Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Õigussüsteem

nõustamisintervjuu © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Teie kui importööri jaoks on eelkõige olulised järgmised neli austria õigussüsteemi osa: lepinguõigus, valuutaõigus, eksporditingimused ja saatedokumendid ning vahekohtumenetlus Austrias. Siit leiate tähtsamad põhimõtted ja kontaktandmed täiendava informatsiooni jaoks.

Sisukord:

Austria lepinguõiguse põhimõtted

Lepinguõigust reguleerivad Austria tsiviilseadustiku üldosa (ABGB) ja 1. jaanuaril 2007. a jõustunud Äriseadustik (UGB). UGB hõlmab kõiki äritehinguid.

Austria lepinguõigus põhineb lepinguvabaduse printsiibil. Nii võivad lepingupooled kujundada vabalt oma lepingulisi suhteid, kuivõrd lepingutingimused pole komblus- või seadusvastased. Lepingu all mõistetakse pakkumist ja vastuvõtmist reguleerivaid kooskõlas olevaid tahteavaldusi. Põhimõtteliselt pole ei pakkumisel ega vastuvõtmisel kohustuslikku vormi. Vastavalt austria seadustele on ka suulised kokkulepped ja – teatud eeldustel – ka loogiliste tegevuste teel sõlmitud kokkulepped (vaikivad kokkulepped) täielikult õiguslikult kehtivad. Nimetatud vormivabadusel on aga mõned erandid, näiteks garantiiteenuste kokkulepped, kindlustuslepingud ja mõned tarbijakaitsele alluvad kokkulepped. Nimetatud lepingute kehtivuse eelduseks on kirjalik kokkulepe. Veel rangemad vorminõuded kehtivad notariaalsete toimingute kohta. Notariaalne toiming on eelkõige vajalik äriühingu asutamisel ja osaühingu osade loovutamisel.

Äritehingud toimuvad tavaliselt ühe lepingupoole üldiste tarnetingimuste (AGB) alusel. Vastavalt austria seadustele, ei tohi üldised tarnetingimused panna üht lepingupoolt ebaproportsionaalselt halvemasse olukorda ja nad kehtivad vaid siis, kui lepingupooled on üldiste tarnetingimustega nõustunud.

Valuutaõigus

Austria valuutaõigus on väga liberaalne. Austria valuutaõigus põhineb kehtivatel Euroopa Liidu regulatsioonidel ja Austria Valuutaseadusel (2004). Austria Pank (Oesterreichische Nationalbank, OeNB) vastutab valuutaõigusliku kontrolli eest Austrias. Euroopa Liidus kehtib kapitali vaba liikumise põhimõte. Maksete ja kapitali liikumisel Austria ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vahel pole õiguslikke piiranguid.

Ka valuutatehingutel Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega pole – kui jätta kõrvale mõni üksik erand – väliskaubanduse, investeeringute või teistel tehingutel põhinevate maksete osas piiranguid, nagu neid pole ka kapitali, dividendide, kasumi ja muude tulude riigist väljaviimisel. Välismaa ettevõtetel on tagatud ilma piiranguteta juurdepääs austria kapitaliturule.
Mõnedel juhtudel tuleb aga arvestada valuutatehingute puhul teatamiskohustusega OeNB-ile, enamasti statistilistel eesmärkidel. Lähemat informatsiooni selle kohta saate:
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Eksporditingimused ja saatedokumendid

Kauba eksportimisel Austriast on kauba vabastamiseks vaja esitada kõik vastavad ekspordidokumendid ja päritolutunnistused. Euroopa Liidu liikmesriigina võttis Austria üle Euroopa Liidu ekspordieeskirjad. Seega on kogu eksport täielikult vabastatud nii eksporditollidest kui ka käibemaksust.

Kui pole tegemist ekspordiga mõnda teise EL-riiki, sõltub ekspordidokumentatsioon järgmistest faktoritest:

  • kauba väärtus,
  • kaubatarne sihtriik
  • ja sellest, kas kaup kuulub ekspordipiirangu alla.

Kui eksporditav kaup kuulub ekspordipiirangu alla, on austria müüjal mõned kohustused. Ta peab:

  • teavitama kaupade eksportimisest Austria vastavat tolliametit ja
  • esitama transpordidokumendid, korrektsed arved ja vajalikud ekspordiload.

Ekspordipiirangud kehtivad eelkõige relvadele ja kahese kasutusega kaupadele.

Vahekohtumenetlus Austrias

Rahvusvaheliste lepingute puhul annab vaidlusküsimuse lahendamine Austrias vahekohtumenetluse korras olulise eelise: rahvusvahelistel lepingutel põhinevad austria kohtuotsused on peaaegu kõigis õiguskordades täideviidavad. Austria Vabariik on kõigi oluliste kahepoolsete ja mitmepoolsete lepingute lepingupartner, teiste hulgas on Austria liitunud ka New Yorki Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga (1958).

Vahekohtu kokkulepe peab olema vastavalt austria seadustele selle õiguslikuks kehtimiseks sõlmitud kirjalikult. Vastastikuse telefaksi- või meilivahetuse teel edastatud vahekohtu klausel rahuldab nimetatud seadusega sätestatud nõuet. Soovitav on rahvusvaheliste lepingute puhul fikseerida vahekohtu säte. Vaidlusküsimuse lahendamine vahekohtumenetlusega võimaldab suhteliselt kiiret menetlemist. Menetluse tulemuseks on vahekohtu otsus, mida viivad täide ka austria riiklikud kohtud.

Viinis asuv Austria Majanduskoja Rahvusvaheline Vahekohus on mainekas vahekohus. Õiguslike vaidluste rahvusvahelise lepitusasutusena kasvab kohtu tuntus pidevalt ja ta aitab märgatavalt kaasa Austria kui rahvusvahelise vahekohtu riigi maine kujundamisele.
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA