Advantage Austria Pokaži navigaciju

Infrastruktura

Voz © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Efikasna saobraćajna mreža, sigurna energetska mreža i moderna telekomunikaciona mreža: Ako se radi o infrastrukturi, austrisjke "mreže" su više nego konkurentne.

Saobraćajna infrastruktura

Austrija nije samo geografski gledano u centru Evrope. Sa gledišta mnogih internacionalnih preduzeća Austrija zauzima centralnu poziciju između zapada i istoka kao distrubucioni centar i logistički čvor.

Uslovi za efikasan i isplativ transport robe su izvrsna infratsruktura, dobra usluga transportnih firmi i strateški povoljan logistički region. Austrija svojim preduzećima nudi upravo te prednosti. U mežunarodnim relacijama kvalitet dostpune infratrsukture je veoma dobro ocijenjen.

Austrijska logistička infrastruktura je određena modernim terminalima sa visokim policama, dostatnim mjestima za pretovar kao i dobrim saobraćajnim vezama. Prvoklasna komunikaciona infrastruktura sa širokopojasnim vezama, mobilne mreže, koje porkivaju cijelu zemlju i izvrsne mogućnosti odvijanja elektronskog poslovanja se podrazumijevaju.

ICT kao ekonomski faktor

ICT sektor generiše godišnje u Austriji oko 7,6% ukupnog prihoda.Kao generične tehnologije ICT djeluje i u drugim sektorima kroz povećanje produktivnosti. Sa indirektnim efektima u ukupnoj ekonomiji može im se zaračunati prihod od 31 milijardu eura. U ukupnom efektu ICT branša osigurava 226.000 radnih mjesta u Austriji. (izvor: Strukovno udruženje elektro i elektronične industrije).

Solidna baza zahvaljujući intezivom istraživanju

Preduslov za uspjeh na svjetskim tržištima je intezivno istraživanje. Agencija za promociju istraživanja rangira Austriju među TOP tri ICT lokacije u Evropi. Već 2006 su ukupni izdaci za istraživanje u ICT iznosili 1,37 milijardi eura. Austrijske ICT firme su također veoma dobro zastupljene u EU programima. Financijski koeficijent povrata iz EU fondova trenutno iznosi 185%.

Korporativno istraživanje je također potpomognuto kroz ciljane poticajne programe javnog sektora, kao što je ktovni program "ICT budućnosti". Veliki dio ICT istraživanja se odvija kroz kompetencijske centre, koji se sa 1,5 milijardi eura dotiraju iz programa poticaja COMET ( Competence Centers for Excellent Technologies), kroz kojeg preduzeća i akademske ustanove rade na zajednički definiranim istraživačkim programima. Mnogi od tih centara imaju jaku ICT komponentu.

Top pozicija na globalnom tržištu zahvaljujući austrijskom know-how

Veliki broj ICT ponuđača i aplikanata iz Austrije se sa svojim proizvodima probio na globalno tržište. Široki spektar se proteže od proizvođača poluprovodnika i App provajdera, od specijalista u automatskim procesima do developera pristupnih sistema. Potencijal Austrije kao ICT lokacije reflektira se i u snašnoj zastupljenosti informacionih i komunikacionih tehnologija u samim preduzećima: 98% imaju pristup internetu, više od 93% broadband vezu. (Izvor: Statistik Austria).

Austrija je prvak Evrope u E-Government

Austruija je vodeća u Evropi u E-Governmentu [pdf, 70.8kb]. Prema aktuelnom E-Government-Benchmark 2015 Austrija prema indikatorima Online-dostupnosti Online-prilagođenosti korisnicima spada u najbolje rangirane zemlje u Evropi i nalazi se daleko iznad EU prosjeka. Sa niskim investicionim troškovima Austrija je dosegla visok nivo. Studija, koja se sprovodi po nalogu Evropske komisije dokumentuje razvoj E-Government-ponude u 30 evropske zemlje (28 EU-članica kao i Norveška i Island).

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA