Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Standardid

Normen Deckblatt © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Austrias valmistatud tooted on nõutud kogu maailmas. Seda ei mõjuta ainuüksi toodete suurpärane kvaliteet ja klientide kõrged ootused, vaid ka standardid ja muud tehnilised näitajad. Käesolevas dokumendis on olemas kogu info Austriast imporditavate toodete standardite kohta.

Sisukord:

Standardid ...

Lühidalt öeldes määratakse standarditega kindlaks kehtivad nõuded ja üldiselt kinnitatud toodete ja teenuste definitsioonid.

Nendega määratakse kindlaks ka alljärgnev

 • Tootele esitatud nõuded kasutuskõlblikkuse, vastavuse, ohutuse ning tervise- ja keskkonnakaitse tagamiseks
 • Protsessid ja meetodid, näit. ekspertide poolt sooritatavad või lepingutes ettenähtud
 • Testimis- ja mõõtmismeetodid piirväärtuste või muudele nõuetele vastavuse tagamiseks
 • Tingimused ja definitsioonid, kasutades äripartnerite, testimisinstitutsioonide ja ametivõimude omavahelise suhtlemise tagamiseks ühtlustatud terminoloogiat

Selle tulemusel

 • Standardite alusel on võimalik võrrelda tooteid ja teenuseid
 • Standardid tagavad planeerimis- ja tootmisprotsesse mõistliku läbiviimise
 • Standardid vähendavad rutiinset tööd ja kaotavad kaubandusega kaasnevaid takistusi - rahvuslikul, kogu Euroopat katval või rahvusvahelisel tasandil
 • Standardid lihtsustavad turule minekut

Austria toodetega seotud standardid

Austria standardeid nimetatakse ÖNORM. Nende väljastamise eest vastutab Itävallan standardointi-instituutti (ON) (e.k. standardikeskus). ON korraldab ja koordineerib standardite arendamist koostöös asjaomaste valdkondade, juhtimisala uurimustöö ja tarbijatekooperatiivide esindajate ja soodustatud isikutega, kes kõik saadavad ON komiteedesse ja töörühmadesse oma esindajad. Seadusandlikud piirid on kehtestatud 1971. aastast kehtima hakanud Austria rahvusliku standardiseerimist reguleeriva seadusega (Normengesetz).

EU-standardid

Enamus Austrias hetkel kehtivatest standarditest, mida on kokku üle 20 000 normatiivakti, on seotud EL-tasemega. EL-standardid (Austrias „ÖNORM EN”) on kõikides EL- ja Efta- riikides identsed ja kaotavad seeläbi EMP-riikide omavahelises kaubanduses võimalikud esilekerkivad takistused. Standardid valmivad rahvuslikes komiteedes osalevate antud valdkonna esindajate ja ekspertide omavahelise koostöö tulemusel.

Euroopa standardiorganisatsioonid:

 • European Committee for Standardization (CEN)
 • European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
 • European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Enamikul juhtudel moodustavad EL-standardid praktilise aluse EL-seadusandlusega reguleeritud tähtsaimate nõuete järgimisele (direktiivid) ja seetõttu on need ka toodete EL-turule pääsemise eelduseks.

Tähtsaimate direktiivide ja nendega seotud standardite loetelu on kirjas aadressil New Approach .

Rahvusvahelised standardid

Lisaks EL-standarditele kasutatakse veel ülemaailmselt kinnitatud standardeid, mida nimetatakse rahvusvahelisteks standarditeks (ISO). Rahvusvahelisi standardeid, mida kasutatakse Austrias, nimetatakse “ÖNORM ISO” –standarditeks. Paljud rahvusvahelised standardid on kinnitatud juba ka EL-standarditena ja seega sisalduvad need rahvusvahelistes standardites ("ÖNORM EN ISO”).

Rahvusvahelised standardiorganisatsioonid:

 • International Organization for Standardization (ISO)
 • International Electrotechnical Commission (IEC)
 • International Telecommunication Union (ITU)


Rahvuslikud standardid

Kuigi Euroopa (ja rahvusvahelised) standardid moodustavad Austria standarditest ligi 80%, kasutatakse ka Austria siseseid ehk rahvuslikke standardeid. Rahvuslikud ÖNORM- standardid on töötatud välja selliste tegevusalade jaoks, mille kohta siiani rahvusvahelisi standardeid vaja ei ole olnud.

Standardid aitavad kaasa

Impordile EL-riikidesse

Kaupade vaba liikumine on Euroopa Liidu siseturgude üheks põhivabaduseks. See tähendab seda, et tooteid, mis on Austria turul – kuna need vastavad EU-direktiivide ning teiste standarditega määratletud tähtsamatele nõuetele, võib turustada ka teistes EL-riikides.

Kui konkreetset toodet puudutav EL-standard puudub või kui sihtriik eeldab selle kooskõlastamist rahvuslike standarditega, palume võtta ühendust Austria standardikeskuse müügi- ja turundusosakonnaga .

Impordile mitte EL-riikidesse

Rahvuslike (Austria) ja EL-standarditega määratakse kindlaks Austria toodetele seatavad kõrged ohutus- ja kvaliteedinõuded. Sellest hoolimata võib osutuda vajalikuks ka toodete muutmine vastavaks sihtriigi seadusandlusega sätestatud nõuetele, et viia need asjaomasele turule.

Kui Sa soovid saada Austria standardite ja seadusandlusega sätestatud nõuete kohta lisainformatsiooni, võta ühendust Austria standardikeskuse müügi- ja teenindusosakonnaga:

ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1

Standardite kasutamine

Infot soovitud toodet puudutavate standardite kohta saab enamasti toote valmistaja käest. Kui Sa soovid teada standardites kasutatavate definitsioonide kohta lisainfot, võta ühendust Austria standardikeskuse müügi- ja teenindusosakonnaga .

ON müügi- ja teenindusosakond saadab Sulle vastava tasu eest kõik vajalikud standardid. Vastava soovi alusel saadetakse Sulle ülevaade ka sihtriiki puudutavate standardinõuete seletuste ning hankeks vajalike originaaldokumentide kohta.

Standardite hankimine

Standardite otsimine toimub internetis Austria standardikeskuse aadressil:
www.on-norm.at/shop Sisesta otsinguväljale otsingusõna, dokumendi number, pealkiri kas tervikuna või osaliselt.

Pakume ligi 200 000 dokumenti, mida on võimalik vajadusel osta:

 • Kõik ÖNORM- standardid ja ON –normid (ONR)
 • Kõik EU- standardid (EN) saksa ja inglise keeles
 • Kõik rahvusvahelised standardid (ISO, IEC)
 • Palju välismaiseid standardeid (näit. Saksa DIN- standardid, samuti saksa ja inglise keeles).

Lisainfot saab standardiloetelust või võttes ühendust

ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1

Vastavusdeklaratsioonid

Standardid määravad kindlaks toodete ja teenuste kvaliteedinõuded, meetodite ja protsesside definitsioonid ning testimismeetodid. Valmistajatel ja teenustepakkujatel on vastavusdeklaratsiooni abil võimalik näidata oma toodete ja teenuste vastavust kõikidele standarditega seatud nõuetele.

Austria standardikeskus pakub sertifitseerimiseks palju erinevaid võimalusi, mis kinnitavad toodete vastavust standarditele, näiteks “ÖNORM ... geprüft”. ON-st on võimalik hankida ka muid vastavusdeklaratsioone, näiteks ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER -vastavusmärke.

Lisaks eelnevale on ON-l õigus väljastada EL- vastavusdeklaratsioone ja tehasetoodangu kontrolle puudutavaid sertifikaate, mida on vaja ehituskaupade CE-vastavusmärgi jaoks Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda:
ON CERT
Mr. Wolfgang Höhnl
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html?&L=1
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA