Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Normen

Titelpagina normen © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Goederen uit Oostenrijk zijn wereldwijd in trek. Hoge kwaliteitsniveaus en hoge verwachtingen van klanten dragen daar evengoed toe bij dan normen en standaards. Hier komt u alles te weten over normen bij de import vanuit Oostenrijk.

Inhoud:

Normen zijn ...

Normen zijn - simpel gezegd - 'regels van de techniek", die algemeen erkende standaards voor producten en dienstverleningen vastleggen.

Ze regelen bijvoorbeeld:

 • Eisen aan producten
  om de bruikbaarheid, compatibiliteit, veiligheid en bescherming van genzondheid en milieu te garanderen
 • Methode en handelswijze
  bijvoorbeeld over de deskundige uitvoering van werkzaamheden of de gunning van opdrachten
 • Test- en meetmethodes
  om de naleving van de grenswaarden of eisen te kunnen aantonen
 • Begrippen
  om met behulp van uniforme terminologie de gesprekken tussen handelspartners en klanten of contrôlebureaus en overheidsinstanties gemakkelijker te maken

Normen

 • maken daarmee de vergelijking tussen producten en dienstverleningen gemakkelijker
 • zorgen voor doordachte plannings- en productieprocessen
 • verlichten routinewerkzaamheden
 • ruimen drempels uit de weg die de handel op nationaal, europees en internationaal vlak tegen kunnen houden en maken daarme de toegang tot de markt gemakkelijker

Normen voor producten uit Oostenrijk

Normen worden in Oostenrijk ÖNORM genoemd. Ze worden door het Oostenrijks normalisatie-instituut (ON)(Österreichisches Normungsinstitut ) uitgegeven. Het ON organiseert en coördineert - wettelijk kader is de normenwet (Normengesetz) van 1971 - de ontwikkeling van normen door de betrokken en geïnteresseerde kringen uit economie, bestuur, wetenschap en consumentenorganisaties, die hun vertegenwoordigers naar de ON-commissies sturen.

Europese normen

Het grootste gedeelte van de normen die tegenwoordig in Oostenrijk gelden - meer dan 20.000 - zijn van Europese oorsprong. Europese normen (in Oostenrijk ÖNORMEN) zijn in alle EU- en EFTA-landen identiek en ruimen drempels uit de weg die de handel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) tegen kunnen houden. Ze worden door gedelegeerden uit de internationale commissies gemeenschappelijk en in overeenstemming opgesteld.

De organisatie op Europees vlak zijn:

 • Europese commissie voor normalisatie (CEN)
 • Europese commissie voor normalisatie van elektrotechniek (CENELEC)
 • Europees normalisatie-instituut voor telecommunicatie (ETSI)

Europese normen vormen in veel gevallen de basis om in de praktijk aan de fundamentele eisen van de Europese wetgeving (EU-richtlijnen) te kunnen voldoen. Zij scheppen de voorwaarden voor goederen om op de Europese markt gebracht te mogen worden.

Een lijst van de richtlijnen en de daarbij behorende normen kunt u vinden op de site van "New Approach" (en) .

Internationale Normen

Naast de Europese normen zijn er normen die wereldwijd worden erkend; zgn. internationale normen (ISO). Internationale normen die zijn overgenomen, worden in Oostenrijk "ÖNORM ISO" genoemd. Veel internationale normen zijn tegelijkertijd Europees en daarmee ook nationale normen (in Oostenrijk : "ÖNORM EN ISO").

De organisaties op internationaal vlak zijn:

 • Internationale organisatie voor normalisatie (ISO)
 • Internationale commissie vor elektrotechniek (IEC)
 • Internationale unie voor telecommunicatie (ITU)


Nationale Normen

Het aandeel van Europese (en internationale) normen aan het Oostenrijkse geheel bedraagt bijna 80%. Er is echter ook een reeks nationale normen. Nationale ÖNORMEN werden en worden vooral in die sectoren ontwikkeld waarin tot nu toe nog geen behoefte aan supranationale normen bestond.

Normen kunnen helpen

Importeren in landen van de EU

Het vrije verkeer van goederen telt tot de fundamentele rechten van de Europese binnenmarkt. Dat betekent: goederen die reeds in Oostenrijks op de markt mogen worden gebracht - omdat zij aan de fundamentele eisen van de betreffende EU-richtlijnen en aan de daarbij behorende normen voldoen - zijn ook in andere landen van de EU toegelaten.

Voor het geval er voor deze goederen geen Europese normen zijn of in het land van bestemming aan nationale normen moet worden voldaan, kunt u zich wenden tot de Afdeling Sales & Service van het Oostenrijkse normalisatie-instituut (Österreichisches Normungsinstitut) .

Importeren in landen buiten de EU

Nationale (Oostenrijkse) en Europese normen leggen een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau voor Oostenrijkse goederen vast. Toch kan het nodig zijn om producten aan te passen aan wettelijke en ook bindende richtlijnen van het land van bestemming, zodat zij op de markt kunnen worden gebracht.

Wanneer u informatie nodig heeft over de in het land van import geldige normen en wettelijke eisen, kunt u zich wenden tot de Afdeling Sales & Service van het Oostenrijkse normalisatie-instituut (Österreichisches Normungsinstitut) :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Toegang tot normen

Informatie over de normen waaraan een product dat u uit Oostenrijk wilt importeren voldoet, kunt u doorgaans van de producent krijgen. Wanneer u precieze informatie over deze normen wilt, kunt u zich wenden tot de medewerkders van de afdeling Sales & Service van het Oostenrijkse normalisatie-instituut (ON).

Via ON Sales & Service kunt u - tegen een vergoeding - diverse benodigde normen krijgen. Indien gewenst zoeken de medewerkers naar informatie over de normen die in het land van bestemming gelden en verschaffen de originele documenten.

Waar kunt u normen krijgen

U kunt 24 uur per dag gratis op de online webshop van het Oostenrijkse normalisatie-instituut zoeken naar normen:www.on-norm.at/shop Vul in: zoekterm, nummer van het document, titel van het document of een deel ervan (Search-Term, Documentnumber, Document Title or part of it).

U heeft de beschikking over zo'n 200.000 documenten en u kunt deze, tegen een vergoeding, in de volledige text krijgen.
Daarbij:

 • diverse ÖNORMEN en ON-voorschriften (ONR)
 • alle Europese normen in duits en engels (EN)
 • alle internationale normen (ISO,IEC)
 • evenals een reeks buitenlandse normen (bijvoorbeeld DIN - eveneens in duits en engels)

Meer informatie vindt u op www.on-norm.at/publish/export_recherche.html of richt u zich tot:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Normconformiteit - certificeren

Normen leggen kwaliteitseisen vast voor producten en dienstverleningen, zij regelen ontwikkelingen en processen en leggen testmethodes vast. Om het voor de producent en de aanbieder mogelijk te maken geloofwaardig te bewijzen dat zijn product/dienstverlening aan alle eisen van een norm voldoet, bestaat er de mogelijkheid tot certificering.

Het Oostenrijkse normalisatie-insituut biedt de mogelijkheid tot certificering van de normconformiteit van producten, bijvoorbeeld het systeem "ÖNORM ... geprüft" (volgens ÖNORM getest). Verdere conformiteitssymbolen zijn: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Details kunt u vinden op www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

Verder is het ON als deskundig orgaan benoemd met de bevoegdheid om de EU-conformiteitscertificaten evenals de certificaten van de interne productcontrole als voorwaarde voor de CE-aanduiding van bouwproducten uit te geven. Indien u interesse heeft, kunt u zich wenden tot:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA