تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

كار وشغل

Frau geht durch ein Büro © photocase.com/kamirika

© photocase.com/kamirika

در اين بخش اطلاعاتي در ارتباط با بازار کار اتریش؛ روند دریافت اجازه کار و همچنین اجازه اقامت دائم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن می توانید از چگونگی سیستم بی نظیر مشاركت اجتماعي ميان مردم و دولت و همچنین سیستم تحصیلی که عملاً مطابق با روند پیشبرد اقتصادی کشور تنظیم شده است، مطلع شوید .

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA