Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Бързото разпространение на технологиите за опазване на околната среда като контрола на емисиите, енергоспестяващата техника или индустрията, използваща отпадъчните материали, става все по-важно за постоянното развитие в световен мащаб. В бъдеще техниката за опазване на околната среда и възобновяемата енергия ще бъдат особено бързо разрастващ се промишлен отрасъл.

Съдържание:

Концентрирана компетентност в областта на техниката за опазване на околната среда

В областта на техниката за опазване на околната среда Австрия заема водеща роля в европейски мащаб. Пазарните и експортните възможности на този бранш са признати от много предприятия. Технологиите, които могат да бъдат внедрени за изгодното и неутрално по отношение на въздействието си върху климата производство на енергия, играят важна роля в австрийската икономика.

Енергиен фонд за здраво бъдеще

Повратна точка в областта на енергийната политика е образуването на Австрийския енергиен фонд. 500 милиона евро се вливат в подпомагането на възобновяемите енергии, технологиите за енергийна ефективност и щадяща климата мобилност. Хидроенергията, слънчевата енергия и иновационните технологии, използващи биомасата, служат за опазване на околната среда и безопасност и сигурно енергоснабдяване.

Технологии за опазване на околната среда с икономическа сила

При едно сравнение на дяловете на екологичната индустрия в брутния вътрешен продукт Австрия се намира на второ място в рамките на ЕС. Австрийската промишленост в областта на техниката за опазване на околната среда се разраства особено бързо. Общият оборот в областта на техниката за опазване на околната среда в Австрия възлиза на около 8,2 милиарда евро.

Иновационна техника за щадящо използване на ресурсите

Делът на възобновяемите енергоносители в Австрия е далеч над средното ниво. Австрийските предприятия с право се гордеят с добрата ефикасност на ресурси като водата, енергията и рециклирането на отпадъци. Ключови технологии като използването на биомаса, обработката на водите или иновационните техники за пречистване на отпадъчните води се използват не само в Австрия. Продуктите и ноу-хауто за трайното използване на ресурсите са търсени и на международните пазари.

Слънце, вода, въздух

През следващите години се очаква бум в използването на слънчевата топлина в Европа. В лицето на GreenOneTec в Австрия ще откриете най-големият производител на плоски колектори в света. Това и други австрийски предприятия са добре подготвени за повишения интерес към техните продукти. Още днес над 30 % от европейските пазари са снабдени с колектори от Австрия.

При производството на ток от слънчева енергия австрийските продукти като инверторите и капсуловането на фотоволтаични модули са много търсени в международен мащаб заради своята иновационна сила и качеството си.

Австрия е една от най-богатите на води страни в Европа. Тук главната цел е опазването на водните ресурси и запазването им за трайно използване от бъдещите поколения. Така например австрийските предприятия предлагат многообразни услуги в областта на индустриалната обработка на водите и за експорта, например

  • филтрация на частици от отпадъчните води
  • най-чистата вода за електротехническата, хранително-вкусовата, питейната и химическата промишленост
  • корекции на pH стойността на киселинни и алкални отпадъчни води
  • отстраняване на тежки метали.

Според статистиката на Австрийската федерална агенция по околната среда емисиите от серен диоксид в Австрия са спаднали с около 77% от 1990 г. насам. Това е един от положителните резултати от мероприятията за повишаване на качеството на въздуха, принадлежащи към активната политика за защитата на климата и дава важни импулси за иновации в бранша на техниката за опазване на околната среда.

Потенциал: Биогаз 

Австрия разполага с голямо ноу-хау в областта на производството на биогаз и има над 300 инсталации за биогаз, признати като екологични инсталации за екоток. 

Икономически фактор: Отпадъци

В областта на събирането и обработването на отпадъците в Австрия работят около 800 завода. Браншът има ролята на пионер в световен мащаб и предлага всички релевантни услуги, като например

  • събиране
  • обработване
  • транспорт
  • сортиране
  • депониране
  • термично оползотворяване.

Уреди и съоръжения за техниката за опазване на околната среда

Австрийските предприятия, работещи в областта на машиностроенето, изнасят успешно своите продукти в целия свят. Високият технически стандарт и ноу-хауто в тази иновационна област на машиностроенето и уредостроенето се ценят високо на европейските и международните пазари.

Австрийските предложители не само произвеждат машини, но освен това доставят и модули, инструменти и устройства за автоматизация, гарантиращи на клиентите им най-високото качество и продуктивност. Към факторите за успех принадлежат и добре обучените специалисти, високото съзнание за качество на продуктите и създаването на връзки с производители в други страни.

За по-нататъшна информация моля влезте в контакт с Вашия Офис на ADVANTAGE AUSTRIA или се обърнете директно към: 

Асоциация на металургичната индустрия
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA