Advantage Austria Показване навигация

Право

Ситуационна картина консултантски разговор © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

За Вас като вносител от особено голямо значение са следните четири австрийски правни области: договорно право, валутно право, разпоредби за износ и съпроводителни документи, както и арбитражно производство в Австрия. Тук ще намерите основните насоки и лицата за контакт за по-нататъшна информация.

Съдържание:

Основи на австрийското договорно право

Законовите разпоредби за договорното право са уредени в австрийския Общ граждански кодекс и влезлия в сила на 1 януари 2007 г. Кодекс на предприятията, съдържащ приложимите разпоредби за всички правни сделки на предприятията.

Австрийското договорно право се базира на принципа на свободата на договарянето. Страните по договорите могат да уреждат свободно своите договорни отношения, доколкото клаузите на договора не накърняват добрите нрави или не са противозаконни. Под договор се разбират единодушните волеизявления за предлагането и приемането на определени договорни условия. Принципно нито предлагането, нито приемането на тези условия са обвързани с определена форма. Съгласно австрийското право дори и устните споразумения, а също и – при определени предпоставки – споразуменията по пътя на конклудентните действия (мълчаливи споразумения), са напълно правно валидни. Съществуват обаче някои изключения от тази свободна форма на договарянето във връзка със споразуменията за обезпечения, застрахователните договори и някои споразумения, подлежащи на разпоредбите за защита на потребителите. Тези договори следва да бъдат формулирани писмено, за да бъдат валидни. Още по-строги разпоредби за формата важат за нотариалните актове. Нотариалният акт е необходим преди всичко за учредяванията на дружества и прехвърлянията на дружествени дялове на дружества с ограничена отговорност.

Правните сделки на предприятията обикновено се извършват въз основа на Общите договорни условия на една от страните, сключващи договора. Съгласно австрийското право Общите договорни условия не бива да ощетяват контрагента и важат само ако контрагентът се е съгласил с тях.

Валутно право

Австрия има много либерално валутно право. Австрийското валутно право се основава на валидните разпоредби на ЕС и на австрийския Валутен закон (2004 г.). За валутноправния контрол в Австрия отговаря Österreichische Nationalbank (Австрийска национална банка) . В рамките на ЕС важи принципът на свободното движение на капиталите. Няма правни ограничения за плащанията и движението на капиталите между Австрия и другите страни-членки на ЕС.

И при валутните транзакции със страни извън ЕС с малки изключения няма ограничения за плащанията, свързани с външната търговия, инвестициите или другите транзакции, както и при износа на капитали, дивиденти, печалби или други доходи. Чуждестранните фирми имат достъп до австрийския капиталов пазар без ограничения.

В някои случаи обаче следва да се вземат под внимание задълженията за уведомление на Австрийската национална банка за валутните транзакции предимно за статистически цели. По-подробна информация можете да получите при:
Österreichische Nationalbank (Австрийска национална банка)
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Разпоредби за износ и съпроводителни документи

За освобождаването на стоките при износ от Австрия са необходими приложимите документи за износ, включително специалните разрешения и сертификатите за произход на стоката. Като страна-членка на ЕС Австрия е приела всички европейски разпоредби за износа. Поради това експортът е изцяло освободен от износни мита и данък добавена стойност.

Ако не е налице износ за друга страна-членка на ЕС, документацията за износа зависи от следните фактори:

  • стойността на стоката,
  • местоназначението на доставката на стоката,
  • както и от това, дали стоката подлежи на ограничение за износ.

Ако експортната стока подлежи на ограничение за износ, австрийският продавач следва да изпълни някои задължения. Той трябва

  • да декларира износа на стоката пред компетентната митническа служба в Австрия и
  • да представи транспортните документи, надлежната фактура и необходимите разрешения за износ.

Ограничения за износ съществуват по-специално за оръжията и стоките "втора употреба".

Арбитражно производство в Австрия

При международните договори уреждането на спорове по пътя на арбитражното производство в Австрия предлага решаващо предимство: на базата на сключени международни споразумения австрийските арбитражни решения са изпълними почти във всеки правов ред. Република Австрия е договорен партньор на всички важни двустранни и многостранни международни спогодби, сред които и Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения (1958 г.).

Според австрийското право арбитражното споразумение трябва да бъде сключено писмено, за да е правно валидно. Арбитражната клауза, сключена чрез кореспонденция по телефакса или електронната поща, изпълнява това законово изискване. При международните договори е препоръчително сключването на арбитражно споразумение. Уреждането на споровете чрез арбитражно производство дава възможност за една сравнително бърза процедура. На края се постановява арбитражно решение, което се изпълнява и от австрийските държавни съдилища

Именита арбитражна организация във Виена е Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich (Международен арбитражен съд при Стопанската камара на Австрия). Като международна комисия за уреждане на правни спорове тя се радва за нарастваща популярност и допринася за репутацията на Австрия като място за международен арбитраж.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA