Advantage Austria Показване навигация

Норми и стандарти

Норми заглавна страница © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Стоките от Австрия са търсени навсякъде по света. За това допринасят както високото ниво на качеството и високите очаквания на клиентите, така и нормите и стандартите. Какво би трябвало да се знае за нормите и стандартите при вноса на стоки от Австрия, ще научите тук.

Съдържание:

Нормите са ...

Нормите са – казано просто – „правила на техниката“, определящи общопризнатите стандарти за продуктите и услугите.

Те регламентират например

 • изискванията към продуктите
  за да се гарантира годността за употреба, съвместимостта, безопасността, защитата на здравето и опазването на околната среда
 • методите и процесите на работа
  например за компетентното изпълнение на работите или възлагането на поръчки
 • методите за изпитвания и измервателните методи
  за да може да се докаже спазването на граничните стойности или на изискванията
 • понятията
  за да може с една единна терминология да се улесни разбирането между търговските партньори, с клиентите, изпитвателните служби и институциите.

Нормите

 • улесняват възможността за сравнение на продуктите и услугите
 • се грижат за рационалните процеси на планиране и производствени процеси
 • облекчават рутинните работи
 • отстраняват търговските пречки – на национално, европейско и международно ниво
 • и с това облекчават достъпа до пазара.

Норми и стандарти за австрийските продукти

Нормите в Австрия се наричат ÖNORM. Те се издават от Австрийския институт за стандартизация. Австрийския т институт за стандартизация организира и координира – законова рамка за тази му дейност е Законът за нормите и стандартите от 1971 г. – разработването на нормите и стандартите от заинтересовани кръгове от специалисти в областта на икономиката, администрацията, науката и защитата на потребителите, които изпращат свои представители в комитетите на Австрийския институт за стандартизация.

Европейски норми и стандарти

Голямата част от валидните днес в Австрия норми – повече от 20.000 – е с европейски произход. Европейските норми (в Австрия "ÖNORMEN EN") са идентични във всички държави в ЕС и в ЕАСТ и по този начин отстраняват търговските пречки в рамките на Европейското икономическо пространство ЕИО. Те се изготвят съвместно и в консенсус от делегатите от националните комитети.

Организациите на европейско равнище са:

 • Европейски комитет за стандартизация (CEN)
 • Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)
 • Европейски институт за стандартизация в областта на телекомуникациите (ETSI)

В много случаи европейските норми са основата за изпълнението на основните изисквания на европейското законодателство (Директиви на ЕС) в практиката. Те създават предпоставката за възможността за предлагане на стоките на европейския пазар.

Списък на директивите, включително принадлежащите към тях норми и стандарти, ще откриете на страниците на "New Approach" (en) .

Международни норми и стандарти

Заедно с европейските норми и стандарти има и такива, които са признати навсякъде по света: така наречените Международни стандарти (ISO). Приетите Международни стандарти в Австрия се наричат "ÖNORM ISO ". Много международни стандарти са същевременно и европейски норми, а заедно с това и национални норми (в Австрия : "ÖNORM EN ISO").

Организациите на международно равнище са:

 • Международна организация за стандартизация (ISO)
 • Международна електротехническа комисия (IEC)
 • Международен съюз за телекомуникации (ITU)


Национални норми и стандарти

Делът на Европейските (и Международните) стандарти в австрийските норми и стандарти възлиза на почти 80 %. Има обаче и редица чисто национални норми. Националните ÖNORMEN се развиваха и се развиват предимно в онези области, в които досега не е имало нужда от наднационални норми.

Нормите помагат

Внос в страни-членки на ЕС

Свободното движение на стоки се причислява към основните свободи на Европейския вътрешен пазар. Това означава: Стоките, които вече могат да бъдат предложени на пазара в Австрия – защото изпълняват основните изисквания за съответните Директиви на ЕС и принадлежащите към тях норми –, се допускат и до другите страни-членки на ЕС.

Ако за стоката няма Европейски стандарти или в целевата страна е необходимо спазването на национални норми, се обърнете моля към Отдел „Продажби & обслужване” на Австрийския институт за стандартизация .

Внос в страни извън рамките на ЕС

Националните (австрийски) и Европейските норми и стандарти определят високо ниво на сигурност и качество за австрийските стоки. Въпреки това може да е необходимо продуктите да се нагаждат към правните и нормативните изисквания на целевата страна, за да могат да бъдат пуснати на пазара.

Ако се нуждаете от информация за нормите и правните разпоредби, валидни в страната, където ще се внася стоката, се обърнете моля към Отдел „Продажби & обслужване” на Австрийския институт за стандартизация :

Австрийски институт за стандартизация (ON)
Продажби & обслужване
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Достъп до нормите и стандартите

Информацията за това, на кои норми отговаря даден продукт, който искате да внесете от Австрия, по правило се предоставя от производителя. Ако искате да се информирате по-подробно за тези норми, можете да се обърнете към сътрудниците на Австрийския институт за стандартизация, отдел „Продажби & обслужване".

Чрез отдела „Продажби & обслужване” на Австрийския институт за стандартизация – срещу възстановяване на разходите – ще откриете всички необходими норми. По желание сътрудниците могат да търсят норми и стандарти, валидни в целевата страна, и да набавят оригиналните документи.

Къде ще намерите нормите и стандартите

Денонощно можете са търсите норми и стандарти безплатно онлайн в webshop-а на Австрийския институт по стандартизация: www.on-norm.at/shop . В полето за търсене въведете търсеното понятие, номера на документа, заглавието на документа или част от него.

На разположение са около 200.000 документа и могат да бъдат придобити като пълен текст срещу възстановяване на разходите. Сред тях са:

 • всички ÖNORMEN и правила на Австрийския институт за стандартизация (ONR)
 • всички Европейски норми на немски и английски език (EN)
 • всички Международни норми (ISO, IEC), както и
 • редица чуждестранни норми (например DIN – също на немски и английски език).

Допълнителна информация ще откриете на адрес: www.on-norm.at/publish/export_recherche.html или бихте могли да се обърнете към:

Австрийски институт за стандартизация (ON)
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Съответствие с нормите и стандартите – сертификация

Нормите и стандартите дефинират изискванията за качество на продуктите и услугите, регламентират процесите и определят методите за изпитване. За да може всеки производител или предложител да докаже убедително, че неговият продукт / неговата услуга изпълнява всички изисквания на дадена норма, е налице възможността за сертифициране на продуктите и услугите.

Австрийският институт за стандартизация предоставя възможността за сертификация на съответствието на продуктите с определена норма, например системата „изпитано съгласно ÖNORM“ („ÖNORM ... geprüft“). Други знаци за съответствие на Австрийския институт за стандартизация са: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Подробности можете да откриете на адрес:www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

Освен това Австрийският институт за стандартизация е компетентната служба, оправомощена да издава ЕС Сертификати за съответствие, както и сертификати за собствен заводски производствен контрол като предпоставка за СЕ маркировката на продуктите. Ако проявявате интерес, се обърнете моля към:
Австрийски институт за стандартизация – Сертификация (ON CERT)
Дипл. инж. Волфганг Хьонл
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Logo Austrian Standards © Austrian Standards Institute
Автор::
Dr. Johannes Stern
Източник:
Austrian Standard Institute
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA