تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

لجستیک

11000 شرکت لجستیک، روش‌های مختلفی برای برنامه ریزی و کنترل ترابری، اطلاعات و حمل و نقل مسافران تامین می کنند. ابداعات در فن‌آوری از قبیل دیجیتال‌سازی، فن‌آوری ابر کامپیوتری و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، و تغییرات در سطح کل جامعه از قبیل تجارت الکترونیکی و لجستیک‌های سبز امکانات جدیدی را عرضه می‌کنند. بخش لجستیک اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA