Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Právo

poradenské rozhovory © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Pro Vás jako dovozce jsou důležité zejména tyto čtyři oblasti rakouského práva: smluvní právo, devizové právo, vývozní předpisy a průvodní dokumenty a dále rozhodčí řízení v Rakousku. Zde naleznete podklady a kontaktní osoby pro podrobnější informace.

Obsah

Základy rakouského smlouvního práva

Zákonná ustanovení smluvního práva jsou upravena v rakouském Všeobecném občanském zákoníku (ABGB) a podnikatelském zákoníku (UGB), který vstoupil v platnost a účinnost 1. ledna 2007. UGB obsahuje příslušná ustanovení pro veškeré podnikatelské transakce.

Rakouské smluvní právo se zakládá na principu smluvní svobody. Smluvní strany proto mohou své smluvní vztahy upravovat volně, pokud nejsou smluvní ustanovení v rozporu s dobrými mravy nebo se zákonnými ustanoveními. Pod smlouvou se rozumí souhlasná prohlášení vůle o nabídce na uzavření smlouvy a její přijetí. Nabídka ani její přijetí nejsou v zásadě vázány žádnou formou. Podle rakouského práva jsou zcela právoplatné také ústní dohody a – za určitých předpokladů – také dohody ve formě logických úkonů (konkludentní dohoda).

Existuje však několik výjimek z této svobody formy, týkajících se např. dohod o poskytování záruk, pojišťovacích smluv a několika dohod, jež podléhají ochraně spotřebitele. Účinnost těchto smluv vyžaduje písemnou formu. Ještě přísnější předpisy týkající se formy platí pro notářský zápis. Notářský zápis je vyžadován především u zakládání společností a postoupení obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným.

Obchody či transakce se běžným způsobem uzavírají na základě Všeobecných obchodních podmínek (AGB) jedné ze stran uzavírajících smlouvu. Podle rakouského práva nesmí AGB smluvního partnera nepřiměřeně znevýhodňovat a jsou platné pouze v případě, pokud smluvní partner vyslovil s AGB svůj souhlas.

Devizové právo

Rakousko má velmi liberální devizové právo. Rakouské devizové právo vychází z platných EU-předpisů a rakouského devizového zákona (2004). Rakouská národní banka (OeNB) odpovídá za devizovou kontrolu v Rakousku. Uvnitř EU platí princip volného pohybu kapitálu. Neexistují žádná právní omezení pro platby a pohyby kapitálu mezi Rakouskem a ostatními členskými státy EU.

Ani u devizových transakcí s třetími zeměmi nejsou až na několik výjimek omezení při platbách, jež se zakládají na zahraničním obchodu, investicích nebo jiných transakcí, ani u vývozu kapitálu, dividend, zisků nebo jiných výnosů. Zahraniční firmy mají přístup na rakouský kapitálový trh bez omezení. V několika případech však musí být dodržovány ohlašovací povinnosti pro devizové transakce u OeNB, hlavně pro statistické účely.

Bližší informace Vám poskytne:
Rakouská národní banka
Otto Wagner Platz 3
1090 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Vývozní předpisy a průvodní dokumenty

K propuštění zboží při vývozu z Rakouska jsou nezbytné příslušné vývozní dokumenty včetně zvláštních povolení a osvědčení o původu. Jako členský stát EU převzalo Rakousko evropské předpisy o vývozu. Tím jsou veškeré vývozy zcela osvobozeny od vývozních cel a daně z přidané hodnoty.

Pokud se nejedná o vývoz do jiného členského státu EU, závisí vývozní dokumentace na těchto faktorech:

  • na hodnotě zboží,
  • místě určení dodávky zboží
  • a dále na tom, zda zboží podléhá vývozním omezením.

Podléhá-li vývozní zboží nějakému vývoznímu omezení, vztahuje se na rakouského prodávajícího několik povinností. Je povinen

  • ohlásit vývoz zboží příslušnému celními úřadu v Rakousku a
  • předložit přepravní doklady, řádnou fakturu a potřebná vývozní povolení.

Vývozní omezení platí zejména pro zbraně a zboží charakteru „dual use“.

Rozhodčí řízení v Rakousku

U mezinárodních smluv nabízí urovnání sporů formou rozhodčího řízení v Rakousku rozhodující výhodu: nálezy rakouských rozhodčích soudů na bázi mezinárodních úmluv jsou téměř v každém právním řádu vykonatelné. Rakouská republika je smluvním partnerem všech důležitých bilaterálních a multilaterálních úmluv, mimo jiné také newyorské Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (1958).

Aby mohla být rozhodčí doložka právně účinná, musí být uzavřena podle rakouského práva písemně. Rozhodčí doložka ve formě vzájemných faxových nebo emailových zpráv tento zákonný požadavek splňuje. Doporučuje se zahrnout do smluv s mezinárodní souvislostí rozhodčí doložku. Urovnání sporu formou rozhodčího řízení umožňuje poměrně rychlý proces. Na konci tohoto procesu je rozhodčí nález, jenž je vykonatelný také rakouskými státními soudy.

Mezinárodní rozhodčí soud pří Hospodářské komoře Rakousko ve Vídni je renomovaná rozhodčí instituce. Jako mezinárodní smírčí instituce pro řešení právních sporů se těší přibývající oblibě a přispívá tak značnou měrou pověsti Rakouska jako sídla mezinárodního rozhodčího soudu.
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA