Inhalt

قهرمانان جهانی متولد شده: اتریش از شرکت های نوآور خود تجلیل می کند

جوایز به 30 شرکت اتریشی جدید التاسیس اعطا شده اند که از زمان افتتاح تاکنون استراتژی بین المللی سازی را دنبال کرده اند.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen


ADVANTAGE AUSTRIA جوایز 2020 "Born Global Champions" را به 30 شرکت اتریشی که اخیراً تأسیس شده اند اهدا نمود.


جوایز به شرکت های نوپایی (تأسیس در سال 2014 یا بعد از آن) تعلق گرفته که از همان ابتدا با ارائه محصولات و خدمات نوآورانه به رشد سریع بین المللی دست یافته اند. 


برندگان جوایز شجاع هستند، بزرگ فکر می کنند و می دانند که همه دنیا بازار آنها است - و این رمز موفقیت آنها است. همچنین این خصیصه نشانگر آمادگی آنها برای مقابله با خطرات اضافی در راه رسیدن به رشد سریع تر، همراه با استفاده از منابع مورد نیاز و مهارت های اجرایی برای توانایی تطبیق سریع با بازارهای مربوطه است.


همه برندگان جایزه در یک چیز اشتراک دارند. آنها به عنوان تعویض کنندگان بازی در زمینه های مربوطه خود عمل می کنند و با موفقیت های استثنایی خود به عنوان نوآوران، نمای اتریش را به عنوان یک مکان تجاری ارتقا می دهند.


در نسخه ویژه مجله FRESH VIEW اطلاعات بیشتری درباره قهرمانان متولد جهانی کسب کنید.

FRESH VIEW Special edition: Austria’s Born Global Champions VI (PDF, 2.9MB)

our news