Advantage Austria نمایش فهرست

با ليستى از 26 شغل مورد نياز، روند مهاجرت از كشور هاى خارج از اتّحاديه اروپا تسهيل مى شود.

22.07.2012

از 16 ژوئن 2012 روند مهاجرت براى نيروى كار متخصّص در زمينه مشاغل مورد نياز آسانتر شده است.

افرادى كه از كشورهاى خارج از اتّحاديه اروپا مهارت هاى فنّى و حرفه اى را در يكى از اين مشاغل مورد نياز آموخته اند يا پيشنهاد كارى در اتريش دارند و حداقل امتياز مورد نياز را در معيارهاى ارزيابى تخصّص، سابقه كار، مهارت زبانى و سن كسب كرده اند، مى توانند نسبت به اخذ كارت قرمز- سفيد- قرمز اقدام كنند.

ليست مورد نظر
Liste der Mangelberufe
در پرتال مهاجرت در دسترس مى باشد. مشاغلى مانند جوشكار، قفل ساز، برقكار و پرستار فارغ التحصيل در اين ليست قرار دارند. علاوه بر آن در اين پرتال
www.migration.gv.at
يك محاسبه كننده امتياز
Online-Punkterechner
نيز موجود است. به اين ترتيب افرادى كه مايلند مهاجرت كنند مى توانند سريعاً تشخيص دهند كه آيا امتياز مورد نياز را كسب مى كنند يا خير. ليست مشاغل مورد نياز كشور اتريش هر سال تجديد نظر مى شود.
اشخاصى كه در كشورهاى مختلف در رفت و آمد هستند و حرفه آنها در اين ليست ذكر نشده است مى توانند تحت عنوان نيروى كار مجرب يا ساير مشاغل كليدى درخواست كارت قرمز- سفيد – قرمز دهند. اطّلاعات دقيق تر در اين زمينه در پورتال مهاجرت ذكر شده است.

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA