Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúsko je križovatkou a centrálnym uzlom dopravných tokov križujúcich Európu, pričom má, vďaka svojej geografickej polohe, obrovský význam ako logistická základňa. Výhodné, multimodálne napojenie na medzinárodnú sieť dopravnej infraštruktúry - cestnej, železničnej, lodnej a leteckej - je dôležitým faktorom úspechu rakúskych dopravcov a poskytovateľov logistických služieb. Odvetvie logistiky v Rakúsku disponuje inovatívnymi koncepciami a technológiami pre mobilitu budúcnosti, najmä v oblasti ekologických dopravných riešení pre nákladnú dopravu. Takisto v oblasti dopravnej telemetrie, výroby lanoviek a železničných vozňov patrí Rakúsko k svetovej špičke.

Výkonné, spoľahlivé a dobre prepojené dopravné infraštruktúry sú predpokladom pre mobilitu tovaru a ľudí. Doprava a mobilita sú dôležité faktory pre vývoj hospodárskych centier. Logistika zahŕňa oblasti riadenia a optimalizácie informácií, osôb a toku materiálu. Po výrobnom priemysle a turizme dosahuje toto odvetvie špičkové postavenie v národnom hospodárstve. 11 000 spoločností zamestnáva približne 160 000, obrat je okolo 34 miliárd eur ročne. 

Logistické odvetvie pozostáva predovšetkým zo špeditérov, prepravných, manipulačných a logistických poskytovateľov služieb, z poskytovateľov logistických technológií a z prepravných spoločností. Do odvetvia spadá nasledujúcich deväť oblastí: Pozemná doprava v Európe, letecká nákladná doprava, námorná nákladná doprava, kuriérske, expresné a balíkové služby, správa dodávateľského reťazca, zelená logistika, clo, nebezpečný náklad, legislatíva a poistenie. 

Zmeny vo svetovom obchode, nákup on-line, dopravné obmedzenia s cieľom ochrany ovzdušia a životného prostredia a digitalizácia výrazne menia pomery. Vďaka globalizácii je medzinárodný význam Rakúska v tomto odvetví čoraz väčší.

Medzinárodný pohyb

Rakúsko má veľmi dobre vybudovanú pozemnú, vzdušnú a vodnú infraštruktúru, ktorá zodpovedá vysokým medzinárodným štandardom. Rakúski logisti ponúkajú riešenia pri zohľadnení hospodárskych a ekologických hľadísk. 32 % všetkých tovarov v Rakúsku sa prepravuje železnicou. Toto je v porovnaní s EÚ o 14 % vyšší podiel nárastu dopravy. Intenzívne sa kladie dôraz na používanie konceptov ako údaje z dopravnej telemetrie, optimalizácia prepravných dráh a používanie mobilných zariadení.

Rakúski prepravcovia sú vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti a silnú orientáciu na zákazníka medzinárodne silne cenení. Aj angažovanie sa Rakúska pri plánovaní a realizácii dopravných koridorov, snaha o silnú medzinárodnú kooperáciu s cieľom zjednotenia technických a legislatívnych podmienok a politická bezpečnosť, plánovateľnosť a spoľahlivosť pre používateľov a zahraničných investorov prispievajú k dobrej povesti rakúskeho logistického odvetvia.

Cesty do budúcnosti

Konkurencia na medzinárodných trhoch, tlak na náklady a rastúce požiadavky zo strany zákazníka týkajúce sa ceny, kvality, času prepravy a ekologickosti si vyžadujú nové, inovatívne logistické koncepty. Veľkými výzvami pre hospodárstvo sú vytvorenie spojitých flexibilných produktových a časových riešení, ako aj adaptívnych reťazcov tvorby hodnôt, vrátane predradených dodávateľov, následných predajcov a koncových zákazníkov. Rakúski logistici na toto ponúkajú riešenia. 

  • Nárast dopravy: Rakúsko sa postupne stáva poskytovateľom multimodálnych, globálnych a flexibilných logistických riešení.
  • Rakúsko vytvára novú stratégiu pre úsporné a ekologické logistické riešenia a pre dopravcov.
  • železničná doprava sa stáva čoraz dôležitejšou pri multimodálnych logistických konceptoch.
  • lode ako prepravný prostriedok predovšetkým v oblasti tovaru Rakúsko sa stáva špecialistom na logistické riešenia v dunajskej oblasti
  • čoraz väčší dôraz sa kladie na budovanie logistických centier, nákladných centier, uzlov, logistických terminálov pre prekládku a odbremenenie ciest pre krátke skladovacie a prepravné časy.
  • inovatívne riešenia použitím digitalizácie a IT na optimalizáciu procesov dopravných prúdov a pomocou technológie „cloud“.
  • rakúske logistické odvetvie sa venuje logistike zameranej na koncového spotrebiteľa a zohľadňuje požiadavky zákazníkov, ako sú náklady a časy dodania, a to napr. v obchode on-line.
Posledná aktualizácia:
2018.03.06
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA