تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

ADVANTAGE AUSTRIA Tehrandownload vcard

سفارت اتریش – بخش بازرگانی
خیابان آفریقا
خیابان گلگشت – پلاک 20
1915717763 تهران
ایران

زمینه های پشتیبانی:

ایران و افغانستان

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA