Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Recht

Situatiefoto van een consult © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Voor u als importeur zijn de vier volgende Oostenrijkse juridische terreinen belangrijk: contractenrecht, deviezenrecht, exportregels en begeleidende documenten evenals de arbitrageprocedure in Oostenrijk. Hier vindt u alle grondbeginselen en contactpersonen voor verdere informatie.

Inhoud:

Grondbeginselen van het Oostenrijkse contractenrecht

De wettelijke voorschriften voor het contractenrecht zijn in het "österreichischen Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch" (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek - ABGB) en in het op 1 januari 2007 van kracht geworden "Unternehmensgesetzbuch" (Wetboek voor Ondernemers - UGB) geregeld. In het UGB vindt u alle desbetreffende voorschriften voor alle vormen van ondernemingen.

Het Oostenrijkse contractenrecht is gebaseerd op het principe van de contractvrijheid. De contractanten kunnen hun contractuele relatie dus vrij regelen, voorzover de contractvoorschriften niet onzedig zijn of in strijd met de wet. In een contract zijn de overeenstemmende wilsverklaringen van aanbod en vraag opgenomen. In principe zijn noch het aanbod noch de afname gebonden aan enige vorm. Volgens het Oostenrijkse recht zijn ook mondelinge overeenkomsten - en onder bepaalde voorwaarden - ook overeenkomsten die via overtuigende handelingen (in stillzwijgende overeenkomst) zijn afgesloten, volledig rechtsgeldig.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op de vrijheid van vormen, zoals overeenkomsten die betrekking hebben op zekerheidstellingen, verzekeringscontracten en menig overeenkomst, die onderhevig is aan consumentenbescherming. Om rechtsgeldig te zijn, moeten deze contracten schriftelijk worden afgesloten. Nog strengere regels voor wat betreft vormvoorschriften gelden voor notarisakten. Een notarisakte is vooral nodig bij de oprichting van een vennootschap en de overdracht van aandelen van een BV.

Zaken tussen ondernemingen worden typisch genoeg op basis van de "Allgemeine Geschäftsbedingungen" (Algemene condities - AGB) afgehandeld. Naar Oostenrijks recht mogen AGB's de contractant niet onevenredig duperen en gelden slechts voorzover de contractant met de AGB's heeft ingestemd.

Deviezenrecht

Oostenrijk heeft een zeer liberaal deviezenrecht. Het Oostenrijkse deviezenrecht is gebaseerd op de geldende EU-voorschriften en het "Österreichische Devisengesetz" (Oostenrijkse wet op de deviezen - 2004). De Oostenrijkse nationale bank (Österreichische Nationalbank) (OeNB) is verantwoordelijk voor de juridische controle op de deviezen. Binnen de EU geldt het principe van het vrije verkeer van kapitaal. Er zijn geen wetteljike beperkingen voor betalingen en verkeer van kapitaal tussen Oostenrijk en de andere leden van de EU. Ook bij transacties van deviezen met landen buiten de EU, zijn op enige uitzonderingen na, geen beperkingen bij betalingen, die op de handel met het buitenland, investeringen en verdere transacties berusten, evenals bij de export van kapitaal, dividenden, winsten en andere opbrengsten. Buitenlandse firma's hebben, zonder beperkingen, toegang tot de Oostenrijkse kapitaalmarkt.
In sommige gevallen moeten deviezentransacties echter bij de OeNB worden gemeld, hoofdzakelijk t.b.v. statistische doeleinden.

Verdere informatie hierover kunt u krijgen bij de:
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Exportregels en begeleidende documenten

Om toestemming te krijgen voor de export van goederen uit Oostenrijk, zijn desbetreffende exportdocumenten inclusief de speciale vergunningen en het certificaat van oorsprong nodig. Als lid van de EU heeft Oostenrijk de Europese exportvoorschriften overgenomen. Daarmee zijn de meeste exporten volledig vrij van exportrechten en omzetbelasting.

Voorzover er geen export naar een ander lid van de EU beschikbaar is, is de exportdocumentatie van onderstaande factoren afhankelijk:

  • de waarde van de goederen
  • het einddoel van de levering
  • evenals documentatie waarop staat of de goederen aan een exportbeperking onderhevig zijn.

Indien de te exporteren goederen aan een exportbeperking onderhevig zijn, moet de Oostenrijkse verkoper aan sommige verplichtingen voldoen. Hij moet

  • het exporteren van de goederen bij het daarvoor bestemde douanekantoor in Oostenrijk aanmelden
  • de transportdocumenten, een volgens de voorschrifen opgestelde rekening en de benodigde exportvergunningen tonen.

exportbeperkingen gelden in het bijzonder voor wapens en „dual use“-goederen.

Arbitrageprocedure in Oostenrijk

Bij internationale contracten heeft een schikking via een arbitrageprocedure in Oostenrijk een beslissend voordeel: Oostenrijkse arbitrale uitspraken op basis van een internationaal verdrag zijn in bijna alle rechtsordes uitvoerbaar. De Republiek Oostenrijk is verdragspartner van alle belangrijke bilaterale en multilaterale verdragen, onder andere het Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken gedaan te New York in 1958.

Een arbitrale overeenkomst moet volgens het Oostenrijkse recht schriftelijk worden overeengekomen om rechtsgeldig te zijn. Een arbitrageclausule via wederzijdse telefax- of e-mailberichten voldoet aan deze juridische eis. Bij contracten met een internationaal verband is het aan te bevelen een arbitrageclausule te maken. De schikking via een arbitrageprocedure maakt een vergelijkbaar snelle procedure mogelijk. Aan het eind is er een arbitrale uitspraak die ook door alle Oostenrijkse nationale rechtbanken wordt uitgevoerd.

De internationale arbitragerechtbank van de Kamer van Koophande Oostenrijk (Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich) in Wenen is een arbitrage-organisatie met naam. Als internationale bemiddelende instantie bij rechtsgeschillen, geniet zij steeds groter wordende populariteit en draagt toonaangevend bij aan de reputatie van Oostenrijk als internationale scheidsrechterlijke plaats.
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA