Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúsko sa prostredníctvom svojho systému recyklácie zberných surovín ARA a výroby tepla z odpadov už pred rokmi vydalo cestou udržateľnosti vo využívaní surovín. Aj na trhu meracej techniky na určovanie kvality vody je globálnym lídrom rakúska firma. Technológie životného prostredia majú v Rakúsku, krajine ktorá oplýva prírodnými zdrojmi a nedotknutou prírodou, dlhú tradíciu. A majú svoje pevné miesto aj v rámci ekonomiky. Na jedno pracovné miesto v oblasti technológií životného prostredia vznikajú ďalšie dve pracovné miesta v tradičnom priemysle.

V skoro každej domácnosti, každej komunálnej samospráve, každej verejnej budove a každom výrobnom zariadení by ste našli integrovanú niektorú z technológií životného prostredia. Veľmi často nie je viditeľná na prvý pohľad, často ju považujeme za samozrejmosť, a niekedy ju vezmeme na vedomie až vtedy, keď (už) nie je k dispozícii. Väčšina rakúskych firiem v tomto odvetví sú malé a stredne veľké podniky, ktoré s úspechom využívajú svoje komplexné kompetencie v oblasti technológií životného prostredia v prospech svojich zákazníkov po celom svete - podiel vývozu je tu viac ako 80%.

V prípade energií a technológií životného prostredia ide o zabezpečenie zdrojov a o riešenia šetrné k ovzdušiu a životnému prostrediu. V oblasti obnoviteľných energií a technológií životného prostredia existuje v Rakúsku jedinečná koncentrácia inovatívnych, technologických spoločností a spoločností dominujúcich na trhu. V Rakúsku sa už začiatkom 70. rokov minulého storočia na spoločenskej a politickej úrovni začala chápať ochrana životného prostredia ako dôležitý faktor zachovania kvality života. Zákazníci z celého sveta môžu preto nájsť v Rakúsku technologicky vyspelé riešenia – odpovede na otázky budúcnosti, napríklad

  • likvidácia odpadu, recyklácia, termické zhodnotenie, príprava biogénnych zvyšných látok,
  • udržanie a meranie čistoty ovzdušia
  • zásobovanie vody, úprava vody, čistenie pitnej vody

Odvetvie je inovatívne a orientované na export, spoločnosti sa vždy usilujú o praktické riešenia. Obzvlášť dôležité je pritom trvalo udržateľné hospodárenie a pokus udržať materiály v obehu. 

Hospodársky faktor technológie životného prostredia

Rakúske odvetvie technológie životného prostredia pozostáva zväčša z malých a stredne veľkých spoločností a je preň charakteristický prudký technický vývoj. Táto dynamika je poháňaná aj cielenými legislatívnymi opatreniami. 

Ekologické inovácie majú bezprostredný pozitívny vplyv na hospodárstvo, z čoho profitujú zákazníci rakúskych špecialistov. Obzvlášť v oblasti recyklácie sú na trhu nové produkty a riešenia, ktoré poháňajú celé hospodárske odvetvia. V Rakúsku je vysoká úroveň opätovného zhodnotenia skla, papiera, kovov a biogénnych materiálov. Miera opätovného zhodnotenia odpadov z osídlených miest je okolo 60 %. Rakúske spoločnosti disponujú know-how v oblasti na tento účel potrebných technológií, logistických a organizačných procesoch a službách. 

Technológia budúcnosti s históriou

Už vyše sto rokov kráčajú rakúske spoločnosti so svojimi inovatívnymi technológiami s dobou. Kaplanova turbína, vyvinutá v roku 1913 rakúskym inžinierom Viktorom Kaplanom, je aj v súčasnosti hnacou technológiou v oblasti vodných elektrární. Solárna termická energia je takisto v Rakúsku úspešná a recyklačné technológie a systémy z Rakúska sa používajú na celom svete. 

Až do prelomu tisícročia sa rakúske spoločnosti pri svojich vynálezoch sústredili na ochranu vody, zachovanie čistého ovzdušia a na odpadové hospodárstvo. Dnes sú celosvetovo žiadané vyskúšané technológie týchto oblastí. Aktuálne témy, ktorými sa rakúske spoločnosti zaoberajú, je prebiehajúca optimalizácia recyklačných procesov a recyklačného hospodárstva, inovatívne prístupy pri úprave a biologickom čistení vody. 

Na znalostiach založené technológie pre životné prostredie

Vzdelávanie hrá v technológiách životného prostredia dôležitú úlohu, pretože v oblasti technológií životného prostredia sú potrební odborníci z mnohých rôznych oblastí. Príkladom angažovania sa Rakúska pri vzdelávaní budúcich expertov je vzdelávanie profesionálov v oblasti biologických zdrojov realizované na Technickej univerzite v Grazi – TU Graz . Táto technická univerzita ponúka spolu s 13 vedeckovýskumnými a ekonomickými partnermi z piatich krajín, medzi nimi aj Green Tech Cluster Styria , dva nové študijné odbory v oblasti biologických zdrojov. Európska sieť pre trvalo udržateľné inovácie, skrátene „eseia“, podporuje vývoj nových priemyselných pracovných profilov „Biorefinery Engineers“ (inžinieri biorafinérie) a „Bioressource Value Chain Managers“ (manažéri reťazca tvorby hodnôt z bio zdrojov). 

Posledná aktualizácia:
2018.02.07
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA