Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Lainsäädäntö

Tilannekuva neuvontakeskustelu © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Maahantuojan kannalta oleellisia ovat seuraavat Itävallan lainsäädännöllisen järjestelmän osa-alueet: sopimusoikeus, valuuttaoikeus, vientiehdot ja kuormakirjat sekä välimiesoikeus. Seuraavassa esitellään muutamia pääperiaatteita sekä annetaan yhteystiedot lisätietoja varten

Sisältö

Itävallan sopimusoikeuden pääperiaatteet

Itävallassa sopimusoikeutta sääntelevät siviili- ja prosessioikeuden yleisosat (ABGB) ja 1. tammikuuta 2007 voimaan astunut kauppakaari (UGB). UGB sääntelee kaikkia liiketoimia.

Itävallan sopimusoikeus perustuu sopimusvapauden periaatteeseen. Tämä mahdollistaa sen, että molemmat sopimuspuolet voivat muotoilla esteettä omat sopimukselliset suhteensa edellyttäen kuitenkin että sopimusehdot eivät riko lakia tai hyviä tapoja. Sopimuksella tarkoitetaan tarjousta ja hyväksyntää säänteleviä sovittuja tahdonilmaisuja. Periaatteessa tarjoamisella ja hyväksynnällä ei ole olemassa pakollista muotoa. Itävallan lainsäädännön mukaisesti myös suulliset sopimukset ja – tietyin edellytyksin - myös loogisen toiminnan tuloksena solmitut sopimukset (ns. sanattomat sopimukset) ovat täysin oikeusvoimaisia. Tästä muotovapaudesta on kuitenkin muutamia poikkeuksia, josta esimerkkinä mainittakoon esimerkiksi takuupalveluja koskevat sopimukset, vakuutussopimukset ja muutamat muut kuluttajansuojaan liittyvät sopimukset. Kyseisten sopimusten voimassaolon edellytyksenä on kirjallinen sopimus. Tarkempia muotovaatimuksia sovelletaan notaarin vahvistamiin toimiin. Notaarin vahvistusta tarvitaan erityisesti liikeyritysten perustamisessa ja rajavastuuyhtiön osien luovutuksen yhteydessä.

Liiketoimet suoritetaan yleensä toisen sopimuspuolen yleisten toimitusehtojen (AGB) perusteella. Itävallan lainsäädännön nojalla yleiset toimitusehdot eivät voi asettaa toista sopimuspuolta suhteessa heikompaan tilanteeseen ja ne ovat voimassa ainoastaan silloin, kun sopimuspuolet ovat hyväksyneet yleiset toimitusehdot.

Valuuttaoikeus

Itävallan valuuttalainsäädäntö on hyvin vapaata ja perustuu voimassaoleviin EU:n säädöksiin sekä Itävallan valuuttalakiin (2004). Österreichische Nationalbank (OeNB,Itävallan keskuspankki) vastaa valuuttalainsäädäntöön liittyvästä valvonnasta Itävallassa. Euroopan unionissa on voimassa pääoman vapaan liikkumisen periaate. Rahan ja pääoman liikkumisessa Itävallan ja muiden Euroopan unionin jäsenmaiden välillä ei ole lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Myös valuuttatoimet EU:hun kuulumattomien maiden kanssa (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) eivät sisällä ulkomaankauppaan, investointeihin tai muihin toimiin perustuvien maksujen suhteen rajoituksia eikä myöskään pääoman, osinkojen, voiton tai muun tuoton Itävallasta vientiä ei ole rajoitettu. Ulkomainen yritys voi toimia rajoituksetta Itävallan pääomamarkkinoilla. Joissakin tapauksissa täytyy kuitenkin huomioida valuuttatoimiin liittyvä ilmoitusvelvollisuus keskuspankille, mikä liittyy yleensä tilastollisiin vaatimuksiin.

Lisätietoa aiheesta löytyy:
Östrreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Vienti- ja rahtiasiakirjat

Tavaroiden Itävallasta vienti edellyttää kaikkein vaadittujen vientiasiakirjojen ja alkuperän todistavien asiakirjojen esittämistä. EU:n jäsenmaana Itävalta soveltaa Euroopan unionin vientimääräyksiä. Täten viennistä ei peritä vientitulleja eikä siihen sovelleta myöskään arvonlisäveroa.

Mikäli kyse ei ole EU-maiden välisestä viennistä, vaadittavat vientiasiakirjat määräytyvät seuraavien tekijöiden perusteella:

  • tavaran arvo,
  • viennin kohdemaa,
  • mahdolliset tavaroihin sovellettavat vientirajoitukset.

Mikäli kyseisiin tavaroihin sovelletaan vientirajoituksia, itävaltalainen myyjä on velvollinen:

  • ilmoittamaan viennistä Itävallan vastaavalle tulliviranomaiselle ja esittämään rahtiasiakirjat, asianmukaiset laskut sekä vientiluvat.

Vientirajoituksia sovelletaan ennen kaikkea aseisiin ja useamman käyttötarkoituksen tavaroihin.

Välimiesoikeus

Kansainvälisten sopimusten suhteen riitakysymysten ratkaisu välimiesmenettelyn avulla Itävallassa on yleensä kannattava ratkaisu, sillä kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat itävaltalaisten tuomioistuinten päätökset ovat voimaansaatettavissa miltei kaikilla lainkäyttöalueilla. Itävalta on allekirjoittanut kaikki tärkeimmät eri valtioiden väliset sopimukset, muun muassa Itävalta on allekirjoittanut New Yorkin ulkomaisten välimiesoikeuksien päätösten hyväksymistä ja noudattamista koskevan sopimuksen (1958).

Välimiesoikeuden tekemän päätöksen voimassaoloa edellyttää sen solmiminen kirjalliseesti Itävallan lakien edellyttämällä tavalla. Molemmille osapuolille faksilla tai sähköpostilla lähetetty välimiesoikeuden päätös katsotaan kirjallisesti laadituksi. Kansainvälisten sopimusten suhteen on suositeltavaa määritellä välimiesoikeuden soveltama säädös. Riitojen ratkaisu välimiesoikeudessa mahdollistaa suhteellisen nopean asian käsittelyn. Käsittelyn tuloksena välimiesoikeus tekee päätöksen, jonka toteuttavat myös itävallan valtiolliset tuomioistuimet.

Wienissä sijaitseva Itävallan kauppakamarin kansainvälinen välimiesoikeus on maineeltaan erinomainen välimiesoikeus. Välimiesoikeuden maine kansainvälisenä sovittelijana kasvaa jatkuvasti ja oikeus edistää huomattavasti Itävallan mainetta kansainvälisenä välimiesoikeusvaltiona.
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA