Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Širom sveta rasprostiranje tehnologija za zaštitu životne sredine poput kontrole emisija, štednje energije i upravljanje otpadom dobijaju na značaju kod održivog razvoja. Tehnika zaštite životne sredine i obnovljiva energija će u budućnosti biti industrijske grane sa brzim rastom.

Sadržaj:

Koncentracija stručnosti iz oblasti zaštite životne sredine

Austrija u poređenju sa evropom ima vodeću ulogu u oblasti tehnike zaštite životne sredine. Tržišne i izvozne mogućnosti ove grane su prepoznala mnoga preduzeća. Tehnologije, koje se mogu upotrebiti za ekonomičnu i klimatski neutralnu proizvodnju energije, zauzimaju važno mesto u austrijskoj privredi.

Energetski fond za zdravu budućnost

Veliki energetsko-politički korak napred predstavlja austrijski energetski fond. 500 Mio. evra se sliva sa ciljem podrške obnovljivih energija, tehnologija energetske efikasnosti i klimatski prihvatljive mobilnosti. Hidroenergija, solarna energija i inovativne tehnologije biomase imaju za cilj zaštitu životne sredine i obezbeđenje sigurnosti snabdevanja.

Tehnologija za zaštitu životne sredine sa privrednom snagom

Ako se uporedi udeo ekološke industrije u bruto nacionalnom dohotku Austrija se u Evropskoj uniji nalazi na drugom mestu. Austrija industrija tehnike za zaštitu životne sredine se razvija posebno brzo. Naročito u ovom trendu prednjači grana solarne toplote. Ukupni obrt tehnike za zaštitu životne sredine u Austriji iznosi oko 8,2 Mrd. evra.

Inovativna tehnika za ekonomično postupanje sa resursima

Udeo obnovljivih izvora energije u Austriji je nadprosečno visok. Austrijska preduzeća su sa pravom ponosna na dobru efikasnost resursa kod vode, energije i reciklaže otpada. Ključne tehnologije poput upotreba biomase, prerada vode ili inovativna tehnika za otpadne vode ne koriste se samo u Austriji Proizvodi i znanje za održivo postupanje sa resursima su traženi i na međunarodnim tržištima.

Sunce, voda, vazduh

Na polju solarne termalne energije se u Evropi u narednim godinama očekuje bum. Sa firmom GreenOneTec nalazite u Austriji najvećeg proizvođača ravnih kolektora u svetu. Ovo i druga austrijska preduzeća su dobro pripremljeni na povećano interesovanje za njihove proizvode. Danas se već preko 30% evropskog tržišta snabdeva sa kolektorima iz Austrije.

Kod struje iz sunca su austrijski proizvodi poput izmenjivača i stavljanja fotovoltaičkih modula u kapsulu na osnovo njihove inovativnosti i kvaliteta međunarodno izuzetno traženi.

Austrija je jedna od vodom najbogatijih zemalja u Evropi. Jedan od centralnih zahteva jeste da se oni zaštitre i načine upotrebljivim i za buduće naraštaje. Zato austrijska preduzeća u oblasti industrijske prerade mnude mnoštvo usluga za izvoz, kao što su npr. 

  • filtracija čestica iz otpadnih voda
  • čista voda za elektro-, prehrambenu i farmaceutsku industriju
  • korekcija pH-vrednosti kod kiselih i alkalnih otpadnih voda
  • uklanjanje teških metala

Prema statističkim podacima austrijskog Zavoda za zaštitu okoline, emisione vrednosti sumpor-dioksida opale su od 1990. za 77%. Ovo je samo jedan od pozitivnih rezultata mera koje su preduzete sa ciljem povećanja kvaliteta vazduha, koje spadaju u aktivnu klimatsku politiku i koji austrijskoj branši za tehniku zaštite životne sredine daju važne impulse za inovaciju.

Potencijal biogasa

Austrija raspolaže velikim znanjem kod proizvodnje biogasa i ima preko 300 postrojenja za biogas, koje se smatraju postrojenjima za proizvodnju ekološke struje. Kod proizvodnje biogasa sa kvalitetom zemnog gasa došlo se zadnjih godina do bitnih saznanja. 

Privredni faktor otpad

U oblastiI sakupljanja i tretmana otpada u Austriji je aktivno oko 800 preduzeća. Ova grana ima širom sveta inovativnu ulogu i nudi sve relevantne usluge, kao npr.

  • sakupljanje
  • tretman
  • transport
  • razvrstavanje
  • deponovanje
  • termička obrada

Postrojenja i uređaji za zaštitu životne sredine

Austrijska preduzeća iz oblasti mašinogradnje uspešno izvoze u ceo svet. Visok tehnički standard i stručno znanje ove inovativne privredne grane cenjene su na međunarodnom tržištu.

Austrijski ponuđači ne proizvode samo mašine, već isporučuju i module, alat i automatizaciju koji kupcima garantuju viskok kvalitet i produktivnost. Visoko obrazovan kadar, razvijena svest o kvalitetu kao i razrađena poslovna mreža sa proizvođačima iz drugih zemalja značajni su faktori uspeha.

Dodatne informacije možete dobiti kod kancelarije ADVANTAGE AUSTRIA tj. Trgovinskog savetnika u Vašoj zemlji ili se neposredno obratite udruženju: 

Industrijski savez tehnike za preradu metala
Association of Metaltechnology Industries
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA