تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آمار و ارقام

انرژی های برگشت پذیر در تمام دنیا موتور اقتصادی آتی هستند. با مطالعه آمار و ارقام زیر به کسب اطلاعات اجمالی در زمینه انرژی های برگشت پذیر در اتریش بپردازید.

زیست توده، خورشید و پمپ های حرارتی

شاخه مواد سوختی زیستی در سال 2016 
مشاغل تمام وقتحدودا  17.486
سود کلی 1,5 میلیارد یورو
کاهش هدفمند انتشار گاز منواکسید کربن در اتریش با استفاده از مواد سوختی زیستیحدود 9,8 میلیون تن
دیگ های بخار-زیست توده و کوره-زیست توده 2016  
مشاغل تمام وقتحدودا 3.162
سود کلی   757میلیون د یورو
سهم صادراتحدودا  80 %
شاخه فتوولتائیک 2016 
مشاغل تمام وقتحدودا 2.822
کاهش هدفمند انتشار گاز منواکسید کربن در اتریش با استفاده از تاسیسات فتوولتائیک 920.653 تن
شاخه حرارت خورشیدی 2016 
مشاغل تمام وقتحدودا  1.600
سود کلیحدود 196میلیون یورو
سهم صادرات83 %
کاهش هدفمند انتشار گاز منواکسید کربن در اتریش با استفاده از سلول های خورشیدی426.473 تن
منبع: تکنولوژی نوآور انرژی در اتریش. توسعه بازار در سال 2016. وزارت فدرال ترافیک، نوآوری و تکنولوژی
شاخه پمپ های حرارت 2016  
مشاغل تمام وقتحدودا  1.295
سود کلیحدودا 540 میلیون یورو
سهم صادراتحدودا 30,4 %
کاهش هدفمند انتشار گاز منواکسید کربن در اتریش با استفاده از پمپ های حرارتی 571.183 تن

نیروی آب

میزان توسعه نیروی آب در اتریش: حدود 60 تا 70 درصد.

2016 نیروی باد

هم اکنون1.191 نیروگاه بادی با در مجموع 2.632 مگا وات قدرت در اتریش در شبکه هستند. چرخ های بادی حدود 5/7 میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید می کنند: با این میزان انرژی می توان برق مصرفی 1.600.000 خانه را تامین نمود.

منبع: آی جی نیروی باد

اطلاعات کلی

سهم حاملین انرژی های پایدار در مصرف ناخالص ملی در سال  2016: 29,5%
سهم برنامه ریزی شده برای ا نرژی های برگشت پذیر در اتریش تا سال 2020: 34% 

منبع: آژانس انرژی اتریش- اداره آمار اتریش

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA