Advantage Austria Показване навигация

Здравеопазване

Благодарение на отличното медицинско обслужване австрийската здравна система е една от най-добрите в целия свят. Чрез големи инвестиции в напредъка на медицината местните институции в здравеопазването са оборудвани с висококачествени и изключително модерни технологични решения. Оптимално здравно осигуряване ориентирано към потребностите, стимулиране на здравеопазването и последователна превенция са част от приоритетите на австрийската здравна система.

В Австрия здравната система се финансира в голямата си част от социално-осигурителни вноски и данъци, в една малка част и от частни средства, например такси за рецепти, самоучастие, заплащане на пари за дневен престой в болнични заведения или вноски от частни здравно-застрахователни фирми.

Общественото здравеопазване се покрива от социалното здравно осигуряване и застраховки за злополука. Услугите му обхващат например обслужване в амбулаторни и стационарни медицински заведения, медицинска рехабилитация, медикаменти, добавки за помощни медицински средства, превантивни прегледи или седмично заплащане при раждане. За амбулаторното обслужване отговарят лекари с практики в района и амбулаториите към болниците, стационарното лечение се извършва в болници.

За всички несамостоятелно заети лица съществува задължителната осигуровка. И голяма чест от самостоятелно заетите лица са задължително осигурени. Децата, съпрузите, регистрираните партньори и живеещите съвместно в семейства с деца могат да се осигуряват безплатно заедно с тях. При определени условия е възможно и самоосигуряване. 

Осигурените лица и членовете на техните семейства получават лесен достъп до медицинските услуги на общественото здравеопазване. Те могат да се възползват от медицинските услуги на лекари с практика в района, които имат договори със здравните каси, и от обществените болнични заведения. Определени услуги като напр. такси за рецепти, частни лекари и частни болници, някои зъболекарски услуги или такси за дневен престой в болница трябва да се заплащат лично. Ако дадено лице не е здравноосигурено, то само трябва да поеме всички разходи за използваните здравни услуги.

Ако заболяването не е по вина на наемния работник или служител работодателят продължава да заплаща възнаграждението му за определен период, който зависи от това, в колко дълго и в каква фирма работите и вида на трудово-правните отношения. След това болният наемен работник или служител получава парите за болнични от здравната каса, които обаче са в по-малък размер от работното възнаграждение.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA