Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Dovozní předpisy

Poštovní zásilka  © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

V Rakousku platí vyhlášky o obalech, dovozní předpisy a celní systém Evropské unie. Tyto předpisy EU jsou v zásadě liberální. V přehledném seznamu Vám ukážeme, co přitom musíte dodržovat.

Obsah

Předpisy o obalech

Obaly potravin, vína, textilií a chemikálií, ale také jiných výrobků, musí splňovat předpisy o označení a balení.

Označení CE

Značka CE stvrzuje shodu se základními bezpečnostními normami, které stanovuje EU, pro níže uvedené zboží:

 • stroje
 • stavební materiály
 • telekomunikační zařízení
 • lékařská zařízení a přístroje
 • sportovní zboží
 • hračky
 • výbušniny

Označení CE může získat výrobce nebo jeho dovozce do EU. Produkty označené CE lze volně obchodovat a prodávat ve všech státech Evropského hospodářského prostoru, aniž by bylo zapotřebí provádět další kontrolu produktu v zemi určení.

Cla a vzorky

Rakouské celní předpisy

Vstupem do EU převzalo Rakousko dovozní předpisy a celní systém Evropského společenství. V rámci evropského vnitřního trhu neexistují žádná cla, EU jakožto celní unie má společné vnější clo.

Celní tarify

Průměrné dovozní clo do EU činí cca 4 %. Přibližně 60 % veškerého zboží však lze dovážet do EU bez cla. Rakouský celní sazebník vychází z TARIC, integrovaného sazebníku EU. Cla může EU také neuplatnit, pokud se dovážené výrobky v EU nevyrábějí.

Preferenční cla

Systém Generalized System of Preferences (GSP) stanoví podmínky pro preferenční cla pro dovoz z rozvojových zemí. Dále existuje celá řada zvláštních dohod mezi členskými státy EU a rozvojovými zeměmi. Aby bylo možné tato preferenční cla uplatnit, musí být předloženo osvědčení o původu.

Informace

Obecné informace o celních předpisech získáte zde:

Bundesministerium für Finanzen
(Spolkové ministerstvo financí)
Johannesgasse 5
1010 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 51433-0
 
https://english.bmf.gv.at
Zentrale Auskunftsstelle der österreichischen Zollverwaltung - Zollamt Klagenfurt Villach
(Centrální informační středisko rakouské celní spravy - Celní uřad Klagenfurt Villach)
Ackerweg 19
9500 Villach
Rakousko
 
+43 50 233 740
 
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
 
https://english.bmf.gv.at/customs/Customs.html

Speciální informace o celním řízení podává: Competence Center Zoll

Informace o celních a dovozních předpisech EU:

Vzorky

Bezcelní dovoz vzorků bez komerční hodnoty je možný. Přitom může být požadováno příslušné označení nebo znehodnocení. Pro dočasný dovoz do Rakouska je možné používat karnet ATA.

Dovozní licence

Dovozní předpisy EU jsou v zásadě liberální. Existují však určité výjimky a omezení:

 • dovozní kvóty
 • antidumpingová cla
 • embarga Spojených národů

U určitých produktů existují zvláštní nařízení, např. u:

 • textilií
 • železa a oceli
 • zemědělských výrobků
 • zbrojního materiálu
 • tzv. zboží charakteru „dual-use“;

zvláštní nařízení platí také pro obchod s Čínou.

Informace o dovozních kvótách a dovozních licencích získáte na Spolkovém ministerstvu hospodářství a práce:

Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a hospodářskou politiku
Stubenring 1
1011 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 71100-0
service@bmdw.gv.at
 
https://www.en.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx

Dovozní licence pro zemědělské zboží

Pro dovoz některého zemědělského zboží je vyžadována dovozní licence. Tyto výrobky jsou uvedeny v katalogu zboží. Kromě toho je nutné dodržovat zvláštní předpisy u balení a etiketování.
Licence vystavuje:

Agrarmarkt Austria - AMA
Dresdner Straße 70
1200 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
 
https://www.ama.at/

Průvodní dokumenty u zásilek zboží

Celní prohášení

Aby se mohlo zboží ze třetích zemí volně pohybovat v Rakousku a tím na trhu EU, musí se podávat celní prohlášení. Deklarant musí mít sídlo uvnitř Společenství. Celní deklarace se musí podávat u celního úřadu, u něhož bude zboží brzy předloženo nebo již předloženo bylo.

Výjimky:

 • Tranzitní zboží nebo zboží dočasného dovozu
 • Dodávky, jejichž celková hodnota nepřesahuje statistický práh 1.000 EUR

Další dokumenty

Pro umístění zboží ze třetích zemí do Rakouska se musí předkládat další dokumenty.

Obchodní faktura

Obchodní faktura se zpravidla skládá z úplného popisu dováženého zboží:

 • hmotnost
 • rozměry
 • množství

a z údajů: 

 • zemi původu
 • zasílateli/přepravci
 • příjemci
 • zemi vývozu.

Celnímu úřadu se předkládají dvě kopie obchodní faktury společně s leteckým přepravním listem ( Airwaybill) nebo přepravním listem ( Bill of Lading).

Osvědčení o původu

U zboží, na něž se vztahují preferenční cla, se vyžaduje osvědčení o původu. Pro textilie platí dodatečné informační předpisy. Pro některé zboží může být požadováno potvrzení o nepreferenci.

Zváštní ustanovení / předpisy

Při dovozu určitých produktů se předkládají licence a různá potvrzení jako rostlinolékařská a veterinární osvědčení. Druhy zvířat, jimž hrozí vyhynutí, se nesmějí dovážet, doprava živých zvířat podléhá zvláštním nařízením.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA