Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Austrija je središte i centralno čvorište transevropskih saobraćajnih tokova i zbog svog geografskog položaja ima veliki značaj kao logistička lokacija. Povoljna, multimodalna veza sa međunarodnom mrežom saobraćajne infrastrukture koja ide drumom, železnicom, brodom i vazduhom je važan faktor uspjeha austrijskih transportnih kompanija i pružalaca logističkih usluga. Austrijska logistička industrija ima inovativne koncepte i tehnologije za mobilnost budućnosti, naročito za ekološki prihvatljiva transportna rješenja u teretnom saobraćaju. Austrija je takođe jedna od vodećih zemalja u svijetu kada se radi o saobraćajnoj telemetriji, izgradnji žičara i proizvodnji željezničkih vozila.

zadnji puta aktualizirano:
2017.12.22
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA