Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

 Podmínky 

paní čte smlouvu © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Podmínky  zaručující hladký průběh obchodu: Poskytneme Vám informace o tom, jaká je běžná praxe v Rakousku při sestavování smluv, tvorbě cen a o platebních podmínkách.

Obsah

Nabídka, smlouva a cena

Nabídka určená rakouskému kupujícímu by měla obsahovat tyto informace:

 • přesný popis zboží:
 • cena včetně rabatu v EUR nebo USD
 • dodací podmínky dle Incoterms
 • ilustrované reklamní brožury
 • u spotřebního zboží jsou běžné vzorky produktů
 • dodací lhůta
 • maximální dodávané množství
 • doba platnosti nabídky

Nabídka by měla být sestavena v němčině nebo angličtině.

Cena může být stanovena jak v EUR, tak v USD. Zboží se často nabízí DDP (Delivery Duty Paid) nebo DDU (Delivery Duty Unpaid) a CIF (Cost Insurance Freight). Radíme Vám, abyste používali INCOTERMS.

Potvrzení

Po provedené objednávce očekávají rakouské firmy potvrzení své objednávky ze strany dodavatele. Pokud by došlo v objednávce ke změně podmínek nabídky, musí je dodavatel potvrdit.

Smlouva

Smlouvy uzavírané s rakouským kupujícím nemají předepsanou formu ani obsah. Obsahová omezení ve smlouvách slouží především ochraně spotřebitele.

Forma

Smlouvy lze uzavírat písemně i ústně, důležité je prohlášení vůle. Při uzavírání smluv se však doporučuje písemná forma.

Přechod vlastnictví a dodací podmínky

K přechodu vlastnictví při koupi příp. prodeji zboží nedochází podpisem smlouvy, nýbrž předáním zboží kupujícímu nebo např. přepravci. Pro úpravu dodacích podmínek se doporučuje používat Incoterms.

Platební podmínky a zajištění pohledávky

Platební styk probíhá v rámci liberálních devizových předpisů v bankovním a poštovním styku bez problémů. Neexistují žádná omezení. Platební lhůty se sjednávají zpravidla individuálně a jsou v závislosti na odvětví odlišné.
Za orientační ukazatel můžete považovat tyto lhůty splatnosti: 
 
 • do deseti dnů ode dne vystavení faktury se skontem
 • do 30 dnů ode dne vystavení faktury netto

Často se od dodavatele očekává potvrzení udělené zakázky. Často se sjednává výhrada vlastnictví. To znamená, že zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.

K zajištění svých pohledávek máte k dispozici několik zajišťovacích instrumentů. Výhrada vlastnictví je velmi rozšířená a slouží v prvé řadě k zajištění pohledávky prodávajícího z kupní ceny za kupujícím.


Výhrady vlastnictví

U výhrady vlastnictví zůstává prodávající vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení. Výhrada vlastnictví může být sjednána bez předepsané formy, radíme však důrazně použít písemnou formu. Je-li kupující v konkurzu, má prodávající právo dostat zpět zboží, které je zajištěno výhradou vlastnictví.

Další možnosti zajištění pohledávek

Dalšími často používanými právními formami zajištění pohledávek jsou: 

 • zřízení jistoty (zástava)
 • prohlášení o patronaci (mateřské společnosti vůči třetím osobám za splnění závazků dceřiné společnosti)
 • ručení banky
 • převody právních nároků (cese, postoupení)
 • hypotéky.

Incoterms

Incoterms jsou standardizované dodací podmínky, jejichž cílem je podporovat nekomplikovanou a celosvětově jednotnou realizaci koupě a přepravy. Incoterms vypracovává, vydává a dále rozvíjí 
 Mezinárodní obchodní komora (ICC) s hlavním sídlem v Paříži.

Incoterms v zásadě upravují ve vztahu prodávající – kupující, kdo organizuje přepravu, kdo za ni hradí náklady a kdo nese riziko, pokud se v průběhu přepravy něco zhatí. Na základě dohody se stávají součástí Vaší komplexní smlouvy o exportu příp. importu, a proto musí být v souladu se všemi ostatními právními ustanoveními Vaší smlouvy.

Incoterms nesmírně usnadňují mezinárodní obchod a pomáhají obchodníkům z různých zemí hovořit „jednotným jazykem". K nejznámějším Incoterms patří EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) nebo např. DDU (Delivered Duty Unpaid). nejaktuálnější verze Incoterms je z roku 2010.

Více informací o Incoterms naleznete na domovské stránce ICC Rakousko nebo v anglickém jazyce na www.iccwbo.org

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA