Advantage Austria Navigáció megjelenítése
Szerintünk Ön az alábbi országból jelentkezett be: Ennek az országnak az oldaláraMásik ország

Jog

Szituációskép tanácsadói beszélgetés © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Önnek mint importőrnek a következő négy osztrák jogi terület különösen fontos: a szerződésjog, a devizajog, a kiviteli előírások és a kísérőokmányok, valamint az egyeztető bizottsági eljárás Ausztriában.
További információt és kontaktszemélyeket itt találhat.

Tartalom:

Az osztrák szerződésjog alapjai

A szerződésjogról szóló törvényi előírásokat az osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (ABGB) és a 2007. január 1-jével életbe lépett Vállalati Törvénykönyv (UGB) szabályozza. Az UGB minden vállakozásra vonatkozólag tartalmazza a megfelelő határozatokat.

Az osztrák szerződésjog a szerződéses szabadságon alapul. Így a szerződő felek szerződéses viszonyukat szabadon szabályozhatják, amennyiben a szerződés előírásai törvénybe és jóerkölcsbe nem ütközőek. Egy szerződés alatt az ajánlat és az elfogadás egybehangzó akaratnyilvánítása értendő. Alapvetően sem az ajánlat, sem az elfogadás nincs formaisághoz kötve. Az osztrák jog szerint a szóbeli megegyezés és - bizonyos feltételek mellett - a határozott cselekvések útján történő megegyezések (hallgatólagos megegyezés) teljes mértékben jogerősek.

Van azonban néhány kivétel a formai szabadság alól, mégpedig a biztosítéknyújtás, a biztosítási szerződés és néhány a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó megállapodás. Annak érdekében, hogy a szerződések hatályosak legyenek, írásban kell elkészíteni őket. Még szigorúbb formai előírások vonatkoznak a közjegyzői okiratokra. A közjegyzői okirat mindenekelőtt társaság alapításnál és a kft. üzletrész értékesítésnél szükséges.

Az üzletkötés tipikus módon a szerződést kötő felek egyikének Általános Szerződési Feltételei (AGB) alapján jön létre. Az osztrák jog szerint az AGB a szerződő partnert nem károsíthatja aránytalanul és csak akkor érvényes, ha a másik szerződő partner elismerte az AGB-t.

Devizajog

Ausztria devizajoga rendkívül liberális. Az osztrák devizajog az érvényes EU-határozatokon és a 2004. évi osztrák devizatörvényen alapul. Az Österreichische Nationalbank (angol nyelven) (OeNB) az illetékes devizajogi ellenőrző szerv Ausztriában. Az EU-n belül a tőke szabad áramlásának elve érvényesül, így Ausztria és más EU-tagországok között a fizetések és a tőkemozgások nem korlátozottak.

Az EU-n kívüli országokkal történő devizatranzakciók során sincs - kevés kivételtől eltekintve - korlátozás. Ez vonatkozik a külkereskedelemre, a beruházásokra vagy más tranzakciókra, úgymint a tőkekivitelre, az osztalékra, a nyereségre vagy más jövedelemre. A külföldi cégek is korlátozások nélkül hozzáférhetnek az osztrák tőkepiachoz. Néhány esetben azonban jelentési kötelezettség áll fenn az OeNB felé, főleg statisztikai célokra.

Közelebbi információkat kaphat erről:
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Kiviteli előírások és kísérőokmányok

Az Ausztriából történő árukivitelnél szükségesek a vonatkozó exportpapírok, beleértve a különleges engedélyeket és a származási bizonyítványokat. Ausztria mint EU tagország átvette az európai kiviteli előírásokat, ezáltal az összes kivitel mentesül a kiviteli vámoktól és a forgalmi adóktól.

Amennyiben egy másik EU-tagállamba történő kivitel nem áll fenn , akkor a kiviteli dokumentáció a következő tényezőktől függ:

  • áruértéktől,
  • áruszállítás célhelyétől,
  • továbbá attól, hogy az árura kiviteli korlátozás van-e érvényben.

Ha az exportált áru kiviteli korlátozás alá esik, akkor az osztrák eladónak a következő kötelezettségeknek kell eleget tennie:

  • jelenteni kell az árukivitelt Ausztriában az illetékes vámhivatalnak jelenteni kell és
  • a szállítási okmányokat, a szabályszerű számlát és a szükséges exportengedélyeket be kell mutatni.

Kiviteli korlátozások különösképpen fegyverekre és kettős felhasználású (dual-use) javakra vonatkoznak.

Választottbírósági eljárás Ausztriában

Nemzetközi szerződéseknél a viták választottbírósági eljárás útján történő lezárásának egy döntő előnye van: az osztrák választottbírósági ítélet a nemzetközi egyezmények alapján szinte minden jogrendszerben végrehajtható. Az Osztrák Köztársaság minden fontos bilaterális és multilaterális szerződésben, többek között a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló New York-i Konvencióban (1958) is szerződéses partner.

Ahhoz, hogy az egyeztető megállapodás jogilag érvényes legyen, az osztrák törvény szerint írásba kell foglalni. Egy választottbírósági záradék kölcsönös telefax és e-mail küldés formájában teljesíti ezt a törvényi követelményt. Nemzetközi szerződésekben ajánlatos egyeztető megállapodást kikötni. A választottbíróság útján történő vitarendezés viszonylag gyors eljárást tesz lehetővé, végül választottbírósági ítéletet az osztrák állami bíróság végrehajtja.

Az Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich (angol nyelven) Bécsben elismert Választottbírósági Szervezet. A jogviták nemzetközi egyeztető helyeként növekvő közkedveltségnek örvend és Ausztria, mint nemzetközi választottbírósági hely, hírnevét öregbíti.
Nyomtatás
©©ADVANTAGE AUSTRIA