Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Právo

Situationsbild Beratungsgespräch © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Pre Vás ako importéra sú dôležité predovšetkým štyri rakúske právne oblasti: zmluvné právo, devízové právo, ustanovenia o vývoze a sprievodné doklady, ako aj rozhodcovské konanie v Rakúsku. Tu nájdete základy a kontaktné osoby, ktoré Vám poskytnú ďalšie informácie.

Obsah:

Základy rakúskeho zmluvného práva

Zákonné ustanovenia o zmluvnom práve sú regulované v rakúskom Všeobecnom občianskom zákonníku (ABGB) a v Podnikateľskom zákonníku (UGB), ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. januára 2007.

Rakúske zmluvné právo sa zakladá na princípoch zmluvnej slobody. Zmluvné strany preto môžu usmerňovať svoje zmluvné sťahy slobodne, ak zmluvné ustanovenia neprotirečia mravom alebo zákonom. Pod zmluvou sa rozumie súhlasné prejavenie vôle zo strany ponuky a prijatia. V zásade nie sú ani ponuka ani prijatie viazané na istú formu. Podľa rakúskeho práva sú v plnej miere právne účinné aj ústne dojednania a za istých podmienok aj dojednania na základe presvedčivého konania (tiché dojednanie).

Jestvujú však výnimky, ktoré sa vymykajú z tejto slobodnej voľby formy, napríklad ohľadom dojednaní o poskytnutí zábezpek, poistné zmluvy a niektoré dojednania, ktoré podliehajú ohrane zákazníka. Tieto zmluvy musia mať pre svoju účinnosť písomnú formu. Ešte prísnejšie predpisy o forme platia pre notárske úkony. Notársky úkon je predovšetkým potrebný pri zakladaní spoločnosti a odstúpení od podielov spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podnikateľské obchody sa bežne realizujú na základe Všeobecných obchodných podmienok (VOP) ( Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB ) jednej zo zmluvných strán. Podľa rakúskeho práva nesmie byť zmluvný partner na základe VOP neprimerane znevýhodnený a platia len vtedy, ak zmluvný partner s VOP súhlasí.

Devízové právo

Rakúsko má veľmi liberálne devízové právo. Rakúske devízové právo sa zakladá na platných ustanoveniach EU a na rakúskom Devízovom zákone (2004). Österreichische Nationalbank (Rakúska národná banka) (OeNB) zodpovedá za devízovo-právnu kontrolu v Rakúsku. V rámci EU platí princíp voľného pohybu kapitálu. Nejestvujú žiadne právne ohraničenia pre platby a pohyb kapitálu medzi Rakúskom a inými členskými krajinami EU.

Aj pri devízových transakciách s krajinami mimo EU, až na málo výnimiek, nejestvujú žiadne ohraničenia pri platbách, ktoré sa zakladajú na zahraničnom obchode, investíciách alebo iných transakciách, ako ani pri vývoze kapitálu, dividend, ziskov alebo iných výnosov. Zahraničné podniky majú bez obmedzenia prístup na rakúsky kapitálový trh.
Je však potrebné brať do ohľadu, že niektoré devízové transakcie sa musia hlásiť OeNB, predovšetkým pre štatistické účely.
Bližšie informácie k tomu nájdete na:
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Ustanovenia o vývoze a sprievodné doklady

Pre uvoľnenie pri vývoze z Rakúska sú potrebné príslušné vývozné doklady vrátane zvláštnych povolené a certifikátov o krajine pôvodu. Rakúsko ako členský štát EU prevzalo európske ustanovenia o vývoze. Tým sú všetky vývozy v plnej miere oslobodené od vývozných ciel a dani z obratu.

Ak sa nejedná o vývoz do iného členského štátu EU, je dokumentácia k vývozu závislá od nasledovných faktorov:

  • hodnota tovaru,
  • cieľové miesto dodávky tovaru,
  • ako aj od toho, či tovar podlieha obmedzeniam pri vývoze.

Ak exportovaný tovar podlieha obmedzeniam pri vývoze, potom vzniknú rakúskemu predávajúcemu niektoré povinnosti. Musí:

  • ohlásiť vývoz tovaru na príslušnom colnom úrade v Rakúsku a
  • predložiť prepravné doklady, riadne faktúry a potrebné povolenia na export.

Vývozné ohraničenia sa týkajú predovšetkým zbraní a tovarov „dual use“.

Rozhodcovské konanie v Rakúsku

V prípade medzinárodných zmlúv poskytuje urovnanie sporu cestou rozhodcovského konania v Rakúsku jednoznačnú výhodu: rakúske rozhodcovské nálezy sú na základe medzinárodných zmlúv skoro v každom právnom poriadku vykonateľné. Rakúska republika je zmluvným partnerom všetkých dôležitých bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, medzi iným aj Newyorskej konvencie o uznaní a vykonateľnosti nálezov zahraničných rozhodcovských súdov (1958).

Aby bolo právne účinné, musí byť rozhodcovské dojednanie podľa rakúskeho práva uzatvorené písomne. Rozhodcovská klauzula cestou vzájomných telefaxových alebo e-mailových správ spĺňa túto zákonnú požiadavku. Do zmlúv s medzinárodnými súvislosťami sa odporúča dať dohodu o rozhodcovskom dojednaní. Urovnanie sporu rozhodcovským konaním umožní veľmi rýchle pokračovanie. Na konci je rozhodcovský nález, ktorý je vykonateľný aj rakúskymi štátnymi súdmi.

Medzinárodný rozhodcovský súd Hospodárskej komory Rakúsko vo Viedni je známou rozhodcovskou organizáciou. Ako medzinárodné zmierovacie miesto pre právne spory je stále viac obľúbené a prispieva veľkou mierou k povesti Rakúska ako miestu medzinárodného rozhodcovského konania.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA