad.

Štátna ochrana pamiatok v Rakúsku siaha späť až do polovice 19. storočia po cisársku „K.K. centrálnu komisiu“. V roku 1923 sa prijal ešte dnes platný zákon o ochrane pamiatok. Podiel pamiatkovo chránených stavieb na celkovom množstve stavieb v Rakúsku je okolo 2 %, hodnota v európskom porovnaní má oveľa nižšiu hodnotu.

Celý rad záujmových spoločenstiev a platforiem sa snaží o vnímanie a udržanie stavebných kultúrnych pamiatok, medzi inými sú to:

Výstavba miest a územné plánovanie

Nie len architektúra, ale aj výstavba miest má v Rakúsku svoju tradíciu. Už v polovici 19. storočia boli viedenské programy na obnovu mesta vzorom pre mestské stavebné aktivity iných európskych centier. Generálny regulačný plán Otta Wagnera z roku 1892 alebo neskôr jeho radikálne koncentrovaná koncepcia veľkomesta z roku 1911 sa prejavili ako základňa vhodná pre budúcnosť a debatu vedenú až do dnešných dní.

Územné plánovanie spadá v Rakúsku do kompetencií krajín a obcí. Koordináciu má na starosti Rakúska konferencia územného plánovania (Österreichische Raumordnungskonferenz - ÖROK), inštitúcia prepájajúca spolok, krajiny a obce. Má len odporúčací charakter.

Ďalšie informácie nájdete na nasledovných stránkach:

Autor:
Doris Rothauer / Büro für Transfer
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA