Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Normy

Normen Deckblatt © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Tovary z Rakúska sú žiadané na celom svete. Vysoká úroveň kvality a vysoké očakávania zákazníkov prispievajú k tomu tak isto ako normy a štandardy. Čo je potrebné vedieť o normách pri importoch z Rakúska sa dozviete tu.

Obsah:

Normy sú ...

Normy sú – jednoducho vyjadrené – „pravidlá techniky“, ktoré stanovujú všeobecne uznávané štandardy pre produkty a služby.

Regulujú napríklad

 • požiadavky na produkty
  aby sa zabezpečila vhodnosť na používanie, kompatibilita, bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia
 • procesy a postupy
  napr. odborného prevedenia prác alebo udelenie objednávok
 • metódy skúšok a meracie postupy
  aby bolo možné preukázať dodržanie hraničných hodnôt alebo požiadaviek
 • pojmy
  aby sa pomocou jednotnej terminológie dosiahlo porozumenie medzi obchodnými partnermi, zákazníkmi, skúšobňami a úradmi.

Normy

 • tak uľahčujú porovnateľnosť produktov a služieb
 • zabezpečujú racionálne plánovacie a výrobné procesy
 • odbúravajú rutinu v práci
 • odstraňujú obchodné tajomstvá – na národnej, na európskej a na medzinárodnej úrovni
 • a uľahčujú tým prístup k trhu.

Normy pre rakúske produkty

Normy majú v Rakúsku označenie ÖNORM. Vydáva ich Rakúsky normovací inštitút (ON). ON organizuje a koordinuje – zákonný rámec tvorí Zákon o normách 1971 – vývoj noriem dotknutými a zainteresovanými kruhmi z hospodárstva, správy, vedy a ochrany zákazníka, ktorí vysielajú svojich zástupcov do komisií ON.

Európske normy

Veľká časť noriem, ktoré dnes platia v Rakúsku – viac ako 20.000 – sú európskeho pôvodu. Európske normy (v Rakúsku "ÖNORMEN EN") sú identické vo všetkých štátoch EU a EFTA a odstraňujú tým obchodné tajomstvá v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Zostavujú ich delegáti z národných výborov spoločne a na základe dojednania.

Organizáciami na európskej úrovni sú:

 • Európsky výbor pre normalizáciu (CEN)
 • Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu(CENELEC)
 • Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)

Európske normy sú v mnohých prípadoch základom pre to, aby sa dali splniť základné požiadavky európskeho zákonodarstva (EU – smernice) v praxi. Vytvárajú predpoklady na to, aby bolo tovar možné priniesť na európsky trh.

Zoznam smerníc vrátane príslušných noriem nájdete na stránkach "New Approach" (en) .

Medzinárodné normy

Vedľa európskych noriem jestvujú normy, ktoré sú uznávané na celom svete: takzvané medzinárodné normy (ISO). Prevzaté medzinárodné normy sa v Rakúsku označujú ako "ÖNORM ISO". Mnohé medzinárodné normy sú zároveň európske a tým aj národné normy (v Rakúsku: "ÖNORM EN ISO").

Organizáciami na medzinárodnej úrovni sú:

 • Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO)
 • Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC)
 • Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU)


Národné normy

Podiel európskych (a medzinárodných) noriem na rakúskom systéme noriem tvorí skoro 80 %. Jestvuje však aj celý rad rýdzo národných noriem. Národné ÖNORMy boli a sú vyvíjané predovšetkým v tých oblastiach, v ktorých doteraz nebola potreba prijatia nadnárodných noriem.

Normy pomáhajú

Importovanie do krajín EU

Voľný pohyb tovaru patrí k základným slobodám európskeho vnútorného trhu. To znamená: Tovary, ktoré sa už smú umiestniť v Rakúsku na trhu – pretože spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc EU a príslušných Noriem – sú povolené aj v ostatných štátoch EU.

Ak by pre tieto tovary nejestvovali žiadne európske normy, alebo je v cieľovej krajine nutné dodržanie národných noriem, potom sa prosím obráťte na Oddelenie Sales & Service Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu .

Importovanie do krajín mimo EU

Národné (rakúske) a európske normy stanovujú pre rakúsky tovar vysokú bezpečnostnú a kvalitatívnu úroveň. Napriek tomu môže byť potrebné prispôsobenie produktov právnym a normatívnym ustanoveniam cieľovej krajiny, aby ich bolo možné umiestniť na trhu.

Ak potrebujete informácie o normách a právnych predpisoch platných v krajine importovania, obráťte sa prosím na Oddelenie Sales & Service Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Prístup k normám

Informácie o tom, ktorým normám produkt zodpovedá, ktorý mienite importovať z Rakúska, Vám spravidla podá výrobca. Ak sa chcete o týchto normách bližšie informovať, môžete sa obrátiť na pracovníkov Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu (ON), Oddelenie Abteilung Sales & Service.

Prostredníctvom ON Sales & Service dostanete – za úhradu – všetky potrebné normy. Na požiadanie urobia pracovníci aj rešerše o normách platných v cieľovej krajine a zaobstarajú originálne dokumenty.

Odkiaľ môžete získať normy

Normy môžete rešeršovať 24 hodín denne bezplatne online vo webshope Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu: www.on-norm.at/shop Zadajte do hľadacieho políčka hľadaný pojem, číslo dokumentu, názov dokumentu alebo jeho časť.

K dispozícii Vám je okolo 200.000 dokumentov a v plnom znení ich môžete získať za úhradu. Medzi nimi

 • všetky ÖNORMy a ON-pravidlá (ONR)
 • všetky európske normy v nemčine a angličtine (EN)
 • všetky medzinárodné normy (ISO, IEC), ako aj
 • čisto zahraničné normy (z. B. DIN – taktiež v nemčine a angličtine)


Viac informácií nájdete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html alebo sa obráťte na:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Konformita noriem - certifikácia

Normy definujú požiadavky na kvalitu produktov a služieb, pravidlá pre postupy a procesy a stanovujú skúšobné metódy. Aby výrobca alebo ponúkajúci mohol vierohodne preukázať, že jeho výrobok/služba spĺňa všetky požiadavky niektorej normy, jestvuje možnosť certifikácie.

Rakúsky inštitút normalizácie (ON) ponúka možnosť certifikácie konformity s normami u výrobkov, napr. systém „preverené podľa... ÖNORM“. Ďalšie značky konformity ON sú: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Podrobnosti nájdete na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

Ďalej je ON známy ako kompetentné miesto, ktoré je oprávnené vystavovať certifikáty konformity EU, ako aj certifikáty o podnikovej kontrole výroby ako predpoklad pre označenie CE pri stavebných výrobkoch. Ak máte záujem, obráťte sa prosím na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA