تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

مشاوره

بخش مشاوره دانش‌پایه اتریش با رشد سالیانه تقریبی به میزان 7%، نشان‌دهنده گسترش سریع و مستمر این بخش است. با حضور بیش از 7500 کارفرما و 70000 کارمند که در این بخش فعالیت دارند، این بخش یکی از صنایع گسترده آینده است که در زمینه اختراعات و اشتغال‌زایی بیشتر، پیشتاز است. امنیت داده‌ها و اطلاعات یکی از زمینه های خاص رشد یافته است. خدمات مشاوره اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA