Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Tržište rada

Osobe na radnom mestu © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Bitna prednost Austrije, kao privrednog sedišta, leži u kvalifikovanoj i veoma motivisanoj radnoj snazi, koja se smatra vrhunskom u celom svetu. I pored visoke stope zaposlenosti, Austrija raspolaže još dovoljno velikim brojem kvalifikovane radne snage.

Kvalifikovana i motivisana radna snaga

Zaposleni u  Austriji  su posebno motivisani. Oni se u velikoj meri identifikuju sa ciljevima svojih  poslodavaca, što se odražava u visokom kvalitetu austrijskih proizvoda. Iako je i ovde ponuda stručne radne snage prilično ograničena, situacija u Austriji je daleko bolja nego u drugim industrijskim zemljama.

Austrijsko tržište rada u brojkama

U 2012. godini u  Austriji je kao „nesamostalno“ bilo zaposleno ukupno 3, 5 miliona ljudi, od toga 1.847.000 muškaraca i 1.619.000 žena. Od ukupnog broja zaposlenih 73,3% radilo je u ovom periodu u uslužnom sektoru, 26% u industriji, a manje od 1% bilo je zaposleno u poljoprivredi i šumarstvu.

Austrijska privredna stabilnost odražava se u visokom stepenu zaposlenosti. Sa svojom niskom stopom nezaposlenosti Austrija drži visoku poziciju ne samo unutar EU nego i na svetskom nivou. I pored niske stope nezaposlenosti od 4,3%, Austrija raspolaže još dovoljno velikim brojem kvalifikovane radne snage.

Značajna prednost Austrije, kao privrednog sedišta, leži u kvalifikovanoj i veoma motivisanoj radnoj snazi . Visok stepen lojalnosti austrijske radne snage i njihovo solidarisanje sa ciljevima svojih poslodavaca ključni su faktori za visok standard kvaliteta i produktivnosti. Upoređeno sa svetskim tržištem, Austrija zauzima četvrto mesto iza Danske, Švajcerske i Irske.

Dokumenta za preuzimanje na temu

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA