Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Правна система

Отворена книга с писалка © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Основи на австрийската правна система

Австрийската правна система се основава на принципите на римското право и има йерархична структура. Общият граждански кодекс на страната (Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, ABGB) е един от най-старите частноправни кодекси на света. 

Йерархичен строеж на правовия ред

Йерархичен строеж на правовия ред означава, че законите и разпоредбите трябва да съответстват на йерархично по-горестоящите норми (конституция, закони). Най-висока степен заемат Федералната конституция на Австрия и отделните конституционни закони, както и Актът за присъединяване към ЕС. Стоящи по-долу в йерархията са обикновените федерални закони и законите на отделните федерални провинции. Въз основа на тях държавните институции могат да издават разпоредби респ. индивидуални административни актове.

В Австрия не съществува системата от правила на прецедентното право (Case Law). Това означава, че съдията е свободен в своето решение или тълкуване, в аргументацията обаче могат да намерят приложение по-ранни съдебни решения или присъди. 

С присъединяването си към ЕС на 01.01.1995 г. Австрия прие общите правни принципи на ЕС. Австрия е член и на множество международни правни конвенции, като например Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. и Виенската конвенция на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 1980 г. (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG).

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA