Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

Hukuk

Danışma görüşmesi © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

İthalatçı olarak sizler için Avusturya hukukunun özellikle şu dört alanı önem taşımaktadır: Sözleşme hukuku, kambiyo hukuku, ihracat kuralları ile eşyayla birlikte gönderilen belgeler, ayrıca Avusturya'da tahkim prosedürü. Burada bu konuların esası ile daha geniş bilgiler için başvuru kaynaklarını bulacaksınız.

İçerik:

AVUSTURYA SÖZLEŞME HUKUKUNUN ESASLARI

Sözleşme Hukuku'nun yasal dayanakları Avusturya Medeni Kanunu ile 1. Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İşletmeler Kanunu'nda bulunmaktadır. İşletmeler Kanunu, bir işletmeyle ilgili tüm mevzuat hükümlerini içermektedir.

Avusturya Sözleşme Hukuku, sözleşme özgürlüğü ilkesini temel almaktadır. Bundan ötürü sözleşme tarafları, aralarındaki sözleşme ilişkisini, sözleşme maddelerinin ahlaka ve yasalara aykırı olmaması koşuluyla diledikleri gibi düzenleyebilirler. Bir sözleşme, bir teklif verilmesi ve teklifin kabulu konusunda birbirine uygun irade beyanı anlamına gelmektedir. Esas olarak ne teklifin verilmesi, ne de teklifin kabulu bir şekle bağlı değildir. Avusturya hukuğuna göre sözlü anlaşmalar ve - belirli koşullar altında - zımni anlaşmalar da kanunen geçerlidir.

Ancak kefil olma, sigorta sözleşmeleri ve tüketiciyi koruma yasasına bağlı bazı sözleşmeler, bu serbestliğin dışında kalmaktadır. Bu sözleşmelerin geçerli olabilmeleri için yazılı olarak yapılmaları gerekmektedir. Bir noter senedi içinse çok daha katı kurallar bulunmaktadır.Bir noter senedi özellikle şirket kuruluşlarında veya limited şirket ortaklığından ayrılma durumunda gereklidir.

İşletmeler arası ilişkiler genel olarak sözleşmeyi imzalayan taraflarının birinin ülkesinde geçerli olan Genel Çalışma Koşulları (GÇK) temelinde belirlenir. Avusturya hukukuna göre GÇK sözleşme taraflarından birinin aleyhine olmamalıdır ve ancak sözleşme taraflarının GÇK'nı onaylamaları durumunda geçerlidir.

KAMBİYO HUKUKU

Avusturya'nın oldukça liberal bir kambiyo hukuku bulunmaktadır. Avusturya Kambiyo Hukuku yürülükte olan AB hükümlerine ve Avusturya Kambiyo Kanunu'na (2004) dayanmaktadır. Avusturya Merkez Bankası (OeNB) , Avusturya'da kambiyo mevzuatı hükümlerinin uygulanmasını denetlemekle yükümlüdür. AB içinde sermayenin serbest dolaşımı ilkesi uygulanmaktadır. Avusturya ile diğer AB ülkeleri arasında ödemeler ve sermaye hareketleri açısından yasal kısıtlamalar bulunmamaktadır.

Avusturya ile AB dışı ülkeler arasında da dış ticaret, yatırımlar veya diğer işlemler çerçevesinde yapılan kambiyo işlemlerinin yanı sıra, sermaye, temettü hisseleri, kâr veya diğer gelirlerin ihracında yapılan kambiyo işlemlerinde de, bazı istisnalar dışında kısıtlamalar bulunmamaktadır. Yabancı şirketler herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın Avusturya sermaye piyasasına girebilmektedirler. Bazı durumlarda kambiyo işlemlerinin genellikle istatistiki amaçlardan ötürü Merkez Bankası'na bildirilmesinin gerektiği dikkate alınmalıdır.

Bu konuyla ilgili geniş bilgiyi aşağıdaki adresten edinebilirsiniz:
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

İHRACAT KURALLARI VE EŞYAYLA BİRLİKTE GÖNDERİLEN BELGELER

Avusturya'dan yapılacak bir ihracat esnasında eşyanın serbest bırakılması için ilgili ihracat belgelerinin, özel izinler ve menşe şehadetnameleriyle birlikte ibraz edilmesi gereklidir. Avusturya, AB üye ülkesi olarak Avrupa İhracat Kararları'nı kabul etmiştir. Böylelikle tüm ihracak işlemleri ihracat vergilerinden ve katma değer vergilerinden muaf tutulmuştur.

Şayet bir diğer AB ülkesine yapılacak bir ihracat söz konusu değilse, ihracatın belgelendirilmesi aşağıda belirtilmiş olan faktörlere bağlıdır:

  • Eşyanın kıymetine,
  • eşya sevkiyatının hedef ülkesine ve
  • eşyanın herhangi bir ihracat kısıtlamasına tabi olup olmadığına.

İhraç eşyası bir ihracat kısıtlamasına tabi ise, Avusturyalı ihracatçının yapması gerekenler şunlardır:

  • ihracatı Avusturya'daki yetkili gümrük müdürlüğüne bildirmeli ve
  • sevkiyat belgelerini, yasal faturayı ve gerekli ihracat izinlerini ibraz etmelidir.

İhracat kısıtlamaları özellikle silahlar ve "çifte kullanımlı" eşyalar için bulunmaktadır.

AVUSTURYA'DA TAHKİM PROSEDÜRÜ

Uluslararası sözleşmelerde bir anlaşmazlık durumunda Avusturya'da bir tahkim sürecinin öngörülmesi, oldukça önemli bir avantaj sağlar: Avusturya'da Uluslararası Anlaşmalar çerçevesinde verilen tahkim kararları, neredeyse tüm hukuk düzenlerinde uygulanabilir niteliktedir. Avusturya Cumhuriyeti pek çok ikili veya çok taraflı anlaşmanın yanı sıra, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi hakkında 1958 tarihli New York Sözleşmesi'nin de tarafıdır

Avusturya hukukuna göre bir hakemlik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılmış olması gerekmektedir. Karşılıklı faks veya e-mail mesajlarıyla oluşturulacak bir hakem şartı, bu yasal zorunluluğu yerine getirecektir. Uluslararası bağlamda imzalanacak sözleşmelerde bir hakemlik şartının bulunması tavsiye edilir. Bir anlaşmazlığın tahkime taşınması, çözüm sürecini hızlandıracak bir adım olacaktır. Bu süreç sonunda Avusturya mahkemeleri tarafından da kabul edilen bir hakem kararı oluşacaktır.

Viyana'daki Avusturya Ticaret Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi tanınmış bir tahkim kuruluşudur. Hukuki uyuşmazlıklar için uluslararası bir tahkim divanı olarak giderek tanınmakta ve uyuşmazlıkların ortadan kaldırıldığı uluslararası bir merkez olarak Avusturya'nın şöhretine hatırı sayılır bir katkıda bulunmaktadır.
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA