Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Normy

Normy © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Zboží z Rakouska je žádané po celém světě. K tomu přispívá vysoká úroveň kvality a vysoká očekávání zákazníků stejně jako normy a standardy. Co by se mělo vědět o normách při dovozu z Rakouska, se dozvíte zde.

Obsah

Normy jsou ...

Normy jsou ...
Normy jsou – jednoduše vyjádřeno – „technická pravidla“, která stanoví obecně uznávané standardy pro výrobky a služby.

Upravují například

 • požadavky na výrobky
 • aby zaručovaly použitelnost, kompatibilitu, bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí
 • metody a postupy
 • např. odborného provádění prací nebo zadávání zakázek
 • zkušební metody a metody měření
 • aby bylo možné prokázat dodržování limitů nebo požadavků
 • pojmy
 • aby bylo možné pomocí jednotné terminologie usnadnit dorozumění mezi obchodními partnery, se zákazníky, zkušebnami a úřady

Normy

 • tak usnadňují porovnatelnost výrobků a služeb
 • zajišťují racionální postupy plánování a výrobní procesy
 • ulehčují rutinní práce
 • odstraňují obchodní překážky – na racionální, evropské a mezinárodní úrovni
 • a usnadňují tak přístup na trh.

Normy pro rakouské výrobky

Normy mají v Rakousku označení ÖNORM. Vydává je Rakouský normalizační ústav (ON). ON organizuje a koordinuje – zákonným rámcem je zákon o normách z r. 1971 – vývoj norem dotčenými zainteresovanými kruhy z oblasti hospodářství, správy, vědy a ochrany spotřebitele, kteří delegují své zástupce do výboru ON.

Evropské Normy

Velkou část dnes v Rakousku platných norem – více než 20.000 – jsou evropského původu. Evropské normy (v Rakousku "ÖNORMEN EN") jsou ve všech státech EU a EFTA totožné a odstraňují tak obchodní překážky a omezení v rámci Evropského hospodářského prostoru EHP. Sestavují je společně a ve shodě delegáti z národních výborů .

Organizace na evropské úrovni jsou:

 • Evropský výbor pro normalizaci (CEN)
 • Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
 • Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI)

Evropské normy jsou v mnoha případech základem pro to, aby bylo možné splnit základní požadavky evropské legislativy (směrnic EU) v praxi. Jsou předpokladem toho, aby zboží mohlo být uvedeno na evropský trh.

Seznam směrnic včetně příslušných norem najdete na stránkách "New Approach" (en) .

Mezinárodní normy

Vedle evropských norem jsou normy, jež jsou uznávány celosvětově: takzvané mezinárodní normy (ISO). Převzaté mezinárodní normy jsou v Rakousku označovány jako "ÖNORM ISO". Mnohé mezinárodní normy jsou současně evropskými normami a tím i národními (v Rakousku: "ÖNORM EN ISO").

Organizace na mezinárodní úrovni jsou:

 • Mezinárodni organizace pro normalizaci (ISO)
 • Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)
 • Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)


Národní normy

Podíl evropských (a mezinárodních) norem na rakouském souboru norem činí téměř 80 %. Existuje ale také celá řada čistě národních norem. Národní ÖNORMY byly vyvinuty a jsou vyvíjeny především v těch oblastech, v nichž dosud nebyla potřeba mezinárodních norem.

Normy pomáhají

Dovoz do zemí EU

Volný pohyb zboží patří k základním svobodám vnitřního trhu Evropské unie. To znamená: zboží, které již může být uvedeno na trh v Rakousku – protože splňuje základní požadavky odpovídajících směrnic EU a příslušných norem –, je povoleno také v ostatních státech EU.

Pokud by pro toto zboží neexistovaly evropské normy nebo v cílové zemi bylo nutné dodržování národních norem, obraťte se prosím na oddělení Sales & Service Rakouského normalizačního ústavu .

Dovoz do zemí mimo EU

Národní (rakouské) a evropské normy stanoví pro rakouské zboží vysokou bezpečnostní úroveň a úroveň kvality. Přesto může nastat případ, že bude nutné přizpůsobit výrobky právním a také normativním podmínkám cílové země, aby mohly být uvedeny na trh.

Potřebujete-li informace o normách a právních předpisech platných v zemi dovozu, obraťte se prosím na oddělení Sales & Service Rakouského normalizačního ústavu :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Prístup k normám

Informace o tom, kterým normám vyhovuje ten který výrobek, jejž chcete dovážet z Rakouska, Vám podá zpravidla výrobce. Chcete-li získat přesnější informace o těchto normách, můžete se obrátit na pracovníky Rakouského normalizačního ústavu, oddělení Sales & Service.

Prostřednictvím ON Sales & Service obdržíte – za úplatu – veškeré požadované normy. Na žádost provedou pracovníci také rešerše o normách platných v cílové zemi a obstarají originály dokumentů.

Kde získáte normy

Normy si můžete vyhledat 24 hodin zdarma online v internetovém obchodě Rakouského normalizačního ústavu: www.on-norm.at/shop Zadejte do vyhledávacího pole požadovaný výraz, číslo dokumentu, jeho název nebo jeho část.

Přibližně 200.000 dokumentů je k dispozici a je možné je získat v plném znění za úplatu. Mezi nimi

 • veškeré ÖNORMY a pravidla ON (ONR)
 • všechny evropské normy v němčině a angličtině (EN)
 • všechny mezinárodní normy (ISO, IEC) a dále
 • řada zahraničních norem (např. DIN – rovněž v němčině a angličtině)

Více informace naleznete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html nebo se obraťte na:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Shoda výrobků normou - certifikace

Normy definují požadavky na kvalitu výrobků a služeb, upravují postupy a procesy a stanovují zkušební metody. Aby mohl výrobce nebo poskytovatel služeb věrohodně prokázat, že jeho výrobek / jeho služba splňuje veškeré požadavky normy, existuje možnost certifikace, osvědčení.

Rakouský normalizační ústav nabízí možnost osvědčení shody výrobků s normou, např. systém „ÖNORM ... osvědčeno“. Dalšími znaky shody ON jsou: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Podrobnosti najdete na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

ON je jmenován kompetentním úřadem, který je oprávněn vystavovat EU osvědčení o shodě a osvědčení o kontrole výrobku přímo v závodě výrobce jako předpoklad pro označení stavebních výrobků znakem CE. V případě zájmu se prosím obraťte na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA